Tag Archives: samorząd terytorialny

Adam Jarosz – Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej

 

Adam Jarosz

Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej
Rostock i Toruń w ujęciu porównawczym
(1990-2014)

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXIII/17

Dr Adam Jarosz jest adiunktem w Instytucie Politologi Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących samorządu terytorialnego oraz w historii i współczesności  Niemiec.

W swojej dysertacji poddał analizie kształtowanie się samorządów w Polce i w na terenie byłego NRD po roku 1989.

Autor posłużył się przykładami dwu bardzo podobnych miast miast Rostocku i Torunia.

Dowiemy się jak rozwijały się lokalne ugrupowania i elity polityczne.

Szczególna kategorią teoretyczną, jaką posługuje się autor jest podmiotowość polityczna.

Przegląd Regionalny – czasopismo Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu

 

Przegląd Regionalny

Wydawca:
Regionalny Ośrodek Studiów
i Ochrony Środowiska Kulturowego
w Toruniu

Toruń 1992-1999

Sygnatura SIRr II/28

Lata 90-te XX wieku były okresem odrodzenia się idei samorządności lokalnej.

Podejmowano wówczas szereg działań mających obudzić społeczną aktywność i budować regionalną tożsamość.

Dużo rolę w tym względzie odegrał Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, który zajmował się rozpoznawaniem właściwości środowiska kulturowego w zakresie zabytkoznawstwa, urbanistyki, ruralistyki, architektury i archeologii.

Do zadań ośrodka należało gromadzenie i udostępnianie informacji o regionalnym krajobrazie kulturowym, inwentaryzacja środowiska kulturowego, wyodrębnianie kulturowych cech charakterystycznych regionu.

ROSiOŚK przygotowywał opracowania z zakresu dóbr kultury, mapy i  fotografie, dokumentacje konserwatorskie, architektoniczne i naukowo-historyczne, inwentaryzacje.

Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu był również wydawcą szeregu publikacji:

1. Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie / Komisja do Spraw Współpracy Międzywojewódzkiej z siedzibą w Toruniu. – Toruń : KWM, 1991-.
2. Diecezja toruńska wczoraj i dziś : 750-lecie diecezji chełmińskiej. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1993.
3. Dr Józef Wybicki – pierwszy Starosta Krajowy Pomorza : (szkic biograficzny) / Mieczysław Bielski ; Centrum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego w Toruniu, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu. – Toruń : Wydaw. ROSiOŚK, 1997.
4. Fort IV Stefana Żółkiewskiego (Fort II – Yorck) w Toruniu / Lech Narębski. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1997.
5. Gmina Zbiczno : przewodnik krajoznawczy : (opracowanie zbiorowe) / [aut. Czyżewski Andrzej et al.] ; Centrum Usługowe przy Oddziale Przewodnickim PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] w Toruniu, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu. – Toruń : „Turpress”, 1995.
6. II Toruńskie Spotkania Wschód-Zachód : program międzynarodowej konferencji przedstawicieli środowisk naukowych, politycznych, samorządowych i gospodarczych na temat procesu transformacji perspektyw rozwojowych i integracyjnych nowej jednoczącej sie Europy . Toruń 25-27 września 1996 / [kom. organ. Wiesław Maik i in.] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Urząd Wojewódzki w Toruniu. Urząd Miejski w Toruniu. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1996.
7. Jerzy Pietrkiewicz – inna wersja emigracji : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, 11-12 maja 2000 roku w Toruniu / pod red. B. Czarneckiej i J. Kryszaka. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2000.
8. Kościół dominikański pw. św. Mikołaja w Toruniu / Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1997.
9. Kościół garnizonowy pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toruniu / Marzenna Stocka, Andrzej Klim. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1997.
10. Kościół św. Jakuba w Toruniu / Andrzej Klim, Marzenna Stocka. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1997.
11. Materiały z Regionalnej Konferencji pt.: Dziedzictwo kulturowe a problemy podziału administracyjno-terytorialnego kraju na przykładzie Pomorza Nadwiślańskiego : Toruń, 27 marca 1993 r. / [red. Zbigniew Jabłoński, Andrzej Potoczek]. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1993.
12. Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle chemicznym : referaty i komunikaty wygłoszone 14-15 października 1999 r. w Toruniu, w Ratuszu Staromiejskim na II Ogólnopolskiej Konferencji / [zespół red. Roman Buczkowski et al.]. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1999.
13. Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu / Ksenia Gimińska. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1997.
14. Pomorze i Kujawy : dwumiesięcznik turystyczno-krajoznawczy : [Bydgoszcz, Toruń, Włocławek] / Centrum Usługowe przy Oddziale Przewodnickim PTTK w Toruniu przy współudziale Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego i Regionalnej Komisji Przewodnickiej PTTK w Toruniu ; [Andrzej Urbański red. nacz.]. – Toruń : Centrum Usługowe, 1998-2004.
15. Procesy integracji i transformacji systemowej w jednoczącej się Europie : materiały z konferencji naukowej II Toruńskie Spotkania Wschód-Zachód : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Jabłońskiego i Wiesława Maika. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1997.
16. Propozycja podziału państwa polskiego na województwa „25” / Zbigniew Jabłoński, Andrzej Potoczek ; Centrum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego W Toruniu, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego W Toruniu. – Toruń : ROSiOŚK, 1996.
17. Przegląd Regionalny / Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu ; [Zbigniew Jabłoński red. nacz.]. – Toruń : ROSiOŚK, 1995-.
18. Toruń – the old town complex : on the UNESCO world heritage list / [ed. Z. Jabłoński i in. ; oprac. tekstu L. Kotlewski ; aut. zdjęć G. Kaszyc i in.] ; Biuro Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Toruniu ; transl. J. Jarosz. 1998. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego,.
19. Toruń i region toruński : (studium geograficzno-historyczne) / Henryk Rochnowski ; Centrum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego w Toruniu. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1995.

Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu wyrażała się również w wydawaniu przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu własnego periodyku, jakim był „Przegląd Regionalny”.

Przewodniczącym zespołu redakcyjnego czasopisma był dr Zbigniew Jabłoński – dyrektor Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zachowało się większość numerów „Przeglądu Regionalnego”.

Poniżej przedstawiamy listę ważniejszych artykułów zamieszczonych na łamach „Przeglądu Regionalnego”, dostępnych w Książnicy Kopernikańskiej.

1992

 

Nr 2

Andrzej Potoczek Z problematyki regionalizmu funkcjonalnego
Robert Waszkiewicz Wojewoda i organy ds. zabytków – studium na temat koordynacji działań w administracji publicznej
Zbigniew Jabłoński

Artur Kostarczyk

Idea Regionalnej Rady Ochrony Środowiska Kulturowego – cele i zadania
Andrzej Pabian Mennonicka wspólnota religijna w Basenie Grudziądzkim i Kotlinie Toruńskiej w XVI – XVIII wieku
Ewa Buze Uwagi na temat małych założeń ogrodowych w województwie toruńskim
Wojciech Sosnowski Realizacja archeologicznego zdjęcia Polski na terenie województwa toruńskiego
ks. Stanisław Kardasz Diecezja Toruńska w Metropolii Nadwiślańskiej
Ewa Jabłońska

Danuta Krełowska

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – ośrodkiem wiedzy o regionie
Zbigniew Jabłoński Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu – problematyka badawcza i organizacyjna
Maciej Nawracki Niematerialne wartości kultury w optyce badawczej Regionalnego Ośrodka
Jan Zobolewicz Problematyka badawcza Zespołu Przestrzennych Wartości Kulturowych i Krajobrazu Kulturowego
Marek Gzyło Cele i zadania Zespołu ds. Materialnych Wartości Tożsamości Kulturowej
Zbigniew Jabłoński

Mieczysław Sinkiewicz

Pracownia fotointerpretacji Środowiska Kulturowego – główne zadania
1992

 

Nr 3

Barbara Jankowska Ochrona środowiska kulturowego Pomorza Nadwiślańskiego
Zbigniew Jaboński

Krzysztof Maszkowski

Charakterystyka tożsamości kulturowej Pomorza Nadwiślańskiego – wstępna ocena zagrożeń przez działalność człowieka
Zbigniew Nawrocki Kilka uwag na temat organizacji współpracy służb konserwatorskich z samorządem lokalnym
Ryszard Boguwolski Rozwój ochrony dziedzictwa archeologicznego grudziądzkiego Muzeum
Bogdan Możdżeń Stowarzyszenie Miast Ziemi Chełmińsko-Dobrzyńskiej – cele i zadania
Józef Maroszek Targowiska wiejskie na Pomorzu w XVII i XVIII wieku. Przemiany w strukturze rynku wewnętrznego
Maria Dąbrowska – Partyka Istnieć na pograniczu – dar czy złośliwość losu?
Andrzej Potoczek Edukacja regionalna
Dorota Matyaszczyk Współczesna świadomość regionalna w województwie bydgoskim
Cezary Olbracht Prondzyński Polska regionalna – szanse i strategie dojścia
Kamila Maj

Urszula Zaborska

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu jako ośrodek badań nad regionem
1993

 

Nr 5

Jerzy Borowiński Neogotyckie kościoły ewangelickie  w Toruniu, cz. II
Marian Pawlak Z dziejów Gimnazjum i Liceum ss. Urszulanek we Włocławku w latach 1916-1951
Ryszard Kukier Podziały regionalne, kulturowe i lokalne obszaru woj. Toruńskiego
Ryszard Kukier Zagospodarowanie obszaru Pojezierza Brodnickiego dla potrzeb turystyki
Andrzej Pabian Znaczenie Wspólnoty Mennonickiej dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku
Janusz Sługocki Koncepcja regionu w kujawskim regionalizmie międzywojennym
Jan Zobolewicz Przedmieście Rybaki w Chełmnie
Robert Waszkiewicz Definiowanie niematerialnych dóbr kultury
1993

 

Nr 6

Materiały z Regionalnej Konferencji pt.: „Dziedzictwo kulturowe a problemy podziału administracyjno-terytorialnego kraju na przykładzie Pomorza Nadwiślańskiego” – Toruń, 27 marca 1993
Henryk Samsonowicz Pewniki i wątpliwości restrukturyzacji historycznych podziałów administracyjnych
Kazimierz Wajda Administracyjne i kościelne podziały terytorium Pomorza Nadwiślańskiego
Marian Kallas Przesłanki historyczne współczesnych podziałów administracyjnych
Józef Borzyszkowski Rola społeczności lokalnych w kształtowaniu nowego ustroju terytorialnego państwa
Zbigniew Jabłoński

Andrzej Potoczek

Rola przesłanek kulturowych w kreowaniu współczesnego regionalizmu funkcjonalnego na przykładzie Pomorza Nadwiślańskiego
Artur Kostarczyk Regionalizm a doświadczenie historyczne wieku XX – jakie przesłanie?
Elżbieta Wysocka Zarys wariantowych strategii rozwoju Pomorza Nadwiślańskiego
Stanisław Bagdziński

Jan Szczepkowski

Przesłanki kształtowania systemu terytorialnego funkcjonowania państwa
Wiesław Maik Ogólne uwagi w kwestii kształtowania systemu terytorialnego kraju
Jan Falkowski Wiejski krajobraz kulturowy podstawą regionalizacji Polski
Ryszard Sudziński Problem społeczności województwa pomorskiego przed i po II wojnie światowej
Jan Krajewski

Franciszek Kuczka

Powiat szansa dla małych miast
1993

 

Nr 7

Diecezja Toruńska wczoraj i dziś (750-lecie Diecezji Chełmińskiej)
ks. Stanisław Kardasz

ks. Wojciech Raszkowski

Powstanie Diecezji toruńskiej i jej charakterystyka
Kazimierz Wajda Rodowód Diecezji toruńskiej
Krystyna Zielińska-Melkowska Św. Chrystian – cysters misyjny, biskup Prus i pasterz ziemi chełmińskiej w latach 1222-1245
Anna Wiśniewska Pierwszy biskup chełmiński Heidenryk
Jerzy Dygdała Biskupi chełmińscy dawnej Rzeczypospolitej
Marian Pawlak Szkoły katolickie w Diecezji chełmińskiej w epoce staropolskiej (XV-XVIII w.)
Kazimierz Maliszewski Zakony i kongregacje katolickie w Diecezji chełmińskiej w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.) jako ośrodki religijności i kultury
Andrzej Pabian Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe w Diecezji toruńskiej
Waldemar Rozenkowski Świeccy  w Kościele chełmińskim
Marek Gzyło Architektura sakralna na ziemi chełmińskiej
Ewa Arszyńska Pamiątki życia religijnego wsi pomorskiej z XIX i XX wieku
Aleksander Błachowski Z dziejów kapliczek przydrożnych w Diecezji chełmińskiej
Jacek Rulewicz Bezpieczeństwo dzieł sztuki sakralnej w świątyniach z uwzględnieniem Diecezji toruńskiej
1994

 

Nr 9

Andrzej Potoczek Edukacja ekologiczna
Wiesław Tomaszewski Ochrona krajobrazu w woj. toruńskim
Stanisław L. Bagdziński Gospodarka przestrzenna gmin i regionów
Stanisław Lubicz-Lubiński Przesłanki ekologiczne do planu zagospodarowania przestrzennego
Wanda Puchacz Regionalne Centrum Ekologiczne w Przysieku – założenia programowe
Michał Kosowicz Dolina Osy – obszar chronionego krajobrazu
Wanda Puchacz Na tropie ozonu – praktyczna lekcja ekologii
Jan Owsiak

Janusz Sewerniak

Ekoturystyka szansą rozwoju terenów chronionych
Bgdan Chrapkowski

Marek Rubnikowicz

Zbigniew Zgierun

Zespół pałacowo-parkowy w Dębowej Łące – srebrny medal na VII ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace z zakresu ochrony zabytkowych założeń ogrodowych
Zbigniew Jabłoński Ekologia – wymiar polityczny (refleksje nad odnową środowiska)
Krystyna Wyszomirska Druki Oficyny Wydawniczej Manucjuszów w zbiorach Książnicy Miejskiej w Toruniu. W 400 rocznicę powstania Biblioteki Gimnazjalnej w Toruniu
Zbigniew Jabłoński

Andrzej Potoczek

O inicjatywie powołania Centrum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego jako czynnika promocji ekorozwoju
1994

 

Nr 10

Sesja Naukowa poświęcona uczczeniu rocznicy 450-lecia śmierci Mikołaja Kopernika (Bydgoszcz)
Marian Biskup Toruń w czasach Kopernika
Alojzy Szorc Kanonia warmińska Mikołaja Kopernika
Jerzy Sikorski Okres olsztyński w życiu Mikołaja Kopernika
Wiktor Szymaniak Udział Mikołaja Kopernika w leczeniu Jerzego Kunheima w 1541 roku
Zbigniew Jabłoński

Marian Pawlak

Staropolski partykularyzm a współczesny regionalizm
Konferencja „Regionalizm – Region. Nowe doświadczenie” (Bydgoszcz)
Andrzej Potoczek Z doświadczeń współpracy funkcjonalnej województw
Zbigniew Jabłoński Rola dziedzictwa historyczno-kulturowego w kształtowaniu współczesnej świadomości społeczności regionalnych (w aspekcie dyskusji o nowej regionalizacji w Polsce)
Roman Dysarz Kryteria przyrodnicze w delimitacji regionów na przykładzie Borów Tucholskich (tezy)
Janusz Szczęsny Studium obszaru funkcjonalnego dorzecza Brdy i możliwości jego wykorzystania przy delimitacji potencjalnych regionów (tezy)
Marian Dąbrowski Komunikacja – czynnik integrujący Region Bydgosko-Toruński (tezy)
Julian Ziemkowski Studia regionalne Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy (tezy)
1995

 

Nr 1

Daniela Szymańska Istota społeczności lokalnych
Marian Kallas Ekologiczna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (projekt regulacji prawnej)
Piotr Petrykowski Stowarzyszenia kulturalne a ochrona dziedzictwa kulturowego
Marek Rubnikowicz Niektóre problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładzie województwa toruńskiego
Zbigniew Jabłoński

Grzegorz Kaszyc

O idei ekorozwoju (rozwoju zrównoważonego)
Antoni Pawski

Szczepan Burak

Rola społeczności lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu obszarów chronionych w województwie toruńskim
Renata Jaroszewska

Wiesław Maik

Dariusz Sokołowski

Charakterystyka procesu przemian społeczno-gospodarczych w województwie toruńskim w latach 1989-1993
Andrzej Potoczek Prawne i organizacyjne uwarunkowania ekorozwoju a poziomie lokalnym
Ryszard Sudziński Uwarunkowania i bariery rozwoju Torunia po II wojnie swiatowej
Ewa Buze Miejskie zabytkowe założenia ogrodowe Torunia. Charakterystyka walorów zabytkowych i przyrodniczych
Lech Narewski Zagadnienia ochrony pierścienia zewnętrznego twierdzy Toruń – architektura, przestrzeń, środowisko
Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska Wstępne wyniki badań archeologicznych grobowca Anny Wazówny
Robert Kola O moście kolejowo-drogowym na Wiśle pod Kwidzynem
Wiesław Gierańczyk Położenie transportowe i komunikacja miejska Torunia
Jan Tejchman Problematyka konserwatorska zabytków architektury (nowe regulacje prawne – na przykładzie Torunia)
Jerzy Godzik Kwidzyn – miedzy przeszłością a przyszłością
Waldemar Gęsicki Muzeum Regionalne w Brodnicy
1995

 

Nr 2

Janusz Małłek Colloquium Charitativum w Toruniu w roku 1645
Andrzej Pabian Twórcy i uczestnicy Colloquium Charitativum w Toruniu
Krystyna Wyszomirska Wpisy pamiątkowe uczestników Colloquium Charitativum z roku 1645 w Albumie Melchiora Janichusa
Leszek Zygner Wpływ Colloquium Charitativum na polską literaturę teologiczną połowy XVII w.
Eugeniusz Gąsiorowski Ratusz Staromiejski w Toruniu
Alicja Saar-Kozłowska Przygotowania przed powtórnym pochówkiem Królewny Anny Wazówny w kościele WNP Marii w Toruniu
Maria Lewandowska Filozofia prawa natury w ujęciu Ernesta Königa, rektora Gimnazjum Toruńskiego w latach 1667-1681

 

Michał Woźniak Muzeum Okręgowe w Toruniu
1996-1997

 

Nr 1

Stefan Kopczyński Nazewnictwo geograficzne Basenu Grudziądzkiego i jego otoczenia
Maciej Warchoł Budownictwo olęderskie nad środkową i dolną Wisłą
Ryszard Sudziński Stanowisko władz państwowych wobec Ziem Odzyskanych w latach 1944-1949
Alicja Saar-Kozłowska Wydarzenia historyczne w Międzynarodowym Roku Tolerancji
Zbigniew Jabłoński

Andrzej Potoczek

Dylematy reformy podziału terytorialnego Polski
Ks. bp Jan Chrapek Dylematy ludzi czasu przemian
Wojciech Kosiedowski Ku nowej koncepcji rozwoju współpracy gospodarczej w regionie Bałtyku
Jacek Wysocki Myśl konserwatorska w polskiej archeologii – zarys rozwoju i próba oceny stanu aktualnego
Kazimierz Wolfram Gmina Osiek Rypiński
1997

 

Nr 2

Procesy integracji i transformacji systemowej w jednoczącej się Europie.
Antoni Kukliński Wizje i dylematy Europy XXI wieku
Michał Dobroczyński Europa Wschodnia i Zachodnia w nowych warunkach międzynarodowych
Bohdan Jałowiecki Środkowoeuropejskie dylematy
Wojciech Kosiedowski Inwestycje zagraniczne jako czynnik międzynarodowej integracji gospodarczej (doświadczenia Polski)
Marian Lenkiewicz

Julian Polański

Dylematy polskiej polityki energetycznej w warunkach gospodarki rynkowej i integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej
Grzegorz Grzelak Pomorska municypalna i regionalna polityka zagraniczna w procesie nawiązywania związków międzynarodowych w regionie Europy
Benjamin Kostrubiec

Jan Łoboda

Inwestycje zagraniczne i handel zagraniczny jako przejawy transformacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej w Europie Środkowo-Wschodniej
Zbigniew Zioło Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej
Eugeniusz Rydz Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w polskim rolnictwie (na przykładzie Pomorza Środkowego)
Urszula Kaczmarek

Tomasz Kaczmarek

Kierunki prywatyzacji rolnictwa w Polsce i Wschodnich Niemczech
Stanisław Leszek Bardziński

Wiesław Maik

Transformacja gospodarki regionalnej i lokalnej. Studium na przykładzie województwa toruńskiego i włocławskiego
Grzegorz Gorzelak Znów o decentralizacji terytorialnej organizacji kraju
Zbigniew Jabłoński O potrzebie akceptacji społecznej reformy terytorialnej
Lech Mażewski Region samorządowy. Rozważania na przykładzie regionu Gdańska
Andrzej Potoczek Rola społeczności lokalnych w procesie reformy systemowej i terytorialnej kraju
Jacek Kotus Podmiotowość społeczności lokalnych w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego (na przykładzie polskich samorządów terytorialnych)

Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie

 

Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie

nr 1 – 11

1991 – 1997

Toruń

Sygnatura SIRr II/27

„Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie” powstał w grudniu 1991 roku z inicjatywy Komisji d/s Współpracy Międzywojewódzkiej, zrzeszającej województwa bydgoskie, elbląskie, gdańskie, słupskie, toruńskie i włocławskie.

Komisja miała za zadanie integrować region Pomorza Nadwiślańskiego.

Na czele Komisji stał Andrzej Potoczek.

Przewodniczącym kolegium redakcyjnego czasopisma był dr Zbigniew Jabłoński, później Andrzej Potoczek.

Funkcję redaktora naukowego sprawował prof. Kazimierz Wajda.

Projekt graficzny okładki opracowała Wiesława Wróblewska.

Biuletyn ukazywał się przy współudziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, Sejmiku Samorządowego Województwa Toruńskiego, Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego, Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, Urząd Wojewódzki w Elblągu, Urząd Wojewódzki w Słupsku.

Komisja d/s Współpracy Międzywojewódzkiej została zastąpiona w sierpniu 1993 roku przez Regionalna Radę Pomorza Nadwiślańskiego.

Wydawanie Biuletynu przejął Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, a potem Centrum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego w Toruniu.

Ogółem w latach 1991-1997 ukazało się jedenaście numerów „Biuletynu Pomorza Nadwiślańskiego”

 • numer 1 – grudzień 1991
 • numer 2 – luty 1992
 • numer 3 – maj 1992
 • numer 4 – październik 1992
 • numer 5 – 1993
 • numer 6 – 1993
 • numer 7 – 1993
 • numer 8 – 1994
 • numer 9 – 1994
 • numer 10 – 1995
 • numer 11 – 1997

W „Biuletynie Pomorze Nadwiślańskie” ukazywały się teksty na temat współpracy lokalnych samorządów, przeszłości regionu, polityki regionalnej, dziedzictwa kulturowego Pomorza Nadwiślańskiego, prawnych aspektów funkcjonowania samorządu, projektów podziału administracyjnego kraju, reformy administracji terenowej, kompetencji i zadań samorządów, świadomości regionalnej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, turystyki.

Lata 90-te XX wieku były pionierskim okresem kształtowania się samorządu terytorialnego w Polsce.

„Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie” odegrał duża rolę w integracji środowisk samorządowych, rozwoju koncepcji funkcjonowania administracji terenowej, rozbudzenia aktywności politycznej na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

 

Nr 1

Andrzej Potoczek Założenia współpracy funkcjonalnej województw
Zbigniew Jabłoński Budowanie założeń regionalizmu w oparciu o dorobek dziedzictwa historyczno-kulturowego
Józef Borzyszkowski Rola stowarzyszeń regionalnych w budowaniu Polski regionów
Zbigniew Jabłoński

Bernard Kwiatkowski

Potrzeby społeczności jako wyznacznik działań samorządowych
Mikołaj Święcicki Zmiany zasadniczego podziału terytorialnego – szanse i zagrożenia
Mieczysław Szypliński Prawno-organizacyjne aspekty podziału terytorialnego kraju
Zygmunt Churski Podstawowe zadania władz administracyjnych i samorządowych w zakresie gospodarki wodnej
Jan Szczepkowski Szanse i zagrożenia reformy ustroju terytorialnego Polski
 

Nr 2

Jan Szczepkowski Region, regionalizacja, polityka regionalna – teoria i praktyka, oczekiwania i doświadczenia
Andrzej Giziński Ekologiczne skutki kaskadowej zabudowy dolnej Wisły
Andrzej Potoczek Problemy funkcjonalizmu regionalnego na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego
Zygmunt Churski Kaskada dolnej Wisły jako element rozwoju gospodarczego Pomorza Nadwiślańskiego
Grzegorz Grzelak Samorząd Terytorialny a racjonalizacja
Jan Szupryczyński 20 lat eksploatacji zbiornika włocławskiego
Irena Derewecka Pierwsze doświadczenia ze współpracy z ekspertami z Holandii nad „Programem Żuławy”
Zbigniew Jabłoński

Tadeusz Zieleniewicz

Ochrona tożsamości kulturowej regionów – odniesienia praktyczne
 

Nr 3

Jerzy Reder Zarys dziejów podziałów terytorialnych Pomorza Nadwiślańskiego
Marian Kallas Z przeszłości administracyjnej Pomorza Nadwiślańskiego (od 1772)
Elżbieta Wysocka Pomorze Nadwiślańskie – próba charakterystyki regionu
Zbigniew Jabłoński Pomorze Nadwiślańskie – z problematyki kształtowania się regionalizmu funkcjonalnego
Andrzej Potoczek Problemy tożsamości i świadomości regionalnej
Robert Waszkiewicz Zadania gmin w dziedzinie ochrony dóbr kultury
Marek Konopka

Artur Kostarczyk

Regionalne ośrodki studiów i ochrony środowiska kulturowego (cele i zadania)
Stanisław Lubicz-Lubiński Problemy współpracy międzywojennej w zakresie ekologii
Szczepan Burak

Wiesław Tomaszewski

Zasoby środowiska przyrodniczego regionu chełmińsko-kujawskiego
 

Nr 4

Andrzej Potoczek Regionalizacja a problemy samorządu terytorialnego
Artur Kostarczyk Uwarunkowania historyczno-kulturowe rekonstrukcji państwa polskiego
Andrzej Kotliński Ochrona przyrody i krajobrazu w pracy samorządów gmin w świetle ustawy z 1991 r.
Janina Wiśniewska Współpraca międzywojewódzka
Jan Pleszewicz Współpraca województwa elbląskiego z Kaliningradem
Krzysztof Gruszczyński O zadaniach sejmiku samorządowego na przykładzie woj. elbląskiego
Janina Wiśniewska Fundacja Sambijska
Józef Borzyszkowski

Cezary Obracht-Prondzyński

Specyfika regionalizmu kaszubsko-pomorskiego
Jan Szczepkowski Ośrodki wojewódzkie Pomorza Nadwiślańskiego
Marian Pawlak Rozwój reformacji w Elblągu na tle regionu Prus Królewskich (podobieństwa i różnice)
Wanda Tomaszewicz Tradycja historyczno-kulturowa – doświadczenia łotewskie
Roman Bäker

 

Postawy wyborcze mieszkańców województw: toruńskiego i włocławskiego w 1991 r.
 

Nr 5

Marcin Jełowicki W sprawie reformy systemu zarządu lokalnego – zdanie odrębne
Andrzej Potoczek Współpraca funkcjonalna województw a problemy dziedzictwa historyczno-kulturowego
Kazimierz Wajda Diecezja chełmińska a Pomorze Nadwiślańskie w dziejach
Józef Borzyszkowski Z myślą o Pomorzu i Rzeczypospolitej
Paweł Adamowicz Metropolia nie tylko kościelna. Aglomeracja gdańska
Piotr Łukaszewicz Dziedzictwo dla przyszłości
Zbigniew Jabłoński Powiat – spojrzenie regionalne
Robert Kola Rozwój sieci kolejowej na Pomorzu Nadwiślańskim (do 1939 roku)
Wiesław Czarnecki

Andrzej Hornowski

Problemy działalności ekologicznej w środowisku wiejskim na przykładzie województwa toruńskiego
Wojciech Adamski Kaskada Dolnej Wisły
 

Nr 6

Andrzej Potoczek Współpraca funkcjonalna województw Pomorza Nadwiślańskiego – doświadczenia i wnioski
Marian Kallas Perspektywy współpracy funkcjonalnej na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego
Zbigniew Jabłoński Podstawy kulturowe regionalizmu funkcjonalnego Pomorza Nadwiślańskiego
Zbigniew Jabłoński

Andrzej Potoczek

Regionalna Rada Ochrony Środowiska Kulturowego. Główne obszary i metody działania
Sylwester Kania

Marian Pawlak

O idei ustanowienia „Nagród regionalnych” Pomorza Nadwiślańskiego za pielęgnowanie dziedzictwa i tożsamości lokalnej
Wojciech Bonisławski Współpraca województw pomorskich w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki
Zbigniew Jabłoński

Andrzej Potoczek

Tadeusz Zielniewicz

Organizacja, zadania i kompetencje powiatu w zakresie ochrony i konserwacji zabytków (projekt)
Wojciech Kosiedowski Ekonomiczne aspekty przebudowy systemu terytorialnego kraju
Mieczysław Szypliński Samodzielność lokalnych organów administracji publicznej w zakresie ustalania własnych struktur organizacyjnych
Stanisław Górski Służbą weterynaryjna a problemy reformy powiatowej
Ryszard Kukier Kujawy i Kujawiacy w literaturze i świadomości regionalnej, cz. I Kujawy
 

Nr 7

Andrzej Potoczek Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników administracji publicznej
Jan Szczepkowski Ośrodki wojewódzkie Pomorza Nadwiślańskiego – Gdańsk
Henryk Rychnowski Konflikty występujące miedzy przemysłem a otoczeniem na przykładzie województwa toruńskiego
Józef Cieplik Ochrona krajobrazu – ze szczególnym uwzględnieniem województwa słupskiego
Elżbieta Szalewska Architektura regionu – wyznacznik kultury
Hugona Ostrowska-Wójcik

Marzena Mazur

Henryk Soja

W poszukiwaniu szansy przetrwania i rozwoju słowińskiej wsi Kluki
Ryszard Kukier Kujawy i Kujawiacy w literaturze i świadomości regionalnej, cz. II Kujawiacy
Jerzy Talewski Rola samorządów lokalnych w realizacji aktywnych form walki z bezrobociem strukturalnym w województwie słupskim
 

Nr 8

Henryk Rychnowski Przemysł bydgoski w latach 1945-1980 (część I)
Józef Borzyszkowski Obwód kaliningradzki Rosji a sprawa Polska. Myśląc o przyszłości z gdańskiej perspektywy
Andrzej Turczyński Rejon Pomorza Nadwiślańskiego (wybrane problemy dziedzictwa kulturowego)
Brunon Synak Kaszubi o własnej odrębności
Daniela Szymańska Imigracja zagraniczna w warunkach przemian ustrojowych po 1989 r. (na przykładzie województwa toruńskiego)
 

Nr 9

Andrzej Potoczek Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej
Artur Kostarczyk Regionalizm a podział administracyjny kraju
Marian Kallas Przywrócenie samorządu terytorialnego w Polsce (1990-1994)
Daniela Szymańska Ewolucja miejskiej sieci osadniczej województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego
Eugeniusz Z. Zdrojewski Typy genetyczno-historyczne wsi na obszarze województwa słupskiego
Henryk Rychnowski Przemysł Bydgoszczy (część 2)
Józef Borzyszkowski Królewiec. Obwód Kaliningradzki Rosji a Polska. Myśląc o przeszłości z gdańskiej perspektywy
Cezary Obracht-Prondzyński Mniejszości narodowe i etniczne na kulturowej mapie Europy (gdańskie refleksje)
 

Nr 10

Andrzej Piskozub Pomorze Gdańskie
Marian Pawlak Podziały administracyjne na Kujawach w epoce staropolskiej
Henryk Rychnowski Zarys rozwoju i przemian w rozmieszczeniu przemysłu Włocławka do 1990 roku
Anna Cetner Uwarunkowania przestrzenne i możliwości potencjalne rozwoju województwa włocławskiego
Zbigniew Brenda Denaturalizacja Dolnej Wisły – możliwości i problem
Dariusz Barton

Andrzej Kotliński

Krajobraz – wyrazem symbiozy przyrody i działalności ludzkiej
Andrzej Potoczek Publiczno-prawna i ustrojowa pozycja urzędnika
Cezary Obracht-Prondzyński Budowanie partnerstwa. Współpraca organizacji społecznych z Polski i Niemiec
Maria Lewandowska Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu jako publiczna biblioteka naukowa – w rozumieniu Zygmunta Mocarskiego i dzisiaj
Kazimierz Strześniewski Zarys rozwoju energetyki na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego
Zenon Góźdź Dobrzyńska „Mała Ojczyzna”
 

Nr 11

Sławomir Kalembka Towarzystwo Naukowe w Toruniu – Centrum Działań Intelektualnych na Pomorzu
Kazimierz Tułodziecki Czynniki uwarunkowania polityki regionalnej województwa włocławskiego
Kazimierz Klejna Założenia polityki regionalnej województwa słupskiego
Eliza Mietz-Suszyńska Współczesne biblioteki i księgozbiory rzymskokatolickie w Toruniu
Jolanta Kubańska Właściciele wsi Browina
Ryszard Aleksander Kukier Przekształcenia przestrzenne osadnictwa wiejskiego na podstawie źródeł kartograficznych w regionie Krajny w XVIII-XIX wieku
Dariusz Sokołowski Specyfika demograficzna gminy podmiejskiej na przykładzie podtoruńskiej gminy Lubicz
Andrzej Potoczek Środowisko lokalne i jego wpływ na kształt podziału terytorialnego kraju
Józef Cieplik Otwarcie drogi do przyrody dla ruchu regionalistycznego na Pomorzu Środkowym (słupskie)
Józef Cieplik Źródła informacji krajoznawczych i krajobrazowych Ziemi Słupskiej (1978-1996)
Józef Cieplik Źródła informacji sozologicznych zebranych przez WKOP Słupsk w latach 1986-1990
Wiesława Gierańczyk Przemysłowe przedsiębiorstwa zagraniczne w województwie toruńskim
o. Jerzy Mrówczyński CR Wybitna działaczka społeczna Matka Maria Karłowska