Tag Archives: przyroda

Next Page

Edyta Adamska – Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta

 

Edyta Adamska

Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XII/54

Dr Edyta Adamska jest adiunktem na Wydziale Biologi i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jej pasją jest lichenologia, czyli nauka o porostach.

Badała je nawet na wyprawie polarnej na Spitsbergen.

Przedmiotem jej dysertacji są wyniki badań prowadzonych nad porostami, występującymi w granicach administracyjnych miasta Torunia.

Autorka ustaliła, że Toruń charakteryzuje się bogatą biotą porostów.

Występuje tu aż 195 gatunków porostów, w tym gatunki rzadkie, chronione i zagrożone.

Najbardziej wartościowym przyrodniczo obszarem miasta jest rezerwat Kępa Bazarowa.

Jan Koprowski, Andrzej Łachacz – Przekształcenia środowiska Pojezierza Dobrzyńskiego

belka

17022015-1

 

Jan Koprowski
Andrzej Łachacz

Przekształcenia środowiska Pojezierza Dobrzyńskiego
Wykorzystanie w badaniach dawnych planów i map

Wydawnictwo Mantis

Olsztyn 2012

Sygnatura SIRr XII/53

 

Autorami książki są dr inż. Jan Koprowski oraz prof. dr hab. Andrzej Łachacz.

Swoje studium poświecili oni badaniu przekształceń środowiska w skutek działalności człowieka na Pojezierzu Dobrzyńskim.

Szczególnym walorem opracowania jest wykorzystanie źródeł archiwalnych – starych map, przedstawiających plany wsi i majątków ziemskich.

Stare mapy uzupełniają współczesne fotografie badanych terenów.

Na wstępnie autorzy zdefiniowali granice geograficzne obszaru jakim będą się zajmować.

Następnie omówili przyczyny, które powodują przekształcenia środowiska – osadnictwo, rolnictwo, przemysł.

Kolejny rozdział poświęcony został roli materiałów archiwalnych, starych map i planów w badaniach nad przekształceniami środowiska i jego degradacją.

Najstarszym wykorzystanym planem jest „Plan sytuacyjny wsi Obory z 1744 roku” znajdujący się w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Z archiwum tego pochodzi najwięcej wykorzystanych map.

Na podkreślenie zasługuje, że ich dokładne i kolorowe reprodukcje zostały zamieszczone w książce.

Najobszerniejszy rozdział monografii dotyczy przekształceń przyrody nieożywionej i ożywionej.

Wśród przykładów można wymienić:
– przekształcenia rzeźby terenu i gleby
– przekształcenia wód powierzchniowych (zwłaszcza jezior i mokradeł)
– przekształcenia przez rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej
– przekształcenia na skutek powstania parków dworskich czy cmentarzy
– przekształcenia szaty roślinnej w skutek prowadzonej gospodarki leśnej
– przekształcenia świata zwierząt

Ostatni rozdział poświęcony jest praktycznym aspektom ochrony przyrody.

Współcześnie wśród mieszkańców Pojezierza Dobrzyńskiego rośnie świadomość potrzeby ochrony środowiska i obrony bioróżnorodności, powstają obszary chronionego krajobrazu, wiele okazów uzyskuje status pomników przyrody, postępują zadrzewienia.

Książka jest ze wszech miar godna polecenia.

Została niezwykle starannie wydana.

Ze względu na wykorzystanie ponad setki startych planów i współczesnych fotografii, zasługuje na miano albumu czy atlasu  historyczno – przyrodniczego Pojezierza Dobrzyńskiego.

belka

Przyroda Bydgoszczy

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Przyroda Bydgoszczy

Pod redakcją Józefa Banaszaka

Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej
www.wydawnictwo.ukw.edu.pl

Projekt okładki: Grzegorz Klonowski

Bydgoszcz 2004

Sygnatura SIRr XII/51

 

 

Bydgoszcz jest nie tylko ośrodkiem przemysłowym i handlowym, ale również siedliskiem wielu gatunków dzikich roślin i zwierząt.

Jednak gleba, powietrze i woda są silnie zanieczyszczane przez działalność człowieka.

Środowisko przrodnicze miasta jest już od wielu lat przedmiotem badań naukowców z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego .

Polecane opracowanie poświęcone jest w szczególności bydgoskiej florze i faunie.

Składa się z następujących rozdziałów:

 1. Józef Banaszak
  Miasto i jego przyroda – uwagi wstępne
 2. Janusz Kutta
  Miasto ogrodów i kwiatów. Przyczynek do historii zieleni w Bydgoszczy
 3. Halina Ratyńska
  Czym zieleni się miasto?
 4. Józef Banaszak
  Z historii badań zoologicznych w Bydgoszczy i regionie
 5. Józef Banaszak
  Przegląd badań nad fauną miasta
 6. Sławomir Kaczmarek
  Roztocze (Acari) glebowe na terenie Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem grupy Gamasida
 7. Tomasz Ciecierzak, Andrzej Oleksa
  Ptaki Bydgoszczy – różnorodność gatunkowa i funkcjonowanie populacji wybranych gatunków w warunkach miasta
 8. Jan Grajewski, Magdalena Twarużek
  Występowanie zwierząt łownych na terenie i w okolicach miasta Bydgoszczy
 9. Henryk Wiśniewski
  Różnorodność biologiczna Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku i jej uwarunkowania
 10. Katarzyna Marcysiak
  Ochrona przyrody – Bydgoszcz i okolice