Tag Archives: średniowiecze

Next Page

Maksymilian Grzegorz – Słownik historyczno-geograficzny okręgów kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu

 

Maksymilian Grzegorz

Słownik historyczno-geograficzny okręgów kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2018

Sygnatura SIRr XXVIII/39h

Prof. zw. dr hab. Maksymilian Grzegorz jest uznanym badaczem dziejów państwa krzyżackiego, związanym z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Opublikował łącznie około 1600 książek, artykułów, recenzji, wydawnictw źródłowych oraz artykułów popularnonaukowych.

Profesor Maksymilian Grzegorz opublikował już kilka słowników, które w sumie składają się na wielki projekt „Słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu”:

 1. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa człuchowskiego w średniowieczu
 2. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
 3. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu
 4. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa tucholskiego w średniowieczu
 5. Słownik historyczno-geograficzny okręgów kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
 6. Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 7. Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 8. Słownik historyczno-geograficzny okręgu sobowidzkiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
 9. Słownik historyczno-geograficzny okręgu sulmińskiego i urzędu leśnego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 10. Słownik historyczno-geograficzny prokuratorstwa bytowskiego komturstwa gdańskiego/malborskiego w średniowieczu
 11. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa grabińskiego i okręgu rybickiego szkarpawskiego komturstwa malborskiego w średniowieczu
 12. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 13. Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego w średniowieczu

W „Słowniku historyczno-geograficzny okręgów kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu” znajdziemy  cenne informacje na temat poszczególnych wsi i miast:
– rodzaj osady, jej przynależność polityczna, administracyjna, kościelna
– granice osady i znajdujące się na jej terenie obiekty fizjograficzne i komunikacyjne
– własność osady, jej obszar, zaludnienie, podział społeczny i zawodowy mieszkańców
– dwory, folwarki, młyny, karczmy, klasztory
– prawo lokacyjne, sołtys, wójt, rada miejska, ława miejska, targi
– kościoły, kaplice, parafie, plebani, proboszczowie
– historia osady, klęski elementarne, zniszczenia wojenne,
– sławne osobistości
– zabytki architektury
– źródła historyczne i literatura historyczna

Opracowanie uzupełnia mapa sieci osadniczej okręgów kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego

Adam Kosecki – Miasta kujawskie w średniowieczuAdam Kosecki

Miasta kujawskie w średniowieczu
Lokacje, ustrój i samorząd miejski

Wydawnictwo Avalon 

Kraków 2018

Sygnatura SIRr VIb/3-25

Dr Adam Kosecki jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jego badania obejmują dzieje średniowiecznych Kujaw.

Zajmuje się również historią wojskowości, i to nawet w aspekcie praktycznym jako członek trzech grup rekonstrukcyjnych.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest wiele jego publikacji:

1 – Bydgoskie standardy wód opadowych / redakcja Stanisław Drzewiecki, Jacek Cieściński, Adam Kosecki, Marek Jankowiak

2 – Bydgoszcz : ośrodek żeglugi śródlądowej na przestrzeni wieków : zbiór studiów / pod red. Adama Koseckiego

3 – Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim / pod redakcją: Michała Białkowskiego, Adama Koseckiego, Wojciecha Polaka

4 – Materialne i niematerialne aspekty rekonstrukcji historycznej / pod red. Adama Koseckiego

5 – Miasta kujawskie w średniowieczu : lokacje, ustrój i samorząd miejski / Adam Kosecki

6 – Młodość historii : rekonstrukcja historyczna na Kujawach i Pomorzu jako pasja i przedmiot badań naukowych : zbiór studiów / pod red. Adama Koseckiego


Obszerna rozprawa „Miasta Kujawskie w średniowieczu” jest pierwszym całościowym spojrzeniem na proces lokacji miast kujawskich.

Dotyczy formowania się ustrojów miast i działalności samorządów miejskich.

W średniowieczu na Kujawach funkcjonowało 25 ośrodków miejskich, choć prób lokowania było więcej – 28.

Autor w swojej syntezie spojrzał szerzej na historię miast kujawskich wychodząc poza perspektywę dziejów poszczególnych miejscowości.

Autor w sposób dogłębny wykorzystał zachowane średniowieczne księgi miejskie, co pozwoliło poznać imiona wielu wójtów, ławników, rajców, burmistrzów, kupców i rzemieślników.

Dysertacja została podzielona na cztery rozdziały:

Rozdział I – Chronologia kujawskich lokacji miejskich

Rozdział II – Różnorodność praw, wolności i obowiązków wynikających z dokumentów związanych z miejskimi lokacjami na Kujawach

Rozdział III – Zasadźcy i wójtowie miast kujawskich do 1500 r.

Rozdział IV – Rozwój instytucji samorządowych w miastach kujawskich do końca XV w.

Rafał Kubicki – Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI wieku

 

Rafał Kubicki

Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI wieku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk 2018

Sygnatura SIRr VIb/4-57

Dr hab. Rafał Kubicki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego jest historykiem mediewistą.

Jest specjalistą w zakresie historii Kościoła w średniowieczu i epoce nowożytnej, historii kasat klasztorów w XIX wieku, dziejów społeczno-gospodarczych państwa krzyżackiego, historii mieszczaństwa późnośredniowiecznego, dziejów struktur wiejskich w średniowieczu i w okresie nowożytnym.

Rozprawa „Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI wieku” jest całościowym spojrzeniem na funkcjonowanie zakonów żebraczych.

Autor ukazuje ich znaczenie w społeczeństwie, realizowane przez mendykantów funkcje w życiu religijnym społeczności miejskich, organizację w ramach struktur Kościoła.

Czytając o zakonach żebraczych poznamy przeszłość Dominikanów, Franciszkanów, Obserwantów, Augustianów eremitów oraz Karmelitów.

Monografia została podzielona na pięć części.

Rozdział 1 – Fundacje klasztorów i ich uposażenie

Rozdział 2 – Zarys podstaw organizacyjnych i warunków funkcjonowania klasztorów

Rozdział 3 – Grupy kierownicze w klasztorach

Rozdział 4 – Peryferyjność w ramach struktur zakonnych i jej skutki

Rozdział 5 – Rola mendykantów w życiu kościelnym i społecznym