Tag Archives: Pomorze Nadwiślańskie

Next Page

Tomasz Krzemiński – Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku

 

Tomasz Krzemiński

Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku
Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości

Wydawca: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Warszawa 2017

Sygnatura SIRr VIb/6-36

Dr hab. Tomasz Krzemiński, jest profesorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu).

Prowadzi badania nad historią społeczną XIX i XX wieku, dziejami politycznymi zachodnich ziem Polski, historią życia codziennego, zagadnieniami modernizacji społecznej w XIX i XX stuleciu, historią prasy pomorskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są jego następujące publikacje:

1. Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku (Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości), Warszawa 2017.
2. Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865–1935), Toruń 2008.
3. Odbiór społeczny kinematografii na Pomorzu Nadwiślańskim w początkach XX wieku, „Zapiski Historyczne”, t. 80, 2015, z. 3, s. 222–242.
4. Dawny Aleksandrów / Jerzy Erwiński, Tomasz Krzemiński, Jerzy Trescher, Aleksandrów Kujawski 2004
5. K-Brot, marmolada i ziemniaki. Pożywienie mieszkańców Prus Zachodnich w czasie pierwszej wojny światowej, „Zapiski Historyczne”, t. 79, 2014, z. 2, s. 55–72.
6. Der Alltag in den kleinen und mittelgrossen Städten  von Pommerellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Gegenstand der historischen Analyse (Probleme und Forschungsvorschläge), „Zapiski Historyczne”, t. 78, 2013, z. 4, s. 40–54.
7. „Pogranicze Czarnych Orłów” : dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli i Tomasza Krzemińskiego, Aleksandrów Kujawski 2013
8. W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego, Toruń 2017
9. Historia Pomorza. T. 5, (1918-1939) : Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk. Cz. 2, Polityka i kultura / opracowali Elżbieta Alabrudzińska, Marek Andrzejewski, Ewa Gawrońska, Przemysław Hauser, Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz, Bogusław Mansfeld, Przemysław Olstowski, Wiktor Pepliński, Janusz Skuczyński, Robert Stopikowski, Jan Walkusz, Mariusz Wołos, Toruń 2018

Dysertacja „Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości” przedstawia społeczeństwo pomorskie w dobie wielkich przeobrażeń cywilizacyjnych i społecznych.

Przemiany te objęły kulturę materialną i życie społeczne, oddziaływały na poziom i styl życia mieszkańców pomorskich miasteczek.

Autor przedstawił obraz małomiejskiej, powiatowo-prowincjonalnej codzienności na tle szerokich przemian społeczno-politycznych przełomu XIX i XX wieku.

Analiza obejmuje zarówno okres zaboru pruskiego jak i dwudziestolecie międzywojenne.

Na kartach książki opisano przekształcenia przestrzeni publicznej i prywatnej, poziom życia i zdrowotność mieszkańców, przyzwyczajenia żywieniowe, zagadnienia aprowizacyjne, życie rodzinne, pracę zarobkową, zróżnicowane stosunki etniczne i wyznaniowe.

Rozprawa podzielona została na kilka obszernych części.

I. Modernizacja – przeobrażenia – polityka

II. Małomiasteczkowy pejzaż przestrzeni publicznej i prywatnej

III. Higiena i zdrowie

IV. Kultura kulinarna – zwyczaje żywieniowe – aprowizacja

V. Rodzina – małżeństwo – płeć

VI. Praca – zawód – utrzymanie

VII. Relacje – współzależności – odniesienia społeczne

VIII. Wolny czas – świętowanie – rekreacja – uczestnictwo w kulturze

Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego

Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego

Tom 1-4, Suplement 1-3

Pod redakcją:
Stanisława Gierszewskiego
Zbigniewa Nowaka

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Uniwersytet Gdański

Gdańsk 1992-2012

Sygnatura SIRr IIIA/2

Koncepcja wydania „Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego” zrodziła się w środowisku historyków gdańskich i toruńskich.

Gdańskie Towarzystwo Naukowe wydawało już wcześniej serię popularnonaukową „Pomorze Gdańskie”  w ramach, której ukazało się od 1981 roku kilka tomów szkiców biograficznych.

Komitet redakcyjny „Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego” opracował najpierw listę nazwisk – haseł osobowych.

Następnie stworzono instrukcję redakcyjną dla autorów biogramów.

Zamówienia na życiorysy skierowano do specjalistów z różnych ośrodków naukowych.

Nad hasłami biograficznymi pracowała cała rzesza ludzi z całego kraju.

Na zawartość tomu I składają się prace 135 autorów, tomu II – 164 autorów, tomu III – 166 autorów, tomu IV – 153 autorów, suplementu I – 90 autorów, suplementu II – 62 autorów, suplementu III – 48 autorów.

Zakres terytorialny słownika obejmuje Pomorze Nadwiślańskie, rozumiane jako ziemie leżące po obu stronach dolnej Wisły: Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, ziemię michałowską, Powiśle (z Kwidzynem i Malborkiem).

Słownik obejmuje osoby zmarłe, wyróżniające się działalnością gospodarczą, administracyjną, polityczną, kulturalną, oświatową, naukową.

Są to osoby działające na Pomorzu Nadwiślańskim niezależnie jakiej były narodowości i niezależnie od miejsca urodzenia.

Również zawartość biogramów poszczególnych osób zwraca szczególną uwagę na ich działalność dotyczącą Pomorza.

Pierwszym redaktorem słownika był prof. dr hab. Stanisław Gierszewski – historyk z Uniwersytetu Gdańskiego.

Jego dzieło kontynuował prof. dr hab. Zbigniew Nowak – historyk literatury, wieloletni dyrektor Bibliotek Gdańskiej PAN.

W 2012 roku ukazał się Suplement III „Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego” pod redakcją prof. dr hab. Józefa Borzyszkowskiego.

Tom 1

Litery A – F

442 życiorysy

Gdańsk 1992

 

Tom 2

Litery G – K

636 życiorysów

Gdańsk 1994

 

Tom 3

Litery L – P

547 życiorysów

Gdańsk 1997

 

Tom IV

Litery R – Ż

537 życiorysów

Gdańsk 1997

 

Suplement I

Litery A – Ż

395 życiorysów

Gdańsk 1998

 

Suplement II

Litery A – Ż

333 życiorysy

Gdańsk 2002

 

Suplement III

Litery A-Ż

250 życiorysów

Gdańsk 2012

Artykuł recenzyjny:

Tadeusz Oracki

Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego

Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1993, nr 4, s. 552-560

Sygnatura MAG TN 0748-1993

Jerzy Sawicki – Śladami Krzyżaków

 

Jerzy Sawicki

Śladami Krzyżaków

Wydawnictwo Novae Res

Gdynia 2014

Sygnatura SIRr XXXIIb/83

Książka „Śladami Krzyżaków” Jerzego Sawickiego to powieść historyczna, przygodowa i młodzieżowa w jednym.

Akcja powieści rozgrywa się współcześnie, ale jej bohaterzy starają się odkryć rozwiązanie średniowiecznej tajemnicy.

Trójka bohaterów przemierza Ziemię Chełmińską i Pomorze Nadwiślańskie śladami krzyżackich miast i zamków.

Mimo, iż dotyczy zamierzchłych czasów książka napisana jest żywym i przystępnym językiem.

Dowiadujemy się wielu ciekawych i fascynujących informacji o Zakonie Krzyżackim, podanych w intrygujący i wciągający sposób.