Tag Archives: samorząd terytorialny

Previous Page

Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie

 

Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie

nr 1 – 11

1991 – 1997

Toruń

Sygnatura SIRr II/27

„Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie” powstał w grudniu 1991 roku z inicjatywy Komisji d/s Współpracy Międzywojewódzkiej, zrzeszającej województwa bydgoskie, elbląskie, gdańskie, słupskie, toruńskie i włocławskie.

Komisja miała za zadanie integrować region Pomorza Nadwiślańskiego.

Na czele Komisji stał Andrzej Potoczek.

Przewodniczącym kolegium redakcyjnego czasopisma był dr Zbigniew Jabłoński, później Andrzej Potoczek.

Funkcję redaktora naukowego sprawował prof. Kazimierz Wajda.

Projekt graficzny okładki opracowała Wiesława Wróblewska.

Biuletyn ukazywał się przy współudziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, Sejmiku Samorządowego Województwa Toruńskiego, Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego, Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, Urząd Wojewódzki w Elblągu, Urząd Wojewódzki w Słupsku.

Komisja d/s Współpracy Międzywojewódzkiej została zastąpiona w sierpniu 1993 roku przez Regionalna Radę Pomorza Nadwiślańskiego.

Wydawanie Biuletynu przejął Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, a potem Centrum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego w Toruniu.

Ogółem w latach 1991-1997 ukazało się jedenaście numerów „Biuletynu Pomorza Nadwiślańskiego”

 • numer 1 – grudzień 1991
 • numer 2 – luty 1992
 • numer 3 – maj 1992
 • numer 4 – październik 1992
 • numer 5 – 1993
 • numer 6 – 1993
 • numer 7 – 1993
 • numer 8 – 1994
 • numer 9 – 1994
 • numer 10 – 1995
 • numer 11 – 1997

W „Biuletynie Pomorze Nadwiślańskie” ukazywały się teksty na temat współpracy lokalnych samorządów, przeszłości regionu, polityki regionalnej, dziedzictwa kulturowego Pomorza Nadwiślańskiego, prawnych aspektów funkcjonowania samorządu, projektów podziału administracyjnego kraju, reformy administracji terenowej, kompetencji i zadań samorządów, świadomości regionalnej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, turystyki.

Lata 90-te XX wieku były pionierskim okresem kształtowania się samorządu terytorialnego w Polsce.

„Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie” odegrał duża rolę w integracji środowisk samorządowych, rozwoju koncepcji funkcjonowania administracji terenowej, rozbudzenia aktywności politycznej na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

 

Nr 1

Andrzej Potoczek Założenia współpracy funkcjonalnej województw
Zbigniew Jabłoński Budowanie założeń regionalizmu w oparciu o dorobek dziedzictwa historyczno-kulturowego
Józef Borzyszkowski Rola stowarzyszeń regionalnych w budowaniu Polski regionów
Zbigniew Jabłoński

Bernard Kwiatkowski

Potrzeby społeczności jako wyznacznik działań samorządowych
Mikołaj Święcicki Zmiany zasadniczego podziału terytorialnego – szanse i zagrożenia
Mieczysław Szypliński Prawno-organizacyjne aspekty podziału terytorialnego kraju
Zygmunt Churski Podstawowe zadania władz administracyjnych i samorządowych w zakresie gospodarki wodnej
Jan Szczepkowski Szanse i zagrożenia reformy ustroju terytorialnego Polski
 

Nr 2

Jan Szczepkowski Region, regionalizacja, polityka regionalna – teoria i praktyka, oczekiwania i doświadczenia
Andrzej Giziński Ekologiczne skutki kaskadowej zabudowy dolnej Wisły
Andrzej Potoczek Problemy funkcjonalizmu regionalnego na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego
Zygmunt Churski Kaskada dolnej Wisły jako element rozwoju gospodarczego Pomorza Nadwiślańskiego
Grzegorz Grzelak Samorząd Terytorialny a racjonalizacja
Jan Szupryczyński 20 lat eksploatacji zbiornika włocławskiego
Irena Derewecka Pierwsze doświadczenia ze współpracy z ekspertami z Holandii nad „Programem Żuławy”
Zbigniew Jabłoński

Tadeusz Zieleniewicz

Ochrona tożsamości kulturowej regionów – odniesienia praktyczne
 

Nr 3

Jerzy Reder Zarys dziejów podziałów terytorialnych Pomorza Nadwiślańskiego
Marian Kallas Z przeszłości administracyjnej Pomorza Nadwiślańskiego (od 1772)
Elżbieta Wysocka Pomorze Nadwiślańskie – próba charakterystyki regionu
Zbigniew Jabłoński Pomorze Nadwiślańskie – z problematyki kształtowania się regionalizmu funkcjonalnego
Andrzej Potoczek Problemy tożsamości i świadomości regionalnej
Robert Waszkiewicz Zadania gmin w dziedzinie ochrony dóbr kultury
Marek Konopka

Artur Kostarczyk

Regionalne ośrodki studiów i ochrony środowiska kulturowego (cele i zadania)
Stanisław Lubicz-Lubiński Problemy współpracy międzywojennej w zakresie ekologii
Szczepan Burak

Wiesław Tomaszewski

Zasoby środowiska przyrodniczego regionu chełmińsko-kujawskiego
 

Nr 4

Andrzej Potoczek Regionalizacja a problemy samorządu terytorialnego
Artur Kostarczyk Uwarunkowania historyczno-kulturowe rekonstrukcji państwa polskiego
Andrzej Kotliński Ochrona przyrody i krajobrazu w pracy samorządów gmin w świetle ustawy z 1991 r.
Janina Wiśniewska Współpraca międzywojewódzka
Jan Pleszewicz Współpraca województwa elbląskiego z Kaliningradem
Krzysztof Gruszczyński O zadaniach sejmiku samorządowego na przykładzie woj. elbląskiego
Janina Wiśniewska Fundacja Sambijska
Józef Borzyszkowski

Cezary Obracht-Prondzyński

Specyfika regionalizmu kaszubsko-pomorskiego
Jan Szczepkowski Ośrodki wojewódzkie Pomorza Nadwiślańskiego
Marian Pawlak Rozwój reformacji w Elblągu na tle regionu Prus Królewskich (podobieństwa i różnice)
Wanda Tomaszewicz Tradycja historyczno-kulturowa – doświadczenia łotewskie
Roman Bäker

 

Postawy wyborcze mieszkańców województw: toruńskiego i włocławskiego w 1991 r.
 

Nr 5

Marcin Jełowicki W sprawie reformy systemu zarządu lokalnego – zdanie odrębne
Andrzej Potoczek Współpraca funkcjonalna województw a problemy dziedzictwa historyczno-kulturowego
Kazimierz Wajda Diecezja chełmińska a Pomorze Nadwiślańskie w dziejach
Józef Borzyszkowski Z myślą o Pomorzu i Rzeczypospolitej
Paweł Adamowicz Metropolia nie tylko kościelna. Aglomeracja gdańska
Piotr Łukaszewicz Dziedzictwo dla przyszłości
Zbigniew Jabłoński Powiat – spojrzenie regionalne
Robert Kola Rozwój sieci kolejowej na Pomorzu Nadwiślańskim (do 1939 roku)
Wiesław Czarnecki

Andrzej Hornowski

Problemy działalności ekologicznej w środowisku wiejskim na przykładzie województwa toruńskiego
Wojciech Adamski Kaskada Dolnej Wisły
 

Nr 6

Andrzej Potoczek Współpraca funkcjonalna województw Pomorza Nadwiślańskiego – doświadczenia i wnioski
Marian Kallas Perspektywy współpracy funkcjonalnej na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego
Zbigniew Jabłoński Podstawy kulturowe regionalizmu funkcjonalnego Pomorza Nadwiślańskiego
Zbigniew Jabłoński

Andrzej Potoczek

Regionalna Rada Ochrony Środowiska Kulturowego. Główne obszary i metody działania
Sylwester Kania

Marian Pawlak

O idei ustanowienia „Nagród regionalnych” Pomorza Nadwiślańskiego za pielęgnowanie dziedzictwa i tożsamości lokalnej
Wojciech Bonisławski Współpraca województw pomorskich w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki
Zbigniew Jabłoński

Andrzej Potoczek

Tadeusz Zielniewicz

Organizacja, zadania i kompetencje powiatu w zakresie ochrony i konserwacji zabytków (projekt)
Wojciech Kosiedowski Ekonomiczne aspekty przebudowy systemu terytorialnego kraju
Mieczysław Szypliński Samodzielność lokalnych organów administracji publicznej w zakresie ustalania własnych struktur organizacyjnych
Stanisław Górski Służbą weterynaryjna a problemy reformy powiatowej
Ryszard Kukier Kujawy i Kujawiacy w literaturze i świadomości regionalnej, cz. I Kujawy
 

Nr 7

Andrzej Potoczek Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników administracji publicznej
Jan Szczepkowski Ośrodki wojewódzkie Pomorza Nadwiślańskiego – Gdańsk
Henryk Rychnowski Konflikty występujące miedzy przemysłem a otoczeniem na przykładzie województwa toruńskiego
Józef Cieplik Ochrona krajobrazu – ze szczególnym uwzględnieniem województwa słupskiego
Elżbieta Szalewska Architektura regionu – wyznacznik kultury
Hugona Ostrowska-Wójcik

Marzena Mazur

Henryk Soja

W poszukiwaniu szansy przetrwania i rozwoju słowińskiej wsi Kluki
Ryszard Kukier Kujawy i Kujawiacy w literaturze i świadomości regionalnej, cz. II Kujawiacy
Jerzy Talewski Rola samorządów lokalnych w realizacji aktywnych form walki z bezrobociem strukturalnym w województwie słupskim
 

Nr 8

Henryk Rychnowski Przemysł bydgoski w latach 1945-1980 (część I)
Józef Borzyszkowski Obwód kaliningradzki Rosji a sprawa Polska. Myśląc o przyszłości z gdańskiej perspektywy
Andrzej Turczyński Rejon Pomorza Nadwiślańskiego (wybrane problemy dziedzictwa kulturowego)
Brunon Synak Kaszubi o własnej odrębności
Daniela Szymańska Imigracja zagraniczna w warunkach przemian ustrojowych po 1989 r. (na przykładzie województwa toruńskiego)
 

Nr 9

Andrzej Potoczek Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej
Artur Kostarczyk Regionalizm a podział administracyjny kraju
Marian Kallas Przywrócenie samorządu terytorialnego w Polsce (1990-1994)
Daniela Szymańska Ewolucja miejskiej sieci osadniczej województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego
Eugeniusz Z. Zdrojewski Typy genetyczno-historyczne wsi na obszarze województwa słupskiego
Henryk Rychnowski Przemysł Bydgoszczy (część 2)
Józef Borzyszkowski Królewiec. Obwód Kaliningradzki Rosji a Polska. Myśląc o przeszłości z gdańskiej perspektywy
Cezary Obracht-Prondzyński Mniejszości narodowe i etniczne na kulturowej mapie Europy (gdańskie refleksje)
 

Nr 10

Andrzej Piskozub Pomorze Gdańskie
Marian Pawlak Podziały administracyjne na Kujawach w epoce staropolskiej
Henryk Rychnowski Zarys rozwoju i przemian w rozmieszczeniu przemysłu Włocławka do 1990 roku
Anna Cetner Uwarunkowania przestrzenne i możliwości potencjalne rozwoju województwa włocławskiego
Zbigniew Brenda Denaturalizacja Dolnej Wisły – możliwości i problem
Dariusz Barton

Andrzej Kotliński

Krajobraz – wyrazem symbiozy przyrody i działalności ludzkiej
Andrzej Potoczek Publiczno-prawna i ustrojowa pozycja urzędnika
Cezary Obracht-Prondzyński Budowanie partnerstwa. Współpraca organizacji społecznych z Polski i Niemiec
Maria Lewandowska Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu jako publiczna biblioteka naukowa – w rozumieniu Zygmunta Mocarskiego i dzisiaj
Kazimierz Strześniewski Zarys rozwoju energetyki na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego
Zenon Góźdź Dobrzyńska „Mała Ojczyzna”
 

Nr 11

Sławomir Kalembka Towarzystwo Naukowe w Toruniu – Centrum Działań Intelektualnych na Pomorzu
Kazimierz Tułodziecki Czynniki uwarunkowania polityki regionalnej województwa włocławskiego
Kazimierz Klejna Założenia polityki regionalnej województwa słupskiego
Eliza Mietz-Suszyńska Współczesne biblioteki i księgozbiory rzymskokatolickie w Toruniu
Jolanta Kubańska Właściciele wsi Browina
Ryszard Aleksander Kukier Przekształcenia przestrzenne osadnictwa wiejskiego na podstawie źródeł kartograficznych w regionie Krajny w XVIII-XIX wieku
Dariusz Sokołowski Specyfika demograficzna gminy podmiejskiej na przykładzie podtoruńskiej gminy Lubicz
Andrzej Potoczek Środowisko lokalne i jego wpływ na kształt podziału terytorialnego kraju
Józef Cieplik Otwarcie drogi do przyrody dla ruchu regionalistycznego na Pomorzu Środkowym (słupskie)
Józef Cieplik Źródła informacji krajoznawczych i krajobrazowych Ziemi Słupskiej (1978-1996)
Józef Cieplik Źródła informacji sozologicznych zebranych przez WKOP Słupsk w latach 1986-1990
Wiesława Gierańczyk Przemysłowe przedsiębiorstwa zagraniczne w województwie toruńskim
o. Jerzy Mrówczyński CR Wybitna działaczka społeczna Matka Maria Karłowska