Tag Archives: Służba Bezpieczeństwa

Next Page

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska – Historia jest zawsze ciekawa

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Informatorium.

 

Wojciech Polak
Sylwia Galij-Skarbińska

Historia jest zawsze ciekawa
Szkice z najnowszych dziejów regionu kujawsko-pomorskiego

Wydawca: Pracownia Poligraficzna

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIb/9-49

Dr Sylwia Galij-Skarbińska i prof. dr hab. Wojciech Polak są pracownikami naukowymi na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opublikowane w zbiorze „Historia jest zawsze ciekawa” artykuły są dorobkiem badań autorów prowadzonych w latach 2007-2015.

Wybrane publikacje poswięcone są najnowszym dziejom regionu kujawsko-pomorskiego, szczególnie opozycji demokratycznej w okresie PRL i działaniom operacyjnym Służby Bezpieczeństwa w walce z ruchem „Solidarności”.

Spis artykułów:

 1. Sprawozdanie Janusza Kryszaka z pobytu w Londynie w sierpniu i wrześniu 1987 r.
 2. Toruńska SB na tropie dywersji. Sprawa operacyjnego rozpracowania „Cysterna”
 3. Solidarnościowy „Karnawał”. Sierpień 1980 – 13 grudzień 1981
 4. Wspieranie oporu społecznego przeciwko komunizmowi przez jezuitów w okresie stanu wojennego i w latach następnych – z perspektywy Torunia i Polski
 5. „My i oni”. Internowani w obozie w Potulicach w okresie stanu wojennego i ich relacje ze strażnikami więziennymi oraz funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa 1981-1982
 6. Opór i trwanie. Środowisko akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach osiemdziesiątych – próba syntezy
 7. Współpraca podziemnych struktur „Solidarności” Torunia i Bydgoszczy w akcji bojkotu wyborów do rad narodowych w 1984 r. i do sejmu w 1985 r.
 8. Przemiany w polskim aparacie bezpieczeństwa w latach 1989-1990

Sylwia Galij-Skarbińska – Uniwersytet wobec inwigilacji

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

17032015Sylwia Galij-Skarbińska

Uniwersytet wobec inwigilacji
Postawy polityczne środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1970-1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa

Wydawnictwo Naukowe GRADO

Toruń 2012

Sygnatura SIRr XXXIa/73

 

Autorka rozprawy jest dr Sylwia Galij-Skarbińska z Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podstawą źródłową pracy są dokumenty Służby Bezpieczeństwa zgromadzone w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Opracowanie dotyczy studentów, naukowców, pracowników dydaktyki, administracji i pracowników technicznych UMK inwigilowanych przez SB w latach 70-tych XX w.

Rozdział I poświęcony jest zdefiniowaniu pojęcia „postawy politycznej”.

Rozdział II zawiera przedstawienie struktury Służby Bezpieczeństwa w województwie toruńskim.

Działania SB wobec Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zostały opisane w rozdziale III. Scharakteryzowano obszary działań operacyjnych SB, rodzaje spraw prowadzonych przez SB, metody pozyskiwania tajnych współpracowników w środowisku UMK.

W rozdziale IV przedstawiono antysystemowe postawy polityczne studentów i profesorów uniwersytetu, powiązania z opozycja demokratyczną i działalność duszpasterstwa akademickiego.

Natomiast rozdział V dotyczy postaw prosystemowych tajnych współpracowników SB i innych osobowych źródeł informacji. Autorka nie podaje nazwisk tajnych współpracowników, gdyż opracowanie nie jest poświęcone indywidualnym biografiom, ale jest zbiorowym portretem środowiska akademickiego.

To ważna książka, która odkrywa nieznany wcześniej obraz postaw politycznych środowiska uniwersyteckiego w okresie rodzenia się opozycji demokratycznej, jeszcze przed powstaniem ruchu Solidarności.

belkaniebieska2

Wojciech Polak – Historia ciągle żywa

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Wojciech Polak

Historia ciągle żywa
Studia i materiały

Projekt okładki: Paweł Majewski

Oficyna Wydawnicza FINNA
http://finna.com.pl/

Gdańsk – Toruń 2011

Sygnatura SIRr VIb/9-47


Prezentowana publikacja jest zbiorem kilkunastu artykułów
i tekstów źródłowych o różnorodnej tematyce.

Większość z nich dotyczy oporu społecznego wobec systemu komunistycznego, represji ze strony Służby Bezpieczeństwa przeciwko Kościołowi katolickiemu  i NSZZ „Solidarność”.

Wiele tekstów przybliża realia stanu wojennego i działalności opozycji niepodległościowej w Toruniu.

Podstawę źródłową opracowania stanowią przede wszystkim dokumenty archiwalne wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa i przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej.

Autor korzystał również z relacji uczestników i świadków opisywanych wydarzeń.

Część tekstów była publikowana już wcześniej – teraz zostały one poszerzone i uzupełnione.

Po raz pierwszy można zapoznać się z tekstami dotyczącymi następujących zagadnień:

 • Starania Józefa Piłsudskiego o wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńskiego
 • Wydarzenia marca 1981 r. w Toruniu
 • Dokumenty z Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej dotyczące zajść ulicznych w dniach 31 sierpnia i 1 września 1982 r.
 • Rekin ludojad i emisje „Radia Solidarność”

Książkę uzupełniają fotografie i ilustracje z lat 80-tych.