Tag Archives: prawo prasowe

Joanna Taczkowska – Zawód dziennikarza w Polsce

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

08092015

 

Joanna Taczkowska

Zawód dziennikarza w Polsce.
Między misją a posłannictwem.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2012

Sygnatura SIRi XIII/76

belkaniebieska2

Polecana książka „Zawód dziennikarza w Polsce” to rozprawa habilitacyjna Joanny Taczkowskiej z Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Autorka jest wybitną specjalistką w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa prasowego, prawa autorskiego, semiotyki mediów, prawa mediów i etyki dziennikarskiej.

Opublikowała już kilka monografii i wiele artykułów naukowych na temat praw i obowiązków dziennikarzy.

Również przedmiotem omawianej dysertacji jest zawód dziennikarza w ujęciu prawnym oraz w ujęciu politologicznym.

Autorka zajmuję się z jednej strony statusem prawnym zawodu dziennikarza, a z drugiej strony posłannictwem dziennikarza i misją mediów.

Opracowanie podzielono na pięć rozdziałów.

Rozdział I – Zadania i funkcje prasy – misja i posłannictwo

Rozdział II – Kapitał w mediach – wizja własciciela

Rozdział III – Dziennikarstwo zawód w transformacji

Rozdział IV – Wykonywanie działalności dziennikarskiej (zawodu)

Rozdział V – Status, rola i model zawodu dziennikarza – wnioski de lege lata i de lege ferenda

Rozważania zawarte w książce niezbicie dowodzą istnienia nierozerwalnego związku miedzy wykonywaniem zawodu dziennikarza a realizacją interesu publicznego.

Obowiązek realizacji interesu publicznego przez media jest zawarty w postanowieniach prawa prasowego.

Książkę polecamy szczególnie studentom dziennikarstwa, czynnym dziennikarzom, władzom publicznym i przedsiębiorcom działającym na rynku medialnym.

belkaniebieska2

Krystyna Święcka – Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Krystyna Święcka

Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę

Wydawca: Difin

Warszawa 2010

Sygnatura SIRi XIII/68

 

 

Krystyna Święcka jest doktorem nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Autorka podjęła trud wyjaśnienia skomplikowanych i doniosłych problemów, jakie powstają na styku konfliktu dwóch wartości – wolności słowa i prawa do informacji oraz prawa do ochrony dóbr osobistych, ochrony wizerunku czy ochrony prywatności.

Literatura na ten temat jest jeszcze stosunkowo uboga, a orzecznictwo sądowe często sprzeczne – tym większy wysiłek autorki analizującej zagadnienie dopuszczalnych naruszeń dóbr osobistych przez dziennikarzy i granic dozwolonej krytyki prasowej.

Autorka nie ogranicza się tylko do analizy polskiego orzecznictwa i prawodawstwa, opiera się również na prawie europejskim i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a nawet sięga do prawa krajowego i orzecznictwa sądów francuskich, greckich, hiszpańskich, niemieckich, włoskich, angielskich i amerykańskich.

Opracowanie podzielone jest na 13 rozdziałów:

I – Europejska koncepcja wolności prasy
II – Naruszenia dóbr osobistych przez publikacje prasowe
III – Naruszenia prasowe prawa autorskiego
IV – Bezprawność działania jako przesłanka odpowiedzialności dziennikarza
V – Okoliczności wyłączające bezprawność
VI – Kryterium staranności i rzetelności w pracy dziennikarskiej jako okoliczność wyłączająca bezprawność
VII – Kryterium prawdziwości
VIII – Granice dozwolonej krytyki prasowej
IX – Granice dopuszczalności satyry – karykatury prasowej
X – Prawo relacjonowania (prawo zapisu prasowego)
XI – Okoliczności usprawiedliwiające publikację danych ze sfery prywatności
XII – Okoliczności uzasadniające rozpowszechnianie w prasie wizerunku
XIII – Immunitet ogłoszeniowo-reklamowy

Publikacja jest godna polecenia prawnikom oraz szerokiemu gronu dziennikarzy i studentów dziennikarstwa.