Tag Archives: powstanie styczniowe

Next Page

Maria Konopnicka – W Oborach

 

Maria Konopnicka

W Oborach

 Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Obory – Rypin 2013

Sygnatura SIRr XXXIIb/116

W ramach serii wydawniczej „Biblioteka Dobrzyńska” ukazała się nowela Marii Konopnickiej pod tytułem „W Oborach”.

Opowiadanie do druku przygotował, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył profesor Mirosław Krajewski.

Akcja noweli toczy się w Klasztorze Ojców Karmelitów w Oborach – w sercu ziemi dobrzyńskiej.

Fabuła dotyczy udziału karmelitów w powstaniu styczniowym.

Wydawca do noweli Marii Konopnickiej dołączył również homilię karmelity  Ojca Mateusza S. Wojnarowskiego, wieloletniego przeora Sanktuarium Oborskiego, która została wygłoszona w czasie uroczystości zorganizowanych w klasztorze 23 stycznia 1993 roku w 130. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Na bój Polacy, na święty bój… – Powstanie Styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy – studia i szkice

Na bój Polacy, na święty bój… –
Powstanie Styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy
Studia i szkice

pod redakcją Mirosława Krajewskiego

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum 
na zlecenie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Golub-Dobrzyń 2013

Sygnatura SIRr VIb/6-37

Zbiór studiów i szkiców został wydany dla uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego.

Powstanie styczniowe odbiło się szerokim echem w okolicach Golubia i Dobrzynia.

Z dorzecza Drwęcy rekrutowało się wielu powstańców walczących na ziemi dobrzyńskiej i północnym Mazowszu.

Książka jest hołdem dla powstańców styczniowych złożonym przez uczniów szkół średnich, którzy są autorami części artykułów.

Tom składa się z dwóch części.

Część pierwsza zawiera studia napisane przez profesjonalnych historyków, poświęcone ogólnym zagadnieniom powstania.

Część druga  dotycząca udziału społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym, składa się z tekstów autorstwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Golubsko-Dobrzyńskie i ich nauczycieli.

Całość zredagował naukowo profesor Mirosław Krajewski.

Spis treści:

1 Wiesław Jan Wysocki – O ojców grób bagnetów poostrz stal… Dziedzictwo pokolenia Styczniowej Nocy

2 Marek Beyger – Jak doszło do wybuchu powstania styczniowego?

3 Marek Beyger, Henryk Składanowski – Józef Piłsudski a powstanie styczniowe

4 Jarosław Kaliński – Literackie świadectwa powstania styczniowego

5 Edward Bartkowski – Polityka represji władz carskich wobec Polaków – uczestników powstania styczniowego 

6 Zbigniew Karpus, Jacek Lindner – Powstanie styczniowe – jeden z mitów założycielskich II RP 

7 Michał Kropkowski – Powstanie styczniowe w wybranych miejscowościach ziemi dobrzyńskiej 

8 Marcin Wróblewski, Mateusz Owsianikow – Przebieg powstania styczniowego na ziemiach obecnego powiatu golubsko-dobrzyńskiego

9 Radosław Skrzeszewski –  Przebieg powstania styczniowego w dorzeczu Drwęcy 

10 Marlena Jeziorska – Miejsca związane z powstaniem styczniowym w obecnym powiecie golubsko-dobrzyńskim 

11 Szymon Wiśniewski –  Ostatnie polskie powstanie XIX wieku 

12 Karol Mazurkiewicz, Justyna Mroczek – Bohaterowie walk powstania styczniowego po obu stronach Drwęcy 

13 Przemysław Warnel – Uczestnicy powstania styczniowego z dorzecza Drwęcy 

14 Jakub Pokwicki – Natalis Sulerzyski cichy bohater powstania styczniowego 

15 Leszek Żuchowski – Wojciech Falarski uczestnik powstania styczniowego z Kowalewa Pomorskiego 

16 Dariusz Szpejankowski – Nieznani powstańcy spod Łapinóżka 

Mirosław Krajewski – Podnieś skrzydła orle biały : Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności

Mirosław Krajewski

Podnieś skrzydła orle biały
Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności
Na 100-lecie odzyskania niepodległości (1918-2018)

Wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe w Rypinie
na zlecenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej

Dobra Ziemia 2018

Sygnatura SIRr VIb/7-59

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany był z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Książka „Podnieś skrzydła orle biały. Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności” została wydana ku uczczeniu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Ziemię Dobrzyńską.

Autor rozpoczyna monografię od powstania styczniowego w 1863 i 1864 roku.

Następnie opisuje polską walkę o tożsamość w okresie nasilonej rusyfikacji 1864-1915.

Podkreśla przy tym rolę straży ogniowych.

Przybliża wydarzenia rewolucji 1905-1907 roku.

Wspomina o walce o szkołę i język polski.

Osobne miejsce zajmuje przypomnienie Wystawy Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w 1908 roku.

Obszernie została opisana aktywność społeczno-polityczna społeczeństwa Ziemi Dobrzyńskiej w okresie I wojny światowej 1914-1918.

Z tekstu dowiemy się o aktywności Polskiej Organizacji Wojskowej, o działalności Polskiej Macierzy Szkolnej, wreszcie o zasługach Towarzystwa Rolniczego Ziemi Dobrzyńskiej.

Owocem aktywizacji ludu Ziemi Dobrzyńskiej było przejęcie władzy w listopadzie 1918 roku i budowa polskich struktur administracyjnych.

Walka o niepodległość nie zakończyła się w 1918 roku.

Druga część książki poświęcona jest walce z najazdem bolszewickim w 1920 roku i bohaterskiej obronie Ziemi Dobrzyńskiej.

Zaciekłe walki toczyły się pod Szpetlami i we Włocławku.

Autor poświecił osobny rozdział patriotyzmowi gospodarczemu i rozwojowi przedsiębiorczości na Ziemi Dobrzyńskiej w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939).

W książce nie zabrakło również przypomnienia sylwetek ojców dobrzyńskiej niepodległości i biografii zasłużonych w walce o niepodległość w latach 1863-1989 Dobrzyniaków.

Przypomniano też posłów i generałów z Ziemi Dobrzyńskiej.

Opracowanie kończy rozdział poświęcony kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość.

Ważnym uzupełnieniem monografii są załączniki, w których wymieniono uczestników walk z czasów powstania styczniowego, I wojny światowej, wojny z bolszewikami, ofiary okupacji niemieckiej z czasów II wojny światowej i powojennych represji sowieckich.