Tag Archives: Służba Bezpieczeństwa

Previous Page

Wojciech Polak – Historia ciągle żywa

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Wojciech Polak

Historia ciągle żywa
Studia i materiały

Projekt okładki: Paweł Majewski

Oficyna Wydawnicza FINNA
http://finna.com.pl/

Gdańsk – Toruń 2011

Sygnatura SIRr VIb/9-47


Prezentowana publikacja jest zbiorem kilkunastu artykułów
i tekstów źródłowych o różnorodnej tematyce.

Większość z nich dotyczy oporu społecznego wobec systemu komunistycznego, represji ze strony Służby Bezpieczeństwa przeciwko Kościołowi katolickiemu  i NSZZ „Solidarność”.

Wiele tekstów przybliża realia stanu wojennego i działalności opozycji niepodległościowej w Toruniu.

Podstawę źródłową opracowania stanowią przede wszystkim dokumenty archiwalne wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa i przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej.

Autor korzystał również z relacji uczestników i świadków opisywanych wydarzeń.

Część tekstów była publikowana już wcześniej – teraz zostały one poszerzone i uzupełnione.

Po raz pierwszy można zapoznać się z tekstami dotyczącymi następujących zagadnień:

  • Starania Józefa Piłsudskiego o wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńskiego
  • Wydarzenia marca 1981 r. w Toruniu
  • Dokumenty z Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej dotyczące zajść ulicznych w dniach 31 sierpnia i 1 września 1982 r.
  • Rekin ludojad i emisje „Radia Solidarność”

Książkę uzupełniają fotografie i ilustracje z lat 80-tych.

Twarze bezpieki 1945-1990

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

Twarze bezpieki 1945-1990
Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwach pomorskim / bydgoskim, toruńskim i włocławskim
Oprac.: Kamila Churska, Tadeusz Grab, Alicja Paczoska-Hauke, Waldemar Ptak, Tomasz Rabant, Marek Szymaniak ; pod red. Marka Szymaniaka
Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Bydgoszcz ; Gdańsk  2010
Sygnatura SIRr IIIA/89

Opracowanie przygotowali pracownicy bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

Tom prezentuje sylwetki 527 funkcjonariuszy, pełniących funkcje kierownicze w wojewódzkich i powiatowych strukturach Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa.
Działali oni na terytorium województwa pomorskiego / bydgoskiego w latach 1945 – 1990 oraz na obszarze województwa toruńskiego i włocławskiego w latach 1975 – 1990.

Książka jest efektem realizacji ogólnopolskiego projektu badawczego Instytutu Pamięci Narodowej :”Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej w latach 1944-1989„.

Publikacja została podzielona na trzy części.
Część I poświęcona jest strukturze organizacyjnej aparatu bezpieczeństwa.
Część II to zestawienia tabelaryczne obsady stanowisk kierowniczych w aparacie represji.
Część III prezentuje noty biograficzne, obejmujące przebiegi służby i awanse poszczególnych funkcjonariuszy UB/SB.

Całość uzupełnia wykaz stosowanych skrótów oraz bibliografia.

Sierpień nad Wisłą i Drwęcą – Wojciech Polak

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Sierpień nad Wisłą i Drwęcą.
Strajki i protesty w Toruniu
i województwie toruńskim
latem 1980 r.

Wojciech Polak

Projekt okładki: Piotr M. Rogalski

Oficyna Wydawnicza FINNA
http://finna.com.pl/
Gdańsk 2010

Sygnatura SIRr VIb/9-46

 

Autor opisuje przebieg strajków i protestów sierpniowych w Toruniu i w dawnym województwie toruńskim.

Szczegółowo został omówiony przebieg strajków w „Towimorze”, „Apatorze”, Warmie” i innych zakładach regionu.

Omówiona została też katastrofa kolejowa pod Otłoczynem, która miała również wpływ na wydarzenia w regionie.

 

Scharakteryzowano szeroko działania Służby Bezpieczeństwa, mające na celu przeciwdziałanie strajkom.

Książkę oparto przede wszystkim na materiałach archiwalnych pochodzących z Delegatury Bydgoskiej Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor dotarł również do szczególnie wartościowej kolekcji dokumentów i zapisków ze strajku w toruńskim „Towimorze”, zgromadzonej przez Jadwigę Pietrusę z Ciechocinka.

Wykorzystano w końcu informacje zebrane podczas rozmów i wymiany korespondencji z uczestnikami ówczesnych wypadków.