Tag Archives: Rzeczypospolita Obojga Narodów

Previous Page · Next Page

Dr Mariusz Balcerek – Sasi w Inflantach

Dr Mariusz Balcerek

RECENZJA:

Grzegorz Szymborski

Wyprawa Fryderyka Augusta I
do Inflant w latach 1700–1701
w świetle wojny domowej na Litwie

Zapiski Historyczne

Tom 81 – Rok 2016 – zeszyt 3

s. 151-165

Miło nam poinformować, że na łamach najnowszych „Zapisek Historycznych”  ukazała się recenzja dr Mariusza Balcerka, kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

Przedmiotem recenzji jest książka Grzegorza Szymborskiego Wyprawa Fryderyka Augusta I do Inflant w latach 1700–1701w świetle wojny domowej na Litwie”, którą opublikowało wydawnictwo Inforteditions w 2015 roku.

Na wstępie recenzji znajdziemy uwagi na temat założonych celów książki oraz wykorzystanych źródeł i literatury.

Następnie autor recenzji szczegółowo omawia treść poszczególnych rozdziałów książki, oceniając postawione w niej tezy i stosowaną argumentacje, wyciągane wnioski, materiał źródłowy.

Autor recenzji wskazując na znalezione w książce błędy, szczegółowo uzasadnia swoje uwagi, wskazując dokładnie źródła i opracowania na jakich się opiera.

Wiele miejsca w recenzji poświecono dokładnej lokalizacji bitwy pod Probstinghof lub Thomsdorf z lipca 1700 roku.

Autor recenzji analizuje również przebieg bitwy nad Dźwiną w lipcu 1701 roku, opierając się przy tym na źródłach szwedzkich.

Dr Mariusz Balcerek polemizuje również z główną tezą Grzegorza Szymborskiego o neutralności Rzeczypospolitej i braku jej zaangażowania w konflikt.

Na końcu recenzji możemy zapoznać się z oceną książki, jej walorami i wytkniętymi uchybieniami, wynikającymi przede wszystkim z niewykorzystania materiałów niemieckich i szwedzkich.

Dr Mariusz Balcerek – III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”

belkaniebieska2

06082016

Dr Mariusz Balcerek

III Międzynarodowy Kongres Naukowy
„Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”
Białystok, 30 IX – 2 X 2015 roku

Zapiski Historyczne

Tom 81 – Rok 2016 – zeszyt 1

s. 215-220

belkaniebieska2

Miło nam poinformować, że na łamach najnowszych „Zapisek Historycznych”  ukazała się relacja naszego kolegi dr Mariusza Balcerka, kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego, z III Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” , jaki odbył się w Białymstoku w dniach 30 września – 2 października 2015 r.

W trakcie 3-dniowej konferencji wygłoszono ponad 100 referatów.

Kongres odbywa się co trzy lata.

Jego organizatorem jest Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.

Wystąpienia prelegentów dotyczyły zagadnień z zakresu zabytków sztuki materialnej, literatury, archeologii, etnografii, archiwistyki, bibliotekoznawstwa i historii.

Szczególne miejsce na konferencji poświęcono badaniom nad Inflantami, cmentarzami na Kresach, historycznym technikom malarskim, archiwom i bibliotekom.

Kongres należy do największych w Polsce imprez naukowych.

Jego wielkim atutem jest zgromadzenie w jednym miejscu badaczy reprezentujących rozmaite dyscypliny naukowe.

belkaniebieska2

III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” w Białymstoku

belkaniebieska2

sbnwddr

III Międzynarodowy Kongres Naukowy Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej w Białymstoku

W dniach 30 września-2 października 2015 r. odbył się w Białymstoku III Międzynarodowy Kongres Naukowy pod tytułem „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”.

belkaniebieska2

Pierwsza edycja konferencji miała miejsce w 2009 r. w Białymstoku. Trzy lata później gospodarzem imprezy była Warszawa. Po kolejnych trzech latach kongres powrócił do stolicy Podlasia. Zjechało na niego z kraju i zagranicy ponad 100 referentów. W ramach swoich wystąpień chcieli oni podkreślić zagadnienia związane z zabytkami kultury materialnej poza współczesnymi granicami Polski, archiwaliami i bibliotekami znajdującymi się poza granicami Polski, a także dziedzictwem Inflant Polskich.

Organizatorem kongresu był Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, któremu pomogły: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) oraz Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. Wsparcia finansowego imprezie udzieliły: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Jakub Lewicki, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a sekretarzami: dr Mariusz Drozdowski, dr Karol Łopatecki, dr Wojciech Walczak i mgr Katarzyna Wiszowata-Walczak, wszyscy z UwB.

Obrady odbywały się w dwóch miejscach. Rozpoczęcie kongresu miało miejsce w Auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. Jeszcze tego samego dnia, to jest w środę, po przerwie obiadowej obrady przeniesiono do hotelu „Esperanto”, który gościł uczestników konferencji do samego końca. Odbywały się one jednocześnie w dwóch hotelowych salach. W jednej przedstawiano referaty związane z historią sztuki, w drugiej tematyka orbitowała wokół zagadnień historyczno-archiwistycznych.

Ogromna liczba wystąpień (około 100) nie pozwala na ich choćby krótkie opisanie, dlatego odsyłamy Czytelników do programu kongresu, który liczy sobie 28 stron (link do pliku pdf).

Organizatorzy przewidują wydanie drukiem wszystkich wystąpień, co zapewne zostanie sfinalizowane w postaci 2-3 tomów.

belkaniebieska2