Tag Archives: polityka spójnosci

Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim : podsumowanie

 

Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim
Podsumowanie

Wydawca: Machina Druku
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń 2017

SIRr V/63

Opracowanie stanowi podsumowanie wsparcia unijnego realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie lat 2007-2013.

Książka została przygotowana przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opisano realizacją następujących programów:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Realizowane projekty służyły całej społeczności regionalnej.

Za środki unijne zrealizowano projekty, które objęły liczne przedsięwzięcia w następujących obszarach:

 • integracja transportu publicznego
 • inwestycje drogowe
 • inwestycje w służbę zdrowia
 • ochrona zabytków i rewitalizacja miast
 • projekty edukacyjne
 • ochrona środowiska
 • inwestycje sportowe
 • e-usługi
 • wsparcie dla straży pożarnej i policji
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
 • działalność gospodarcza
 • rolnictwo
 • rybołówstwo

Razem wartość projektów wyniosła blisko 26 miliardów złotych (25 727 190 774).

Z tej sumy 15 miliardów pochodziło z dofinansowania Unii Europejskiej.

Sławomir Pastuszka – Polityka regionalna Unii Europejskiej

belkaniebieska2

01022016

 

Sławomir Pastuszka

Polityka regionalna Unii Europejskiej
– cele, narzędzia, efekty

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2012

Sygnatura SIRr XXXVII/9

 

belkaniebieska2

Dr Sławomir Pastuszka jest adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jest wybitnym specjalista z zakresu polityki rozwoju regionalnego.

Unia Europejska dąży do integracji zrzeszonych państw, czego warunkiem jest przezwyciężenie różnic w rozwoju gospodarczym między poszczególnymi państwami.

Narzędziem walki z kontrastami miedzy najbogatszymi i najmniejszymi regionami Unii jest polityka regionalna (zwana też polityką strukturalną albo polityką rozwoju).

Cały czas istnieje spór czy polityka ta ma polegać tylko na socjalnym transferze pieniędzy, czy też ma wspierać konkurencyjność i innowacyjność gospodarek ubogich regionów.

Rozprawa „Polityka regionalna Unii Europejskiej” dzieli się na sześć rozdziałów:

 1. Regiony w państwach Unii Europejskiej
 2. Polityka regionalna na tle głównych obszarów polityki rozwoju społeczno-gospodarczego
 3. Uwarunkowania europejskiej polityki regionalnej
 4. Mechanizmy i narzędzia europejskiej polityki regionalnej
 5. Budżet Unii Europejskiej jako instrument polityki regionalnej
 6. Konwergencja państw unii Europejskiej

Książkę poleczmy szczególnie pracownikom nauki i studentom europeistyki, ekonomii, politologii, administracji, zarządzania oraz pracownikom administracji publicznej, agencji rozwoju regionalnego i wszystkim, którzy zajmują się funduszami unijnymi.

belkaniebieska2