Tag Archives: Skępe

Next Page

Mirosław Krajewski – Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012) – Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego

 

Mirosław Krajewski

Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012)
Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego

Wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe

Rypin-Skępe 2012

Sygnatura SIRr IIIB/Sobocińska Maria

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek o historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Biografia „Dama niezłomna Maria Sobocińska (1920-2012)” poświęcona jest pamieć niezwykłej kobiety, żołnierza Armii Krajowej, Damy Orderu Virtuti Militari.

Postać bohaterki ukazana jest w szerokim tle patriotycznej atmosfery Skępego i oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Autor opisał również dzieje rodzinny Marii Sobocińskiej.

Wiele miejsca poświecono okresowi powojennemu i uwiezieniu bohaterki przez komunistyczna bezpiekę.

Mirosław Krajewski – Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku

 

Mirosław Krajewski

Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku

Wydawca:  Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe „Dobrinensis Societas Scienciarum”

Rypin – Skępe 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/177 

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek o historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku” poświęcona jest Figurze Najświętszej Maryi Panny Skępskiej – Matki Bożej Brzemiennej.

Książkę otwiera szerokie omówienie odrębności historycznej i kulturowej Ziemi Dobrzyńskiej.

Następnie przedstawiono dzieje sprowadzenia Figury Matki Bożej do Skępego w 1496 roku przez Zofię Kościelecką.

Jednocześnie kasztelan Mikołaj Kościelecki dokonał fundacji klasztoru ojców bernardynów w Skępem.

Głównym zadaniem opracowania jest opisanie szeregu wizerunków Figury NMP Skępskiej, przedstawionych na medalikach, w kapliczkach przydrożnych, na obrazach, w innych kościołach, wykonanych przez ludowych rzeźbiarzy.

Osobny rozdział poświęcono przedstawieniu brzemienności Matki Bożej w skępskim wizerunku.

Wśród załączników do opracowania znalazły się pieśni, litanie i modlitwy, ale także poezja poświęcona NMP Skępskiej.

Książkę zamyka kalendarium kościoła i klasztoru.

Bożena Ciesielska – Skępe w opisie i fotografii

 

Bożena Ciesielska

Skępe w opisie i fotografii

Wydawca: WEiW Verbum

Brodnica – Skępe 2016

Sygnatura SIRr VIII/In-144

Bożena Ciesielska jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego w Szkole Podstawowej w Skępem.

Jest również popularyzatorką historii regionu, regionalnego dziedzictwa i postaci związanych ze Skępem.

Monografia Skępego rozpoczyna się od przypomnienia prehistorycznego skępskiego grodziska.

Czytelnicy mogą się również zapoznać z warunkami przyrodniczymi, położeniem miasta i jego demografią.

Kolejny rozdział książki poświęcony jest lokacji miasta, genezie nazwy Skępego, rozwojowi miasta, prawom miejskim i herbowi miejscowości.

Obszernie została opisana fundacja Kościoła Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztoru bernardynów w Skępem.

Opisane zostały malowidła, attyka, ołtarze na krużgankach, korpus nawowy, prezbiterium, sklepienia, kruchta, refektarz, boczne ołtarze w kościele, tron biskupi, wirydarz, krucyfiks seraficki, witraże i wieże, krużganki, kaplica św. Barbary, rzeźba Najświętszej Marii Panny, ambona, kropielnice, organy, księgozbiór klasztorny, obrazy, inskrypcje, spichlerz klasztorny i mur klasztoru.

Osobny rozdział poświęcony jest zabytkom miasta i miejscom pamięci.

Bardzo ciekawie opisano pierwszy kościół parafialny, drewnianą dzwonnicę, krzyż choleryczny, karczmę, drewniane domy, siedzibę leśnictwa, kaplicę „Na Borku”, katakumby, sam Borek, zajazd przy trakcie, dąb Napoleona, pałac Zielińskich, Belweder, zespół pałacowo-parkowy, cmentarze, przydrożne kapliczki, gospody i zajazdy, tablice, obeliski i Koziołka – symbol miasta.

Czytelnicy mogą również zapoznać się z ujęciem etnograficznym i etnologicznym Skępego.

Poznamy legendy o Skępem i legendę o Laluszce, tradycje pielgrzymowania do Sanktuarium, dawne budowle gospodarcze, zajęcia, gospodarstwa domowe, zabytkowe bramy, wrota, furty, portale i sienie.

Poznamy również najnowszą historię Skępego, zwłaszcza okres okupacji niemieckiej i czasy II wojny światowej, historię Żydów skępskich, dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej, powojenne władze miasta.

Monografia Skępego zawiera również starannie opracowane biogramy zasłużonych dla miasta osób.

Książkę zamyka rozdział poświęcony współczesnemu życiu kulturalnemu i szkolnictwu miasta.

Opracowanie zawiera również około 150 fotografii przedstawiających Skępe i jego zabytki.

Całość uzupełnia zestawienie ciekawostek o mieście oraz kalendarium dziejów Skępego.