Tag Archives: starodruki

Previous Page · Next Page

Historia książki – Helena Szwejkowska – skrypty dla studentów bibliotekoznawstwa

belkaniebieska2

histksiaz1

Helena Szwejkowska (1904-1987) – nestorka polskich bibliotekarzy.

Swoją działalność związała z Biblioteka Uniwersytecką we Wrocławiu.

Prowadziła również zajęcia dydaktyczne dla studentów z historii książki.

Owocem jej wykładów jest seria podręczników dla studentów bibliotekoznawstwa:

 

 

 • Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu
 • Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny
 • Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku

belkaniebieska2

szwejk4

 

Karol Głombiowski
Helena Szwejkowska

Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu

Wydanie 3

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Warszawa 1983

Sygnatura SIRi Ib/117

 

Część pierwszą – Starożytność  – opracował Karol Głombiowski.

Część drugą – Średniowiecze – opracowała Helena Szwejkowska.

Wykład o historii książki w starożytności rozpoczyna rozdział poświęcony powstaniu pisma.

Następnie Karol Głombiowski omówił pokrótce dzieje książki w Egipcie, Mezopotamii i Chinach, kończąc na powstaniu pisma alfabetycznego w Fenicji.

Najobszerniejszy rozdział poświęcony jest książce w Grecji i Rzymie.

Podstawowa jej forma był zwój papirusu.

Już w II wieku w Pergamonie zaczęto wytwarzać ze skór pergamin.

Dla tego materiału typową forma stał się kodeks.

Grecy zaczęli zakładać również pierwsze biblioteki.

Największe z nich to Biblioteka w Aleksandrii oraz Biblioteka w Pergamonie.

Pierwszą rzymską biblioteką publiczną była założona w 28 r. p.n.e. Bibliotheca Palatina.

Wykład o historii książki w Wiekach Średnich rozpoczyna rozdział poświęcony książce arabskiej, która stała się przekaźnikiem kultury starożytnej Grecji i Bliskiego Wschodu.

Dalej omówiono książkę bizantyjską, która rozwijała się nie tylko w Atenach i Konstantynopolu, jako ośrodkach naukowych, ale również była wytwarzana w klasztorach.

Z Bizancjum jest również związane powstanie w IX wieku  książki słowiańskiej za sprawą Cyryla i Metodego, którzy stworzyli alfabet słowiański i przetłumaczyli ewangelie, psałterz i teksty mszalne.

Dzieje książki w Europie Zachodniej zostały podzielone na okresy chronologiczne.

Opisując wczesne średniowiecze (V-VIII wiek) Helena Szwejkowska wiele miejsca poświęciła klasztorom i bibliotekom klasztornym, jako ośrodka produkcji książki rękopiśmiennej.

Podstawowym materiałem pisarskim stał się wówczas pergamin, a podstawową forma książki – kodeks, formowany z wielu prostokątnych arkuszy pergaminu.

Średniowieczne kodeksy odznaczają się bogatym zdobieniem (iluminacją), na które składają się inicjały, miniatury, ornamenty,

Osobne rozdziały zostały poświęcone głównym  typom pisma (półuncjała irlandzka, minuskuła karolińska, minuskuła gotycka, Minuskuła humanistyczna) oraz średniowiecznym oprawom introligatorskim (mnisza, romańska, gotycka, nacinana, sakwowa, płaszczowa).

Renesans karoliński (VIII-IX wiek) związany był z reformą szkolnictwa dokonaną przez Karola Wielkiego.

Prym w tym okresie wiodła szkoła pałacowa w Akwizgranie, ale książki rękopiśmienne tworzono również w klasztorach w Tours, Corbie, Sankt Gallen, Reichenau i w Fuldzie.

Wieki X-XII związane są z odrodzeniem kultury jakie nastąpiło za dynastii Ottonów i ukształtowaniem się sztuki romańskiej.

W produkcji rękopisów romańskich przodowały Niemcy i klasztory położone nad Renem i Dunajem.

Zaczęły również rozwijać się biblioteki – największe w opactwach w Ratyzbonie, i w Monte Cassino.

Późne średniowiecze (XIII-XV wiek) przyniosło powstanie uniwersytetów.

Pojawiły się wówczas książki świeckie, naukowe i dydaktyczne.

Książki zaczęli wytwarzać rzemieślnicy – zawodowi introligatorzy i kopiści.

Pojawił się również papier i papiernie.

Zdobnictwo rękopisów rozwinęło się w duchu nowego stylu – gotyku.

Ostatni rozdział Helena Szwejkowska poświęciła książce rękopiśmiennej w Polsce (X-XV wiek).

Najdawniejszymi zabytkami piśmiennictwa polskiego były roczniki, kroniki i żywoty świętych, tworzone po łacinie.

Najstarszy zachowany do dziś „Rocznik świętokrzyski” za lata 1122-1136, powstał w Gnieźnie, pisany prawdopodobnie przez arcybiskupa Jakuba ze Żnina.

Równie stara jest „Kronika” Galla Anonima, opisująca dzieje pierwszych piastów aż do 1113 roku.

Bardzo wcześnie zostały też spisane żywoty św. Wojciecha i św. Stanisława.

Pierwsze książki w języku polskim powstały w XIV wieku.

Najstarsze są słynne „Kazania świętokrzyskie”, nieco później spisano „Kazania gnieźnieńskie” oraz pieśń „Bogurodzicę”.

Wśród najcenniejszych polskich rękopisów średniowiecznych należy jeszcze wymienić bogato iluminowany „Psałterz floriański” (XiV/XV w.) oraz „Biblię królowej Zofii” (1455 r.)

belkaniebieska2

szwejk2

 

Helena Szwejkowska

Książka drukowana XV-XVIII wieku
Zarys historyczny

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Wydanie 3

Wrocław – Warszawa 1980

Sygnatura SIRi Ib/11

 

„Książka drukowana XV-XVIII wieku” to najobszerniejsza część spośród trzech skryptów uniwersyteckich z historii książki, przeznaczonych dla studentów bibliotekoznawstwa.

Opracowanie skupia się na książce europejskiej.

Autorka omówiła powstanie druku i działalność typografów i oficyn wydawniczych w poszczególnych stuleciach i poszczególnych krajach.

Pamiętano również o rozwoju formy książki drukowanej i ewolucji druku,ornamentyki, ilustracji i oprawy.

Wiele miejsca poświęcono dziejom książki w Polsce.

Rozdział I – Książka drzeworytowa

Ksylografy był poprzednikami czcionki drukarskiej.

Drzeworytnictwo rozwijało się w Niemczech i Holandii na początku XV wieku.

Książki drzeworytnicze składały się z kilkudziesięciu kart.

Rozdział II – Problem wynalazku sztuki drukarskiej. Jan Gutenberg

Jan Gutenberg uznawany jest powszechnie za wynalazcę czcionki drukarskiej.

W Moguncji około 1455 r. uruchomił drukarnię, w której wytłoczył swoje najsłynniejsze dzieło „Biblię 42-wierszową”.

Rozdział III – Rozwój drukarstwa w Europie Zachodniej w XV wieku

Wynalazek druku upowszechnił się bardzo szybko.

Najsłynniejsi XV-wieczni typografowie to:

– Jan Fust i Piotr Schöffer – Moguncja – bezpośredni rywale Gutenberga

– Jan Mentelin – Strasburg – wydał pierwsza Biblie w języku niemieckim

– Antoni Koberger – Norymberga – w 1493 r. wydrukował „Kronikę świata” Hartmana Schedla (najsławniejszy świecki inkunabuł)

– Mikołaj Jenson – Wenecja – stworzył nowy wzór czcionki – antykwę

– Aldus Manutius – Wenecja – założyciel najsłynniejszej włoskiej oficyny i twórca kursywy łacińskiej

Rozdział IV – Drukarstwo polskie w XV wieku

Pierwsza polska tłocznia została założona w Krakowie w 1473 roku przez Kaspara Straube.

Jego pierwszym drukiem był „Almanach na rok 1474” jednostronnie zadrukowana karta ściennego kalendarza.

Rozdział V – cechy książki XV wieku i jej budowa

Druki powstałe w XV w. nazywane są inkunabułami (od łacińskiego słowa cunabula – kolebka, powijaki).

Rozdział VI – Drukarstwo zachodnioeuropejskie w XVI w.

W XVI wieku ukształtowała się nowożytna forma książki

Wśród typów czcionki najczęściej używano antykwy, kursywy, szwabachy i fraktury.

Wykształciła się ozdobna karta tytułowa.

Wydawcą oznaczano sygnetem drukarskim.

Wielki wpływ na rozpowszechnienie książki miała reformacja, która spowodowała zalew rynku drukami ulotnymi.

Powstały rody i dynastie drukarskie :

 • Lotterowie w Wittenberdze (pierwsze wydanie Nowego Testamentu w przekładzie Lutra)
 • Manucjuszowie w Wenecji
 • Giuntowie w Wenecji
 • Estienne’owie w Paryżu i Genewie

Rozdział VII – Książka polska w XVI i początkach XVII wieku

Najważniejszym ośrodkiem drukarskim był Kraków, gdzie swe oficyny prowadzili Jan Haller, Florian Ungler, Hieronim Wietor, Marek Szarffenberg i jego potomowie, Maciej Wierzbięta, Jan Januszowski.

Większymi ośrodkami typograficznymi były też Wrocław, Gdańsk, Poznań, Toruń, Wilno, Lwów.

Rozdział VIII – Książki różnowiercze w Polsce w XVI i XVII wieku.

Reformacja przyniosła również w Polsce rozkwit działalności wydawniczej.

W 1563 roku w Brześciu Litewski wydrukowani „Biblię Brzeską” zwana tez Radziwiłłowską.

Ośrodkiem drukarstwa innowierczego był również kalwiński Pińczów oraz ariański Raków.

W Rakowie wydrukowano w 1605 roku słynny „Katechizm rakowski”.

Luterańskie drukarnie działały w Polsce północnej i zachodniej, z pruskim Królewcem na czele.

Z kolei w Wielkopolsce w Lesznie swoja drukarnie mieli bracia czescy.

W Rzeczypospolitej Obojga Narodów drukowano również książki cyrylickie w języku ruskim.

Działały też drukarnie hebrajskie w Lublinie i Krakowie.

Rozdział IX – Książki autorów polskich wytwarzane w obcych oficynach poza krajem

Polscy autorzy byli popularni w Europie Zachodniej.

Najsłynniejsze wydawnictwa to:

 • Mikołaj Kopernik „O obrotach sfer niebieskich” – Norymberga 1543
 • Marcin Kromer „O pochodzeniu i czynach Polaków” – Bazylea 1558
 • „Bibliotheca Fratrum Polonorum” – Amsterdam, 1656

Rozdział X – Drukarstwo europejskie w XVII wieku

W okresie tym prymat w zakresie drukarstwa przesunął się do Niderlandów, a to dzięki temu, że kraj ten omijany był przez obce armie oraz z uwagi na liberalny ustrój republiki.

Najsłynniejsza dynastią holenderskich typografów byli Elzewirowie (Elzevier).

W XVII wieku nastąpił też rozkwit miedziorytnictwa i zdobnictwa książek, a ilustracje uzyskały dużą artystyczna wartość.

Pojawiły się również pierwsze czasopisma:

– „Niewe Tijdinghe” Antwerpia 1605
– „Avisa” Wolfenbüttel 1609
– ” Relation aller Historien” Strasburg 1609
– „Corante or Weekly Newes” Londyn 1621
– „La Gazette” Paryż 1631
– „Merkuriusz Polski” Kraków 1661

Rozdział XI – Charakter piśmiennictwa i produkcji drukarskiej w Polsce w XVII wieku

W XVII wieku Rzeczypospolita pokryła się gęstą siecią drukarni.

Przeniesienie stolicy do Warszawy sprawiło, że ośrodek ten zaczął konkurować z Krakowem.

Rozdział XII – Książka XVIII wieku w Europie Zachodniej

XVIII stulecie było wiekiem Oświecenia, ruchu intelektualnego, który pozwolił Francji na zdobycie dominującej pozycji na mapie kulturalnej Europy.

We Francji pojawiły sie również nowe formy druków: encyklopedie, słowniki biograficzne, leksykony.

Najsłynniejszym rodem francuskich drukarzy stali się Didotowie.

Rozdział XIII – Ruch wydawniczy i typograficzny w Polsce w dobie Oswiecenia

Wstapienie na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego przyniosło dalekosiężne zmiany, których kamieniami milowymi było powstanie Szkoły Rycerskiej, Teatru Narodowego i Komisji Edukacji Narodowej.

Warszawa zdobyła prymat w dziedzinie drukarstwa za sprawą takich nazwisk, jak:

 • Wawrzyniec Mizler de Kolof (założył pierwszą świecką drukarnię w Warszawie w 1756 r.)
 • Piotr Dafour (spod jego prasy wyszło blisko 2000 tytułów)
 • Michał Groell (wydrukował tekst Konstytucji 3 Maja)

Rozdział XIV – Rozwój drukarstwa w krajach słowiańskich i na Węgrzech. XV-XVIII wiek.

Helena Szwejkowska osobny rozdział poświeciła drukarzom, działającym na Czechach i Morawach, w Słowenii, Chorwacji, Serbii i Bułgarii, w Rosji i na Węgrzech.

Rozdział XV – Książka drukowana w Ameryce

Europejska sztuka drukarska została przeszczepiona również na kontynent amerykański.

Pierwsza drukarnia powstała w 1539 roku w Meksyku.

Założył ją hiszpański drukarz Jan Pablos.

Pierwsza drukarnia na terenie koloni angielskich powstała w 1639 roku w Cambridge (Massachusetts) przy Harvard College.

Założył ją Stefan Saye.

Rozdział XVI – Oprawa książki zabytkowej wieku XV-XVIII

W ostatnim rozdziale skryptu Helena szwejkowska omówiła technikę oprawy dawnej, materiały stosowane do usztywniania i powlekania opraw, wykończenia i techniki zdobienia opraw, typy opraw.

belkaniebieska2

szwejk3

 

Helena Szwejkowska

Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Wydanie drugie

Warszawa – Wrocław 1979Trzeci tom skryptu dla studentów bibliotekoznawstwa poświęcony jest przemysłowej produkcji książki.

Impulsem do rozwoju przemysłu wydawniczego był wynalazek maszyny papierniczej (1799), stereotyowych matryc drukarskich (1829), maszyn zecerskich (1887), rotacyjnej maszyny drukarskiej (1846).

Stara sztuka typografii została wyparta przez zmechanizowana poligrafię.

Powstały wielkie zakłady poligraficzne, z których najsłynniejsza była firma „Brockhaus” działająca w Lipsku od 1817 roku.

Książka stała się towarem.

Przestano zwracać uwagę na jej walory estetyczne.

Liczyła się tylko prędkość powielania druku.

Rozwinął się również masowa produkcja i kolportaż czasopism, których nakłady sięgały nawet miliona egzemplarzy.

Dziś już wiemy, że katastrofalny skutek miała wydawanie gazet i książek na kwaśnym papierze, czego efektem jest bardzo szybko postępująca samo-destrukcja i rozpad papieru.

Masowa produkcja o bardzo niskiej jakości wywołała reakcję obrońców piękna książki.

Jej przedstawicielem był William Morris, który założył w Londynie w 1891 roku słynna prasę prywatną „Kelmscott Press”.

Odnowa sztuki typograficznej nastąpiła również na kontynencie; gdzie rozwijał sie renesans monachijski, „wolny kierunek’ i w końcu secesja.

W XIX wieku książka  stała się produktem masowym, pojawiła się książka kieszonkowa.

Pierwsza seria książek kieszonkowych pojawiła się w Anglii w 1935 roku za sprawą wydawnictwa „Pingwin”.

Na czoło wydawców wysuną się amerykański koncern „Pocket-Books” założony w 1939 roku.

W ciągu niespełna 20 lat wydal 500 mln egzemplarzy książek.

Wielkości nakładów poszczególnych tytułów sięgały od 400 tys. do nawet 2 mln.

Wbrew ogólnej tendencji rozwijała się również ilustracja i zdobnictwo książki.

Następował postęp w sztuce drzeworytu, litografii, fotografii.

Powstawały piękne ilustracje utrzymane w stylu modernizmu, secesji i impresjonizmu).

Historia książki w Polsce została upośledzona za sprawa zaborów i cenzury, mimo tego drukarnie powstawały w większych i mniejszych miastach:

 • Tadeusz Mostkowski – Warszawa
 • Drukarnia A Gałęzowskiego – Warszawa
 • Gebethner i Wolff – Warszawa
 • Jan K. Żupański – Poznań
 • Walenty Stefański – Poznań
 • Józef Buszczynski – Toruń
 • Wiktor Kulerski – Grudziądz
 • Walenty Fiałek – Chełmno
 • Gubrynowicz i Schmidt – Kraków
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Lwów
 • Feliks West – Brody
 • Kazimierz Józef Turowski – Sanok, Przemyśl, Kraków
 • Ozjasz i Wilhelm Zuckerland – Złoczów

W okresie międzywojennym działało w Polsce 4600 drukarni.

Rocznie wydawano 6000-6400 tytułów w nakładzie 20 mln egzemplarzy.

Okres PRL to nacjonalizacja przemysłu poligraficznego, rozwój serii książek kieszonkowych i masowe nakłady książek.

Dramatyczna historia Polski w XIX i XX wieku skutkowała niezwykłym rozkwitem polskiej książki wydawanej w obcych oficynach drukarskich w Europie (Paryż, Londyn).

W latach 1794-1913 ukazało się 129 328 tytułów polskich książek za granica.

W okresie 1939-1957 na obczyźnie wydano 10 000 polskich tytułów.

belkaniebieska2

Jan Gutenberg – wynalazca druku i jego Biblia

belkaniebieska2

gutenberg1

 

 

 

Wynalezienie przez Jana Gutenberga ruchomej czcionki drukarskiej jest jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach cywilizacji, które zmieniło cały świat.

 

 

 

Johannes Gutenberg urodził się w Moguncji około 1399 roku, jako syn patrycjusza.

Gutenberg opuścił Moguncję, wskutek gorącej walki w mieście miedzy patrycjatem a cechami.

Swoją działalność rozwinął w Strasburgu gdzie przebywał między 1434 a 1444 rokiem.

Zawodowo zajmował się grawerowaniem w metalu, odlewnictwem i polerowaniem szlachetnych kamieni, produkcją lusterek, złotnictwem.

W 1438 roku zawiązał spółkę, której działalność utrzymywał w ścisłej tajemnicy – jej istotą było eksperymentowanie z wynalazkiem ruchomych czcionek i prasą drukarską.

Zgodnie z tradycją przyjmuje się, że ruchomą czcionkę wynalazł Gutenberg w Strasburgu w 1440 roku.

Następne lata spędził on na żmudnym doskonaleniu sztuki typograficznej.

Ruchome czcionki były tylko jednym z elementów wynalazku druku.

Należało jeszcze rozwiązać techniczne problemy związane z użyciem patryc, matryc, czcionek, prasy drukarskiej, farby drukarskiej itd.

Po powrocie do Moguncji w 1448 roku Jan Gutenberg zaczął wydawać swe pierwsze niewielkie druki, doskonaląc swe umiejętności edytorskie.


gutenberg2

Antoni Potocki, O Janie Gutenbergu, Warszawa 1927, s. 24

Dzięki pożyczce otrzymanej od finansisty Johanna Fusta, mógł Gutenberg przystąpić do pracy nad dziełem swojego życia – drukiem „Biblii 42 wierszowej”.

Jest to najsłynniejsza książka na świecie, pierwszy druk, uznawany również za najdoskonalsze dzieło sztuki typograficznej.

Biblia Gutenberga nie posiadała karty tytułowej, ani kolofonu z oznaczeniem wydawcy.


Nie posiada też paginacji.

Oprawiana jest w dwóch tomach.

Wykorzystano 46 tysięcy czcionek i trzy prasy drukarskie.

Tekst został złożony w dwu szpaltach (kolumnach) liczących po 42 wiersze.

Biblia nie ma całostronicowych ilustracji.

Domalowywano po zakończeniu druku jedynie inicjały.

Nakład Biblii 42-wierszowej wyniósł 180 egzemplarzy.

Część odbito na pergaminie, większość na papierze czerpanym.

Do dziś zachowało się 48 egzemplarzy Biblii Gutenberga.

Jan Gutenberg wydawał później zapewne i inne druki, jednak niestety nigdy nie podawał on swego nazwiska na drukowanych książkach.

Gutenberg zmarł w Moguncji w 1468 roku. Pochowany został w kościele franciszkanów, który w XVII wieku został rozebrany i z tego powodu po grobie drukarza nie został żaden ślad.

Jakie znaczenie miał wynalazek Gutenberga:
– książki publikowano szybciej
– publikowano je w masowych nakładach
– ich cenna znacznie spadła
– książki stały się powszechnie dostępne

Do końca XV wieku wydrukowano co najmniej kilkanaście milionów egzemplarzy inkunabułów.

Sztuka drukarska dotarła za sprawą typografów niemieckich dosyć szybko do Polski (1473 – Kraków – Kasper Straube).

Wyprzedziliśmy pod tym względem Anglię.

Metalowa ruchoma czcionka Gutenberga była stosowana w drukarstwie aż do lat 90-tych XX wieku, kiedy to została ostatecznie wyparta przez skład komputerowy.

belkaniebieska2

Faksymile Biblii Pelplińskiej, Książnica Kopernikańska w Toruniu

Faksymile Biblii Pelplińskiej, Książnica Kopernikańska w Toruniu


W Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie znajduję się jedyny polski egzemplarz Biblii.

Biblia Pelplińska wydrukowana została na papierze czerpanym.

Składa się z dwóch tomów liczących 324 i 316 kart.


gutenberg-12

Faksymile Biblii Pelplińskiej, Oprawa, Książnica Kopernikańska w Toruniu

Brakuje w niej tylko jednej zadrukowanej strony 317 z tomu drugiego.

Wymiary kart wynoszą 40 x 29 cm.

Biblia Pelplińska ma skromną iluminację, na którą składają się wielobarwne inicjały oraz czerwone nagłówki i i śródtytuły.

Te kolorowe elementy zostały domalowane ręcznie w pustych miejscach pozostawionych umyślnie przez zecera.
gutenberg-13

Faksymile Biblii Pelplińskiej, Tom I, s. 1, Książnica Kopernikańska w Toruniu

Najpiękniejszy z 144 inicjałów znajduje się na pierwszej stronie I tomu – to  inicjał litery F wykładany złotem.

Biblia Pelplińska jest bardzo dobrze zachowana.

Zachowała się również oryginalna XV-wieczna oprawa, którą wykonał w Lubece introligator Heinrich Coster.

Oprawa wykonana jest z desek dębowych, pokrytych czerwoną skórą.

Oprawę chronią wielkie mosiężne guzy.
gutenberg-14

Biblia Pelplińska od początku XVI wieku wchodziła w skład księgozbioru biblioteki klasztornej konwentu franciszkanów w Lubawie.

Klasztor ufundował w 1502 roku, urodzony w Toruniu, biskup chełmiński Mikołaj Crapitz (Chrapicki).

Biblia Gutenberga mogła zostać albo przywieziona przez mnichów sprowadzonych przez biskupa z Saksonii, albo zostać podarowana franciszkanom przez fundatora.

W 1821 roku nastąpiła kasata klasztoru, a księgozbiór zakonników trafił do biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie.

Pelplin był od 1824 roku siedzibą biskupa chełmińskiego.

Zarówno franciszkanie w Lubawie jak i księża w Pelplinie nie zdawali sobie sprawy, że ich egzemplarz Biblii został odbity przez Gutenberga.

Dopiero w 1897 roku niemiecki inkunabulista Paul Schwenke, ustalił pochodzenie Biblii Pelplińskiej.

gutenberg-15

Faksymile Biblii Pelplińskiej, Tom I, s. 1, Inicjał F, Książnica Kopernikańska w Toruniu

Na czas II wojny światowej Biblię Pelplińską ukryto w Ottawie w Kanadzie.

W latach 2000-2003 Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” pracowało nad wydaniem faksymile pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga.

Faksymile ukazało się w nakładzie 198 numerowanych egzemplarzy.

Jeden z nich został zakupiony do Książnicy Kopernikańskiej przez firmę Toruń-Pacific.

belkaniebieska2

domgut1

Dom Gutenberga, ul. św. Katarzyny 4, Toruń

Ciekawostką Torunia jest znajdujący się w naszym mieście Dom Gutenberga (Dom Prasy), czyli kamienica przy ul. św. Katarzyny 4 wybudowana przez drukarza Karola Dombrowskiego na początku XX wieku.

domgut2

Drukarz przy pracy, Dom Gutenberga, ul. św. Katarzyny 4, Toruń

W okresie międzywojennym mieściła się tu Drukarnia Toruńska,  a w czasach PRL  Zakłady Graficzne.

Fasadę kamienicy zdobi posąg Jana Gutenberga oraz płaskorzeźby przedstawiające drukarza przy pracy.

domgut3

Jan Gutenberg, Dom Gutenberga, ul. św. Katarzyny 4, Toruń

belkaniebieska2

Wszystkim zainteresowanym postacią Jana Gutenberga i dziejami Biblii Pelplińskiej polecamy następujące publikacje ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:


150otwartaksieganiebieskaJan Pirożyński, Tadeusz Serocki, Janusz Tondel

Biblia Gutenberga i jej polskie faksymile

Pelplin 2004

Sygnatura SIRi Ib/116


150otwartaksieganiebieskaJan Pirożyński

Johannes Gutenberg i początki ery druku

Warszawa 2002

Sygnatura SIRi Ib/103


150otwartaksieganiebieskaPaweł Dzianisz

Dykcyonarzyk pelpliński ku pamięci i chwale Jana Gutenberga zaczyna się od B – Jak Biblia
Pelplin 2002

Sygnatura SIRi Ib/115


150otwartaksieganiebieskaks. Antoni Liedtke

Saga Pelplińskiej Biblii Gutenberga

Pelplin 1981

Sygnatura SIRr  XXXVe/4


150otwartaksieganiebieskaAntoni Potocki

O Janie Gutenbergu i o tem, jak ludzie nauczyli się pisać i drukować.

Warszawa  1927

Sygnatura MAG 295370


150otwartaksieganiebieskaMichał Pszczółkowski

Toruńska architektura XX wieku

Torun 2011

Sygnatura SIRr XXXIIIb/144

belkaniebieska2

Walenty Fiałek – kolekcja – starodruki

belkaniebieska2

06082015-1

 

Walenty Fiałek (1852-1932) to najsłynniejszy chełmiński wydawca i drukarz, a także wybitny bibliofil i kolekcjoner książek.

Po śmierci Walentego Fiałka jego biblioteka trafiła do Książnicy Kopernikańskiej, jako depozyt Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Obejmuje ona kilka tysięcy pozycji o sygnaturach od WF 1 do WF 3941.

 

Najcenniejszą częścią księgozbioru jest zbiór starodruków liczący aż 264 książki, wśród nich trzy bardzo stare druki z XVI wieku:

Rabus, Jacobus (theol.).
Eine kurze doch christliche hochbewegliche und zu disen letzten zeiten sehr nützliche Predig des H. Bischoffs and Martyrers Hippolyti, von dem end der Welt vom Antichrist und von der letzten zukanfft unsers Herrn und Heylands Jesu Christi.
Muenchen : Adam Berg, 1575.

Wujek, Jakub (1541-1597).
Postylla katholicka mnieysza: to iest, krotkie kazania, abo wykłady świętych Ewangeliy, na każdą Niedzielę, y na każde świeto, przez cały rok, według nauki prawdziwey Kościoła Chrześciańskiego Powszechnego: z pilnością przeyźrzana, poprawiona, y po czwarte wydana z dozwoleniem Starszych. Cz. 1 i 2 / przez D. Iakvba Wvyka Theologa Societatis Iesv. Przydano też teraz kilka nowych kazań, ktore w Regestrze naydziesz gwiazdką naznaczone.
W Krakowie : w drukarniey Andrzeja Piotrkowczyka, 1596.

Karnkowski, Stanisław (1520-1603).
Messiasz albo Kazania o upadku y naprawie rodzaiu ludzkiego przez prsyjście na świat Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego.

Poznań : [s.n.], 1597.

Starodruki z kolekcji Walentego Fiałka bardzo łatwo odszukać w katalogu elektronicznym książnicy PROLIB na stronie integro.ksiaznica.torun.pl

Należy wybrać
1. EGZEMPLARZ
2. WYSZUKIWANIE WG SYGNATURY
3. Wpisać WF

W meni z lewej strony wybieramy opcje „TYP DOKUMENTU”.

Zaznaczamy „STARE DRUKI”.

 

belkaniebieska2

1. Der Abenteüerliche Simplicissimus Teutsch. [Wyd. 1]. – Monpelgart : Druk. Johann Fillion, 1669.
Sygnatura
MAG WF 235
2. Abriss der Diplomatik. – Goettingen : Vandenhoeck u. Ruprecht, 1798.
Sygnatura
MAG WF 1581
3. Acta Borussica Ecclesiastica, Civilia, Literaria, Oder Sorgfaeltige Sammlung Allerhand zur Geschichte des Landes Preussen gehoeriger Nachrichten, Uhrkunden, Schrifften und Documenten. [Bd 1.] Erstes [-Sechstes] Stueck. – Koenigsberg und Leipzig : bey Christoph Gottfried Eckart, 1730.
Sygnatura
MAG WF 775.02
4. Acta Borussica Ecclesiastica, Civilia, Literaria, Oder Sorgfaeltige Sammlung Allerhand zur Geschichte des Landes Preussen gehoeriger Nachrichten, Uhrkunden, Schrifften und Documenten. Des II. Bandes, Erstes [-Sechstes] Stueck. \n. – Koenigsberg und Leipzig : bey Christoph Gottfried Eckart, 1731.
Sygnatura
MAG WF 775.01
5. Acta Borussica Ecclesiastica, Civilia, Literaria, Oder Sorgfaeltige Sammlung Allerhand zur Geschichte des Landes Preussen gehoeriger Nachrichten, Uhrkunden, Schrifften und Documenten. Des III. Bandes, Erstes [-Sechstes] Stueck. \n. – Koenigsberg und Leipzig : bey Christoph Gottfried Eckart, 1732.
Sygnatura
MAG WF 775.03
6. Acta Conventus Thorunensis Celebrati anno 1645. – warszawa : P. Ellert, 1846.
Sygnatura
MAG WF 1771
7. Acta interregni, post mortem : sigismundi Tertii, regis Poloniae pre in Domino ultin Aportus Varsaviae dyfurati a. 1632. – Cracoviae : Officina A. Petrocovii, [19 – ].
Sygnatura
MAG WF 3722
8. Adwent z postem, kazaniami o sądzie Bożym, o Męce Pańskiey, o pokucie… – Warszawa : Druk. J. K. Mci y Rzpltey Coll. Scholarum Piarum, 1749.
Sygnatura
MAG WF 3721
9. The Alchemist. A comedy, first acted in the Year 1610… – London : [s.n.], 1739.
Sygnatura
MAG WF 541
10. Alt-und neue Polnisch-Preussische Chronica, oder Kriegs-und Friedensgeschichte der Polnisch-Preussischen Lande und Staedte… – Frankfurt, Leipzig : H. P. Merian, 1762.
Sygnatura
MAG WF 3278
11. Altera perpetua Crux Jesu Christi a fine vitae usque ad finem mundi, im perpetuo altaris sacrificio… Interseruntur 40 iconibus… – Colonia : Const. Muenich, 1650.
Sygnatura
MAG WF 82
12. Ambona Ducha S. do serca mówiącego, pustynia bogomyślna, abo ćwiczenia duchowne… na wzór, które podaje Ś. Ignacy… /księga II: / Namowy Ducha ś. na pustyni… Wyd. 2. – Poznań : Druk. Koll. Soc. Jesu, 1748.
Sygnatura
MAG WF 1555
13. Anekdoty czyli znamiona, character i przymioty Fryderyka II króla Pruskiego wystawujace. Z niemieckiego… Cz. 1-10. – Wilno : i n. Druk. J. K. Mci przy Akademii, 1788.
Sygnatura
MAG WF 662
14. Anfangsgruende einer Littauischen Grammatick, in ihrem natuerlichen Zusammenhange entworfen von Paul Friedrich Ruhig, der Gottesgelahrtheit Beflissenen, zur Zeit Docenten im littauischen Seminario zu Koenigsberg. – Koenigsberg : druckts und verlegts Johann Heinrich Hartung, 1747.
Sygnatura
MAG WF 888
15. Annales et Historiae de rebus Belgicis. – Amstelaedami : Ex Typographejo Joannis Blaev, 1657.
Sygnatura
MAG WF 3794
16. Anti-Weislingerus. Oder: Gründliche Wiederlegung einer unter dem Titel: Friss Vogel oder Stirb!… – [S.l.] : [s.n.], 1731.
Sygnatura
MAG WF 772
17. Anty-Chryst w znakach poprzedzających ostateczny Sąd Boski, czterema kazaniami adwentowemi niegdyś z ambony ogłoszony… – Częstochowa : Druk. Jasney-Góry Częstoch., 1783.
Sygnatura
MAG WF 372
18. Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten. Uebersetzt u. mit Zusaetzen von Joh. Andreas Murray. – Goettingen : Joh. Chr. Dietrich, 1798.
Sygnatura
MAG WF 900
19. Architectura Hydraulica. Oder Die Kunst Das Gewaesser… – Augsburg : Verl. J. G. Mertz, 1743-1768.
Sygnatura
MAG WF 3744
20. Ausfuehrliche Beschreibung der Feierlichkeiten bei Gelegenheit der Seiner Majestaet dem Koenige Friedrich Wilhelm III. in Begleitung Ihrer Majestaet der Koenigin zu Koenigsberg in Preussen 1798 geleisteten Erbhuldigung… – Koenigsberg : in Verlag der Koenigl. Preuss. Hof-und Akademischen Hartungschen Buchdrukkerei., 1798.
Sygnatura
MAG WF 605
21. Aussfuehrliche Anleittmg zu der ganzen Civil Baukunst, Worinnen Nebst denen fuenff Ordnungen von J. Bar. de Vignola, Wie auch dessen und des beruehmten Mich. Angelo vornehmsten Gebaeuden… – Amsterdam : Huguetan, 1699.
Sygnatura
MAG WF 1368
22. Les avantures de Telemaque fils d’Ulysse… – Breslau : Jean Fr. Korn, 1781.
Sygnatura
MAG WF 756
23. Awantury arabskie, lub Tysiąc nocy y iedna, w jęz. franc. przez … wydane, a świeżo na jęz. pol. dla publ. satysfakcyi przetłumaczone. T. 1-12. – Warszawa : Nakł. M. Grel, 1772-1775.
Sygnatura
MAG WF 597
24. The beaux Stratagem. A comedy. – London : B. Lintot, 1733.
Sygnatura
MAG WF 542
25. Beschreibung aller Kirchen-Gebaeude der Stadt Dantzig, worinnen einer… Kirchen Grund-Riss, Auffzug oder Abriss vollkoemmlich zu ersehen, wie dann auch von den Kunstreichen Gewoelbern in denen Kirchen, sowol im Grund-Risse als Auffstellung derselben deutlich gehandelt wird; nebst, der Beschreibung aller anderen Kirchen… verfasset und gezeichnet, durch Bartel Ranisch, Buergern und Mauer-Meistern in Dantzig. – Dantzig : gedruckt durch E. Edl. Raths und Gymnasii Buchdruckern, Johann-Zacharias Stollen, 1695.
Sygnatura
MAG WF 3751
26. Betrachtung der Litauischen Sprache, in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften… zum Druck gegeben, von Philipp Ruhig, Pfarrern und Seniore zu Walterkehmen, im Hauptamt Insterburg. – Koenigsberg : druckts und verlegts Johann Heinrich Hartung, 1745.
Sygnatura
MAG WF 887
27. Betrachtung von der Ewigkeit… – Muenchen : R. Sadeler, 1623.
Sygnatura
MAG WF 43
28. Das betrübte Thorn, oder die Geschichte so sich zu Thorn von dem 2 Jul. 1724 biss auf gegenwärtige Zeit zugetragen, Aus zuverlässigen Nachrichten Unvärfänglich zusammen getragen… – Berlin : A. Haude, 1725.
Sygnatura
MAG WF 23
29. Das betruebte Thorn, oder die Geschichte so sich zu Thorn von dem II. Jul. 1724. biss auf gegenwaertige Zeit zugetragen, aus zuverlaessigen Nachrichten unverfaenglich zusammen getragen, und der Recht-und Wahrheit-liebenden Welt zur Beurtheilung mitgetheilet. Mit Kupffern. – Berlin : bey Ambrosius Haude, 1725.
Sygnatura
MAG WF 2309
30. Biblia, das ist: Die ganze Heilige Schrift alten and neuen Testaments… – Lemgo : Verl. Joh. Heinr. Mayer, 1752.
Sygnatura
MAG WF 733
31. Biblische Real and Verbal Hand-Concordanz. Oder: Exegetisch-homiletisches Lexicon… 3 Aufl. – Jena : Druck u. Verl. P. Fickelscherr, 1756.
Sygnatura
MAG WF 1795
32. Biskup Hipponenski kościoła Bożego doktor…w pięciu traktatach z ksiąg Jego wyjętych, to jest ; Rozmyślania nabożne ; Mowy tajemne z Bogiem ; Broń duchowna ; O skrusze serca ; O marności świata / wiernie na j. pol. przetł. – Warszawa : Druk J. K. Mci y Rzpltey XX Scholarum Piarum, 1759.
Sygnatura
MAG WF 409
33. Breviarium Romanum ex decreto consilii Tridentini restitutum… – [S.l.] : Ex Ducali Campidonensi Typographeo, per Jos. Roesel, 1796.
Sygnatura
MAG WF 901
34. Brewiarz modlitew, abo Krotkie ogarnienie, w ktorym się znajdują modlitwy… – We Gdańsku : nakładem Jana Daniela Sztolla wdowy, 1723.
Sygnatura
MAG WF 238
35. Chleb i woda ludzka wygoda… – Wrocław : Nakł. G. B. Korn, 1778.
Sygnatura
MAG WF 1063
36. Christian Fuerchtegot Gellerts Leben. – Leipzig : M. G. Weidmanns Erben u. Reich, 1774.
Sygnatura
MAG WF 1317
37. Chrześcianin modny teraznieyszy zawstydzony przez chrzescian pierwiastkowych wieków. Przez Margrabiego… w Jęz. Franc. wydany, a przez ks. Piotra Konitzera na Polski Język przettum. i do druku podany. – Kalisz : Druk. J. O. Książęcia Prymasa, 1793.
Sygnatura
MAG WF 302
38. Co się też to dzieie z nieszczęśliwą oyczyzną naszą? Wiadomiość poświęcona prawdzie i przyszłości. – W Chełmnie : [s.n.], 1790.
Sygnatura
MAG WF 514
39. Commentarius in M. Tullii Ciceronis orationes, curavit Christ. Gottl. Richterus. – Lipsiae : Weidmanni Heredes et Reichius, 1783.
Sygnatura
MAG WF 3092
40. Commissya de pretiis rerum, z uchwały Seymu Walnego… 1643 R. – Warszawa : Druk. P. Elert, [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 3734
41. Constitucie Seymowe za panowania Iego Krolewskiey Mci Władysława IV, Roku Pańskiego – 1633. – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, 1633.
Sygnatura
MAG WF 3723
42. Constitucie Seymu Koronnego Warszawskiego, dwuniedzielnego, Roku Pańskiego 1637. – Kraków : Druk. A. Piotrkowczyk, [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 3728
43. Constitucie Seymu Walnego Koronnego, sześćniedzielnego, Roku Pańskiego 1643. – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 3733
44. Constitucie Seymu Walnego Koronnego, sześćniedzielnego, Warszawskiego, Roku Pańskiego 1646. – Warszawa : Druk. P. Elert, [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 3735
45. Constitucie Seymu Walnego Koronnego, sześćniedzielnego Warszawskiego, Roku Pańskiego 1641. – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 3731
46. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego, Roku Pańskiego 1634. – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 3725
47. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, dwuniedzielnego, Roku Pańskiego 1635. – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 3727
48. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego, Roku Pańskiego 1635. – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 3726
49. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, sześćniedzielnego, Roku Pańskiego 1638. – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 3729
50. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, trzyniedzielnego, roku Pańskiego 1632. – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, 1632.
Sygnatura
MAG WF 3724
51. Constitucie, Statuta y Przywileje, na walnych seymiech koronnych od r. Pańskiego 1550 aż do roku 1637 uchwalone. – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, 1637.
Sygnatura
MAG WF 3707
52. Constitucie, statuta y Przywileje na walnych seymiech koronnych od Roku Pańskiego 1550 aż do roku 1637 uchwalone. – Kraków : Druk. A. Piotrkowczyka, 1637.
Sygnatura
MAG WF 3707
53. Constitucie y Uchwała Seymu Walnego Koronnego dwuniedzielnego w Warszawie Roku 1642. – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 3732
54. Continuation des historischen Kerns oder kurze Chronica der merkwürdigsten Welt-und Wunder – Geschichte, so sich im Jahr 1863 zugetragen. – Hamburg : Druck u. Verl. Thomas von Wiering, 1684.
Sygnatura
MAG WF 766
55. Critik der Urtheilskraft. 2 Aufl. – Berlin : F. T. Lagarde, 1793.
Sygnatura
MAG WF 1539
56. De imitatione Christi, libri guatuor. – Calissii : Typ. Col. Soc. Jesu, 1749.
Sygnatura
MAG WF 10
57. De imitatione Christi. Nova ed. cum figuris. – Parisiis : Lochner et Mayer, 1741.
Sygnatura
MAG WF 19
58. De varitate religionis christianae… – Amstelaedomi : Apud Franciscum Van-der Plaats, 1709.
Sygnatura
MAG WF 530
59. Diarium oder Tag-Verzeichniss aless dessen was sich in der grausahmen türkischen Belagerung der Kayserl. Residenz-Stadt Wien zugetragen… – Hamburg : Thomas von Wiering, 1683.
Sygnatura
MAG WF 767
60. Disputationum Roberti Bellarmini… de controversiis christiana fidei, adversus huius temporis haereticos. – Coloniae Agrip. : sumpt. Johannis Gymnicus et Antonij Hierat, 1615.
Sygnatura
MAG WF 3881
61. Dni Skarbowe Albo Do Skarbu wiecznego Krola należące, Dni Swiątecznemi Kazaniami Rozgłoszone, Pod Skarbowe klucze Oddane… Panu Michałowi Kazimierzowi Kotłowi Podskarbiemu Wielkiemu, y Pisarzowi Ziemskiemu W. X. Lit….. Od W. X. Antoniego Szyrmy Societatis Iesv. – W Wilnie : w Drukarni Akademickiey Societatis Iesv, 1719.
Sygnatura
MAG WF 3711
62. Dni święte od Boga ubłogosławione. – Przemyśl : Druk. J. K. M., 1759.
Sygnatura
MAG WF 163
63. Douglas. A tragedy. – Edinborgh : J. Robertson, 1776.
Sygnatura
MAG WF 1049
64. Droga doskonalości chrześciańskiej na trzy części rozłożona, z Poważnych Autorów Duchownych zebrana… przez… Cz. 1-2. – Kalisz : Druk. J. O. Xiążęcia Imci Prymasa, 1791.
Sygnatura
MAG WF 304
65. Duch św. Franciszka Salezyusza, albo wnętrzna duszy jego układność y postać w częstych y poufałych z Janem Piotrem Kamus rozmowach. – Kraków : Druk. Kaz. Jakowski, 1770.
Sygnatura
MAG TN 326
MAG WF 1743
66. Ecclesiastes po Hebraysku nazwany Coheleth : z Pisma św. na wiersz Polski przetłomaczony R.P. 1706 od J. O. Xiążęcia Rzymskiego Stanisława Lubomirskiego, marszałka W. koronnego [etc. etc.] teraz prez [!] pewnego kapłana świeckiego przyczyniony y dla wielu pragnięcia do druku podany. – Toruń : [b.w.], 1731.
Sygnatura
MAG WF 830
67. Eine kurze doch christliche hochbewegliche und zu disen letzten zeiten sehr nützliche Predig des H. Bischoffs and Martyrers Hippolyti, von dem end der Welt vom Antichrist und von der letzten zukanfft unsers Herrn und Heylands Jesu Christi. – Muenchen : Adam Berg, 1575.
Sygnatura
MAG WF 224
68. Einleitung zu seiner Roemisch-Orientalisch-Teutschen Kayser-Historie… – Leipzig : Verl. Fr. Goschuff, 1712.
Sygnatura
MAG WF 777
69. Emmanuelis Alvari e Societate Jesu De institutione grammatica libri tres. Nunc denuo revisi, et a mendis accurate expurgati. – Brunsbergae : typis Collegii Societatis Jesu, 1766.
Sygnatura
MAG WF 848
70. Ephraim Oloffs weyl. Evangel. Luther. Hochverdienten Predigers der Deutsch. und Poln. Gemeine zur H. Dreyfaltigkeit in Thorn Polnische Liedergeschichte, von Polnischen Kirchen-Gesaengen und dererselben Dichtern und Ubersetzern, nebst einigen Anmerckungen aus der Polnischen Kirchen-und Gelahrten-Geschichte. – Danzig : bey George Marcus Knoch, 1744.
Sygnatura
MAG WF 857
71. Epistoły i Ewanielie tak niedzielne iako i wszystkich swiąt, ktore w kościele katolickim, według rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Przez X. Jacuba Woyka, Societatis Jesu przełozone. Przydane są, ktorych nie było w starych, lekcye i ewanielie na wielu swiętych. – W Brzegu : nakładem i typem J. E. Trampa, 1796.
Sygnatura
MAG WF 74
72. Erleutertes Preussen Oder Auserlesene Anmerckungen, Ueber verschiedene Zur Preussischen Kirchen-Civil-und Gelehrten-Historie gehoerige besondere Dinge, Woraus die bissherigen Historien-Schreiber theils ergaentzet, theils verbessert, Auch viele unbekannte Historische Warheiten ans Licht gebracht werden. Tomvs III. Nebst denen dazu gehoerigen Registern. \nuwaga3: Błędna numeracja stron od s. 143 itd. \ncytata bibliograficzna: E. XXI, 278\n\t. – Koenigsberg : zu finden bey seel. Martin Hallervords Erben, 1726.
Sygnatura
MAG WF 774.01
73. Erleutertes Preussen Oder Auserlesene Anmerckungen, Ueber verschiedene Zur Preussischen Kirchen-Civil-und Gelehrten-Historie gehoerige besondere Dinge, Woraus die bissherigen Historien-Schreiber theils ergaentzet, theils verbessert, Auch viele unbekannte. – Koenigsberg : zu finden seel. Martin Hallervords Erben, 1728.
Sygnatura
MAG WF 774.04
74. Erleutertes Preussen Oder Auserlesene Anmerckungen, Ueber verschiedene Zur Preussischen Kirchen-Civil-und Gelehrten-Historie gehoerige besondere Dinge, Woraus die bissherigen Historien-Schreiber theils ergaentzet, theils verbessert, Auch viele unbekannte Historische Warheiten ans Licht gebracht werden. Tomvs II. Nebst denen dazu gehoerigen Registern. – Koenigsberg : zu finden bey seel. Martin Hallervordes Erben, 1725.
Sygnatura
MAG WF 774.03
75. Erleutertes Preussen Oder Auserlesene Anmerckungen, Ueber verschiedene Zur Preussischen Kirchen-Civil-und Gelehrten-Historie gehoerige besondere Dinge, Woraus die bissherigen Historien-Schreiber theils ergaentzet, theils verbessert, Auch viele unbekannte Historische Warheiten ans Licht gebracht werden. Tomvs I. Nebst denen dazu gehoerigen Registern. \n. – Koenigsberg : zu finden bey seel. Martin Hallervords Erben, 1724.
Sygnatura
MAG WF 774.02
76. Fabularum Aesopiarum libri V, cum notis Jo. Fred. Gronovii… – Amsterdam : Apud Janssonio-Waesbergios, 1703.
Sygnatura
MAG WF 595
77. Filar mocny, ludzkiey sławy nigdy nie wrzuszony św. Jan Nepomucen… – [Chełmno] : [s.n.], [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 292
78. Flores aurei ex paradiso Sacrae Scripturae et Sanctorum Patrum. – Venetiis : Apud Soc. Minimam, 1601.
Sygnatura
MAG WF 3252
79. Friss Vogel oder stirb! Ein wegen dem wichtigen Glaubens-Articul dess Christenthume, von der wahren Kirchen, mit allen uncatholischen Praedicanten, scharff vorgenommenes Examen und Tortur… – Strassburg : Verl. Dietr. Lerse, 1726.
Sygnatura
MAG WF 771
80. Gedichte… T. 1, 2 / von Blumauer. – Wien : R. Graeffer u. Comp., 1787.
Sygnatura
MAG WF 959
81. Geheime Geschichte von Coblentz waehrend der franzoesischen Revolution. – Franckfurt u. Leipzig : [s.n.], 1795.
Sygnatura
MAG WF 985
82. Geistliche Cantaten auf die Evangelia aller Sonntage und der vornehmsten Feste des ganzen Jahres gerichtet. – Danzig : gedruckt bey Thomas Johann Schreiber, 1743.
Sygnatura
MAG WF 773
83. Geographisch-historische Landes-Beschreibung deren dreyen im Pohlnischen Preussen liegenden Werdern, als des Dantziger-Elbing-und Marienburggischen. – Koenigsberg : Druck u. Verl. J. D. Zaencker, 1722.
Sygnatura
MAG WF 1673
84. Głos Pana kruszącego cedry libańskie albo: Rekolekcye osobom zakonnym służące… – Berdyczów : Druk. Karmelu Fortecy N. M. Panny, 1768.
Sygnatura
MAG WF 1770
85. Głos Pański z ewangeliey adwentowych z naukamy i z stosowaniem do Najśw. Sakramentu wydany… – Wilno : Com. Goetke Ferd., 1643.
Sygnatura
MAG WF 1556
86. Głos synagorlicy, na pustyni świata tego jęczącey, to jest duszy chreściańskiej rozmyślania… – Lublin : Typis Col. : Soc. Jesu, 1758.
Sygnatura
MAG WF 2674
87. Goetterlehre oder mythologische Dichtungen der Alten. – Berlin : J. Fr. Unger, 1791.
Sygnatura
MAG WF 1406
88. Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. Przekł. Piotra Kochanowskiego J. K. M. Sekretarza. [wyd. 3]. – Kraków : Druk. Franc. Cezarego, 1687.
Sygnatura
MAG WF 297
89. Grosse Haus-Legend der Heiligen, das ist: historische, klare und ausfuehrliche Beschreibung von den Leben und Thaten der Heiligen; auch von denen Geheimnissen Christi des Herrn… – Augsburg : Verl. M. Rieger sel Soehnen, 1786.
Sygnatura
MAG WF 3160
90. Gruntowne theologa rozmowy. Wszelkie zarzuty nieprzyjaznych prwdziwey wierze ułatwiające. Wyd. 2. – Kalisz : Druk. J. K: . M. Coll. Soc. Jesu, 1758.
Sygnatura
MAG WF 1751
91. Grzesznicy od Sprawiedliwości… – Oliwa : [s.n.], 1697.
Sygnatura
MAG WF 410
92. Hailsamer Stachel der Forcht Gottes. Das ist: Ausserlesene Sentenz and Sprüch der H. Göttlichen Schrifft H. H. Vätter und Lehrer. Von denen vier letzten Dingen des Menschen… – Amberg : J. Burger, 1672.
Sygnatura
MAG WF 33
93. Die Heilige Schrift Neuen Testaments. – Lemgo : Joh. Heinr. Meyer, 1752.
Sygnatura
MAG WF 734
94. Herrn Blumauere Verschnungslied an die Schwestern, bearbeitet von einer Frauenzimer. – Jena : Eunoische Buchhandlung, 1786.
Sygnatura
MAG WF 960
95. Hertzen-Schul in III Theil abgetheilt fuer drey erley Menschen Sorten… Zu aller Underweisung in der Kunst… Durch einen Catholischen Hertzen Lehrer. – Coellen : Peter Overats Erben, 1655.
Sygnatura
MAG WF 4
96. Histoire secrete et anecdotique de l’insurrection belgique ou Vander-Noot. Drame hiet. en 5actes. Traduit de Flamand par M. D. B. – Bruxelles : FF. de Vryheid et de Waarheid, 1790.
Sygnatura
MAG WF 1819
97. Historia odmian zaszłych, w państwie rossyiskim napisana francuskim językiem przez… , Na Polski przez Grzegorza Kniaziewicza S. J. przełożona. – Warszawa : Druk. J. K. Mci y Rzpltey w Koll. Jezuitów, 1766.
Sygnatura
MAG WF 3746
98. Historia Prussiae sub fortunatissimis auspicijs… principis… D. Christophori in Słvpow Szembek… episcopi Varmiensis et Sambiensis, terrarum Prussiae praesidis, authore Joanne Leone decano canonico quondam ecclesiae collegiatae Guttstadiensis. Nunc primum in lucem edita. – Brunsbergae : typis Collegii Societatis Jesu, 1725.
Sygnatura
MAG WF 3738
99. Historiarum Libri qui supersunt omnes ex recensione Arn. Drakenborchii cum indice rerum locupletis. Accessit… – Lipsiae : Libraria Veidmanni hered. et Reichii, 1769.
Sygnatura
MAG WF 2044
100. Historischer Bericht vom Marienisch Teutsche Ritter-Orden, dess Hospitals Unsre lieben Frauen zu Jerusalem. – Nuernberg : Andreas Knorzen, 1680.
Sygnatura
MAG WF 1823
101. Historya chrześcijanska Xiężny Eufraty… – Poznań : Drukarnia Akademicka, 1769.
Sygnatura
MAG WF 1267
102. Historya o wyroczniach pogańskich. Z franc. przeł. A. Trzcińcki. – Warszawa : Druk. Piotr Dufour, 1777.
Sygnatura
MAG WF 520
103. Idzi Blas niemiecki, czyli przypadki Piiotra Klauss. – Kraków : J. May, 1798.
Sygnatura
MAG WF 604
104. Die Ihren Gott liebende Seele, vorgestellt in den Sinnbildern des Hermanni Hugonis ueber seine Pia Desideria, und des Ottonis Vaenii ueber die Liebe Gottes, mit neuen Kupfern und Versen… – Regensburg : Verl. Em. Felix Bader, 1743.
Sygnatura
MAG WF 841
105. Inflanty w dawnych swych y wielorakich aż do wieku naszego dziejach y rewolucyach… – Wilno : Druk: . J. K: . M. Akademicka Soc. Jesu, 1750.
Sygnatura
MAG WF 1591
106. Instrukcya Polityków. W różnym Języka wydana, teraz na Polski przełożona. – Thorunii : J. Ch. Laurer, 1704.
Sygnatura
MAG WF 49
107. Jako w niebie tak y na ziemi, to jest: Stosowanie się Woli ludzkiej z Wolą Boska… – Kraków : Druk. Sem. Bisk. Akad., 1761.
Sygnatura
MAG WF 1447
108. Język powszechność nieprawości, czyli Zbiór nieprawości języka przez abecadło ułożony, a z wyłożeniem każdey, y z lekarstwem na każdą nieprawość, podany przez x. Adama Wysockiego e Societate Jesu. – W Gdańsku : drukarni J. E. F. Muellera, 1779.
Sygnatura
MAG WF 563
109. Jus Culmense ex ultima revisione, oder Das vollstaendige Culmische Recht, mit noethigen Anmerkungen, Beylagen, Register und einer vorgesetzten kurzen Historie desselben zum gemeinen Besten herausgegeben. – Danzig : gedruckt bey Thomas Johann Schreiber, 1745.
Sygnatura
MAG WF 3750
110. Kaja Korneliusza Tacyta dzieła wszystkie przekładania Adama Stanisława Naruszewicza, S. J. – Warszawa : Druk. J. K. M. i Rzplt. Coll. S. J., 1772.
Sygnatura
MAG WF 1742
111. Kancyonał, w ktorym pieśni dawne y nowe, ku chwale Boga N. y pociesze wiernych jego, tu y owdzie poprawione, a z Brewiarzem modlitew wydane. – W Gdańsku : nakładem Jana Dan. Sztolla wdowy, 1723.
Sygnatura
MAG WF 237
112. Katechizm rzymski z dekretu ś. Koncilium Trydenckiego za rozkazem ś. Piusa V Papieża po łacinie wydany. Na polski jęz… przez ks. Stan. Karnkowskiego przetłumaczony i wydany w Kaliszu r. 1603. – Wilno : Druk. J. K. M. y Rzpltey XX. Scholarum Piarum, 1762.
Sygnatura
MAG WF 1308
113. Kazan szesc w Warszawie mianych, a z rozkazu J. O. Imc. X. Chrysztofa Szembeka koadjutora biskupa chełmińskiego xiązęcia Sielunskiego. Drukowanych… – W Chełmnie : [s.n.], 1772.
Sygnatura
MAG WF 685
114. Kazania dla przygody po większej części z francuskich wybrane a przez X. Jana Kantego Gładysza K. Ł. na Oyczysty Język przetłomaczone. T. 1. – Kalisz : Drukarnia J. K. M. i Rzeczy-Pltej, 1779.
Sygnatura
MAG WF 298
115. Kazania ku religii prawdziwey utwierdzeniu, naprawie obyczajów. – Kalisz : Druk. J. K. M. i Rzeczy-Pltey, 1779.
Sygnatura
MAG WF 300
116. Kazania na niedziele całego roku po rożnych mieyscach publicznych przez x. Pelagiego Owsienieckiego zakonu o. s. Franciszka reformatow… miane za dozwoleniem zwiezchnosci, w dwóch tomach do druku podane. – W Gdańsku : w drukarni Jana Emmanuel. Frid. Muellera; w drukarni Daniela Ludwika Wedela, 1794-1795.
Sygnatura
MAG WF 878
117. Kazania Na Niedziele całego Roku z Przydatkiem po większej csęści Na święta uroczyste kościelne i zakonne, także o Męce Pańskiej Na Etorki Wielkopostne wydane… przez… – Warszawa : Druk. I. K. M. in Coll. Sch. Piarum, 1696.
Sygnatura
MAG WF 3694
118. Kazania na niedziele y święta doroczne przez… – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, 1620.
Sygnatura
MAG WF 3706
119. Kazania o męce Pańskiej. Z przydaniem z rzeczy wypadającym a z wielu miar użytecznym porównania Miejsc Pisma ś… – Kalisz : Druk. J. K. M. i Rzeczypospolitej, 1779.
Sygnatura
MAG WF 299
120. Kazania o męce Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa na trzy posty podzielone. – Kalisz : Druk. J. O. Xcia Prymasa Arcyb. Gnieźn., 1788.
Sygnatura
MAG WF 524
121. Kazania postne z rozmyślaniem o męce Pańskiej… – Łowicz : Druk. J. O. Xcia IMci Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźn., 1779.
Sygnatura
MAG WF 742
122. Kazania. przetłum. przez ks. Alexandra Brodowskiego. – Lwów : Druk. J. K. M. Akademii Soc. Jesu, 1759.
Sygnatura
MAG WF 705
123. Kazania przygodne na adwenty y passye Chrystusa Pana oraz uroczystości Nayś. Matki Jego… – Sandomierz : Druk. J. K. M. Colleg. Soc. Jesu., 1753.
Sygnatura
MAG WF 1271
124. Kazania przygodne na niektóre uroczystości o szczególniejszych chrzescijańskiey religii prawdach. – Łowicz : [s.n.], 1799.
Sygnatura
MAG WF 536
125. Kazania przygodne po rożnych mieyscach publicznych, przez x. Pelagiego Owsienickiego zakonu o. s. Franciszka reformatów… s. t. lectora, dawniey miane za dozwoleniem zwierzchności, do druku podane. – W Gdańsku : w drukarni Jana Emmanuel. Frid. Muellera, 1799.
Sygnatura
MAG WF 1322
126. Kazania. – Poznań : Druk. J. K. Mci y Rzpltey, 1780.
Sygnatura
MAG WF 452
127. Kazanie w dniu uroczystym Błog. Bonawentury a Potentia Zakonu św. Franciszka… – Berdyczów : Druk. Fortecy. N. M. Maryi, 1777.
Sygnatura
MAG WF 525
128. Kern und Marck geistlicher Lieder oder Vollständigs, Evangeli-Lutherisches Märckisches Gesang-Bach… – Soest : Verl. Ernst Friedr. Voigt, 1754.
Sygnatura
MAG WF 735
129. Koło wieczności abo czworaka prawda najwyźszey chrześćiańskiey filozofiey z Czworakiego rozważenia Wieczności… Przetłum. przez ks Jana Kazimierza Donhoffa. – Kraków : Druk. Franezary, 1697.
Sygnatura
MAG WF 62
130. Korona Całego Roku Chrześciańskiego; Albo Medytacye O nayprzednieyszych Prawdach Ewangelii Chrystusowey : Na wszystkie dni Roku według porządku Kościelnego Officyum Przez […] Xiędza Ludwika Abelli, Biskupa de Rhodes Podzielone Z Francuskiego Języka na Polski Przetłumaczone […]. Cz. 1, Od Niedzieli Adwentowey, aż do Niedzieli Troycy Świętey. – w Krakowie : w Drukarni Seminaryum Biskupiego Akademickiego, 1765.
Sygnatura
MAG WF 1533.01
131. Korona Całego Roku Chrześciańskiego Albo Medytacye O nayprzednieyszych Prawdach Ewangelii Chrystusowey : Na wszystkie dni Roku według Porządku Kościelnego Oficyum Prżez […] Xiędza Ludwika Abelli, Biskupa de Rhodes Podzielone Z Francuskiego Jężyka na Polski Przetłumaczone […]. Cz. 2, Od Niedzieli Troycy Swiętey, aż do Niedzieli pierwszey Adwentowey. – w Krakowie : w Drukarni Seminaryum Biskupiego Akademickiego, 1765.
Sygnatura
MAG WF 1533.02
132. Der Krambambulist. Ein Lobgedicht ueber die gebrannten Wasser im Lachs zu Danzig vermehrte und verbesserte herausgabe. – Danzig : gedruckt D. Wedel, 1781.
Sygnatura
MAG WF 1157
133. Kronika. Wyd. 2. – Warszawa : Coll. S. J., 1766.
Sygnatura
MAG WF 3745
134. Krótkie zebranie wiary ś. katolickiey albo nauka chrześciańska na wzór katechizmu… franc. i pol. językiem wyrażona… – Warszawa : Druk. J. K. M. w Kollegium OO. Scholarum Piarum, 1702.
Sygnatura
MAG WF 619
135. Księgi i Metamorhoseon, to jest Przemian od Publ. Owidiusza Nasona wierszami opisane, a przez… na polskie przetłumaczone… – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, 1638.
Sygnatura
MAG WF 3121
136. Kulig. Komedya W Piąciu Aktach Przez… Jozefa Wybickiego Y Przez Aktorow J. K. Mci Na Teatrze Warszawskim Reprezentowana. – W Warszawie : w Drukarni P. Dufour…, 1783.
Sygnatura
MAG WF 621
137. Die Kunst das menschliche Leben zu verlaengern. 2 Aufl. – Jena : Akademische Buchhandlung, 1798.
Sygnatura
MAG WF 1527
138. Kurzgefasste Stamm-und Rangliste aller Regimenter der Koeniglich-Preussischen Armee von deren Stiftung an bis Ende 1784. – Berlin : bey Christian Friedrich Himburg, 1785.
Sygnatura
MAG WF 704
139. Leben Antychristi. Oder ausfuerliche, gruendliche und historische Beschreibung von den zukuenfftigen Dingen der Welt. – Frankfurt, a. M. : J. M. Bencard, 1695.
Sygnatura
MAG WF 1138
140. Leben und Thaten des juengern Herrn von Muenchhausen, wohlweisen Buergermeisters zu Schilda. – Thorn : Bei Gottfried Vollmer, 1795.
Sygnatura
MAG WF 415
141. Lexicon antiquitatum ecclesiasticarum, in welchen die vorkommenden Namen, Antiquitaeten, Ceremonien. – Budissin : Dawid Richter, 1717.
Sygnatura
MAG WF 832
142. Lexicon manuale hebraicum et chaldeicum… Recensuit, emendavit… Jo. Godofr. Eichhorn. Ed. 3. – Halle : Typ. Curti Haered, 1793.
Sygnatura
MAG WF 2233
143. Listy Heloizy i Abelarda z francuskiego wierszem polskim przetłumaczone, Tłumaczenie pozostałe Kajetana Węgierskiego. – Kraków : J. Maj, 1795.
Sygnatura
MAG 2350
MAG WF 572
144. Littauisch-Deutsch, und Deutsch-Littauisches Lexicon, Worinnen ein hinlaenglicher Vorrath an Woertern und Redensarten… Nebst einer Historischen Betrachtung der Littauischen Sprache Wie auch einer gruendlichen und erweiterten Grammatick… gesammlet von Philipp Ruhig, Pfarrern und Seniore zu Walterkehmen, Insterburgidchen Hauptamtes. – Koenigsberg : druckts und verlegts Johann Heinrich Hartung, 1745.
Sygnatura
MAG WF 889
145. Los dam y kawalerów, mężatek y żonatych… czyli. – [S.l.] : [s.n.], [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 1129
146. Ludwika Blozyusza opata Lecyenskiego zakonu swiętego Benedykta Ustawy zycia poboznego z łacińskiego na polski język… przetłomaczone. – Chełmno : [s.n.], 1768.
Sygnatura
MAG WF 419
147. Magazyn anegdotów czyli zbiór rozmaitych powieści, awantur, przypadków… T. IV. – Warszawa : Druk. Nadworna J. K. Mci, 1787.
Sygnatura
MAG WF 912
148. Magazyn anekdotów czyli zbiór rozmaitych powieści. Przez S. S. – Warszawa : [s.n.], 1793.
Sygnatura
MAG WF 684
149. Matka Bolesna Marya, To jest: Tłumaczenie Męki Pana Chrystusowey… T. 1. – Kraków : U Wdowy y Dziedziców Fr. Cezarego, 1665.
Sygnatura
MAG WF 3719
150. Matka świętych polska, albo Żywoty świętych, błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków y Polek… Zebrane i spisane… – Kraków : Druk. St. Stachiewicz, 1767.
Sygnatura
MAG WF 3704
151. Messiasz albo Kazania o upadku y naprawie rodzaiu ludzkiego przez prsyjście na świat Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego. – Poznań : [s.n.], 1597.
Sygnatura
MAG WF 3737
152. Miasto święte niedościgłemi tajemnicami ubłogosławione… życie przedziwney Matki… Boga… Maryi a Jesu zakonu Franciszka S. de Observantia xieni… objawione, a teraz… poclane przez X. Piotra Kwiatkowskiego… – Lublin : Druk. J. K. M. Coll. Soc. Jesu, 1732.
Sygnatura
MAG WF 1468
153. Missae pro defunctia juxta usum Ecclesiae Romanae… – Częstochowa : Typis Clari-Montie, 1713.
Sygnatura
MAG WF 3698
154. Das mit Jezu Bekreuzigte Hertz. Oder: Andaechtige Betrachtungen, des bittern Leidens und Sterbens unsers Herrn and Heilandes Jezu Christi… – Stuttgart : Paul Treuen, 1698.
Sygnatura
MAG WF 846
155. Moralne pisma… – Wrocław : Nakł. W. B. Korn, 1775-1776.
Sygnatura
MAG WF 1130
156. Morze łaski Boskiey, ktore Pan Bóg w koronie polskiey po różnych mieyscach… na serca ludzi pobożnych wylewa… – Kraków : Drukarnie Akademicka, 1740.
Sygnatura
MAG WF 1857
157. Mowy przy Aktach zalotnych [i pogrzebowych]. – [S.l.] : [s.n.], [ca 1601-1700].
Sygnatura
MAG WF 942
158. Myśli przebrane. Z kaznodziejów różnych y przednieyszych francuzkich y Niemieckich ułożone… – Częstochowa : Druk. Jasno-Gorskiey Częstoch. R. P., 1776.
Sygnatura
MAG WF 305
159. Myśli przebrane… – Częstochowa : Druk. Jasney Góry Częstoch., 1779.
Sygnatura
MAG WF 598
160. Nabozenstwo krotkie do Nayswiętszey Panny Bolesney w obrazie Chełminskim cudami słynącey na trzy części… podzielone. – Chełmno : [s.n.], 1768.
Sygnatura
MAG WF 2919
161. Nauka chrześcijaństwa dla zupełnie w niey doskonalących się. – Warszawa : Druk. XX. Missyonarzów, 1783.
Sygnatura
MAG WF 915
162. Das Neue Testament Unsers Herrn Jesu Christi, und der Psalter Dawids Deutsch und Litthauisch, auf Hohen allergnaedigsten Befehl Ihro Koenigl. Majestaet in Preussen auf neue uebersetzet, mit Jedes Capitels kurtzen Sumarien auch beygefuegten noehtigen Parallelen. – Koenigsberg : Verlegts Christoph Gottfr. Eckart, 1727.
Sygnatura
MAG WF 472
163. Das Neue Testament Unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi / nach der Uebersetzung des Seel D. Martin Luthers… – [B.m. : b.w., b.r].
Sygnatura
MAG WF 2303
164. Neuer politischer Fuchsschwästzer. Worin: Alle Falschheit, Heucheley und Schmeicheley Dermassen entdecket… Durch… in Niederländischer Spraache beschrieben… ins Hochdeutsche übersetzt von Johanne Georgio Eberwino Thomae. – Hanau : Druck u. Verl. Jacob Lasche, 1662.
Sygnatura
MAG WF 236
165. Novum Jesu Christi Testamentum vulgatae editionis Sixti V. pont. max. jussu recognitum atque editum. – Culmae in Prussia : [s.n.], 1771.
Sygnatura
MAG WF 24
166. Nowy dykcyonary, to jest mownik polsko-niemiecko-francuski z przydatkiem przysłów potocznych, przestróg gramatycznych, lekarskich… – Lipsk : Nakł. J. Fr. Gledycz, 1764.
Sygnatura
MAG WF 3118
167. Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakuba Wuyka Societatis Jesu na polski język przełożony, cztery Ewangelie Matteusza, Marka, Łukasza y Jana zawieraiący, za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. – W Chełmnie : [s.n.], 1772.
Sygnatura
MAG WF 423
168. Nowy Robinson, dzieło dla zabawy i nauki dzieci. – Wrocław : Nakł. G. B. Korn, 1795.
Sygnatura
MAG WF 131
169. Nuova e perfetta grammatica Reggia italiana tedesca… – Leipzig : J. Fr. Gleditsch, 1748.
Sygnatura
MAG WF 1113
170. Nuovo Dizzionario Italiano-Tedesco E Tedesco-Italiano Del Sign. Abbate Annibal Antonini Ora Con Singolar Essatezza Migliorato E Tradotto In Tedesco. – Edizione Seconda. – In Lipsia : Nella Libraria di Caspar Fritsch, 1777.
Sygnatura
MAG WF 3117
171. O naśladowaniu Pana Chrystusa. Ksiąg czworo. – Kraków : Druk. Andrzej Piotrkowczyk, 1616.
Sygnatura
MAG WF 760
172. O obyczaiach y zwyczaiach ludu rzymskiego. Tom drugi. – W Chełmnie : staraniem y nakładem Jana Augusta Posera Bibliopoli Warszaw., 1770.
Sygnatura
MAG TN 173
MAG WF 551.02
173. O obyczaiach y zwyczaiach ludu rzymskiego. T. 1 / [Lefevre de Morsan]. – W Chełmnie : staraniem y nakładem Jana Augusta Posera Bibliopoli Warszaw., 1770.
Sygnatura
MAG WF 551.01
174. O prawdzie wiary chrześcijańskiej. Przetł. r. 1766. – Warszawa : Druk. J. K. Mci y Rzpltey u XX Scholarum Piarum., 1766.
Sygnatura
MAG WF 402
175. O wzlatywaniu gołębicy jęczącey do swego odpoczynku czyli O wznoszeniu się serc wiernych do stwórcy, przez uważanie rzeczy stworzonych. Księga Roberta Bellarmina z Towarzystwa Jezusowego… kardynała, niegdy po łacinie napisana, teraz zaś dla większego wiernych pożytku, z okoliczności imienia… xięźny Kolumby Konstancyi z Doenhoffow Sanguszkowy marszałkowy nadworney litewskiey z łacińskiego przełożona, y do druku podana przez tegoż zakonu kapłana. – W Gdansku : drukarni J. E. F. Muellera, 1778.
Sygnatura
MAG WF 972
176. Octavarium romanum, Lectiones II i III Nocturni complectens. – Antverpiae : Officina Plantiniana, 1628.
Sygnatura
MAG WF 1290
177. Officia propria Sanctorum Patronorum Regni Poloniae et Sueciae… – [S.l.] : Ex ducali Campidonensi Typographeo, 1797.
Sygnatura
MAG WF 902
178. Ogród mistyczny rozlicznego kwiecia wonnego, na cztery kwatery rozmierzony to iest Nabożeństwa ognistego… na… 9. gorach stołecznego w Prusiech miasta Chełmna w kosciele archipresbyteralny zdawna zasadzony a teraz dla wygody parafianow y całego pospolstwa roku 1723. do druku podany… – [Chełmno] : sumptibus Archi Confraternitatis Culmensis Sacratissimi Corporis Christi, 1723.
Sygnatura
MAG WF 162
179. Opera, quae existant, ex recognitione Jan Gruteri… – Francofurti : Sumpt. Jonae Rhodi, 1607.
Sygnatura
MAG WF 2022
180. Pamiętnik albo kronika Pruskich mistrzów y książąt pruskich tudzież historya Inflandzka y Kurlandya… zebrana przez Mikołaja Chwałkowskiego. – Poznań : [s.n.], 1712.
Sygnatura
MAG WF 1441
181. Petri de Dusburg, Ordinis Teutonici Sacerdotis, Chronicon Prussiae, in quo Ordinis Teutonici origo, nec non res ab ejusdem Ordinis Magistris ab an. MCCXXVI. usque ad an. MCCCXXVI. in Prussia gestae exponuntur, cum incerti auctoris continuatione usque ad annum MCCCCXXXV. Accesserunt his praeter notas in Dusburgensem privilegia quaedam Prussis antiquitus concessa, item Dissertationes XIX. antiquitates Prussicas complexa. Auctore et collectore Christophoro Hartknoch, Passenheim. Prusso. – Francofurti [et] Lipsiae ; Jenae : Sumtibus Martini Hallervordii […] ; Typis Johannis Nisii, 1679.
Sygnatura
MAG WF 1773
182. Pobozne uwagi do spowiedzi y kommunii przez oyca Griffet… po francuzku napisane a przez swiecką osobę ku pomnożeniu chwały Panu Bogu na oyczysty jezyk przełozone y do druku podane. – W Chełmnie : [s.n.], 1771.
Sygnatura
MAG WF 75
183. Podróże papieżów. – Brzeg : [s.n.], 1788.
Sygnatura
MAG WF 792
184. Poselkyne Starých Přjbéhůw Czeských aneb Kronyka Czeska… – Praha : [krypt.] v Jana Karla Gerabka, 1700.
Sygnatura
MAG WF 3739
185. Postylla katholicka mnieysza: to iest, krotkie kazania, abo wykłady świętych Ewangeliy, na każdą Niedzielę, y na każde świeto, przez cały rok, według nauki prawdziwey Kościoła Chrześciańskiego Powszechnego: z pilnością przeyźrzana, poprawiona, y po czwarte wydana z dozwoleniem Starszych. Cz. 1 i 2 / przez D. Iakvba Wvyka Theologa Societatis Iesv. Przydano też teraz kilka nowych kazań, ktore w Regestrze naydziesz gwiazdką naznaczone. – W Krakowie : w drukarniey Andrzeja Piotrkowczyka, 1596.
Sygnatura
MAG WF 3736
186. Praktyka kryminalna, to jest Wzor rozwaznego y porządnego spraw kryminalnych sądzenia. Według praw przyzwoitych y przystosowanych zdaniem autorow powaznych przez… Jakoba Czechowicza radzcę y sędziego miasta Chełmna… – Chełmno : Drukarnia Chełmińska, 1769.
Sygnatura
MAG WF 1761
187. Prawdy nieomylne z pierwszego tygodnia exercyjów św. Ignacego wyjęte, szkolney młodzi… podane… – Wilno : Druk. J. K. M. Akad. Soc. Jesu, 1754.
Sygnatura
MAG WF 1690
188. Prawdy wieczne, w naukach potrzebnych wyrażone, tym osobliwie, co ćwiczenia Duchowne albo Rekkollekcye odprawują… Z włoskiego na polski język przetłomaczone r. P. 1701. – Warszawa : Druk. Uprzywil. XX. Misszonarzów, 1787.
Sygnatura
MAG WF 1862
189. Prawdy wieczne zawarte w naukach ku używaniu osobliwie tych, co ćwiczenia duchowne czyli rekollekcye odprawują… – Połock : Druk. Col. Soc. Jesu, 1792.
Sygnatura
MAG WF 1863
190. Preussische Kirchen-Historia, darinnen von Einfuehrung der Christlichen Religion in diese Lande, wie auch von der Conservation, Fortpflantzung, Reformation und dem heutigen Zustande derselben ausfuehrlich gehandelt wird. Nebst vielen denckwuerdigen Begebenheiten, so sich biss an diese Zeiten in dem Kirchen-Wesen daselbst zugetragen, aus vielen gedruckten und geschriebenen Documenten… mit sonderbarem Fleiss zusammen getragen durch M. Christophorum Hartknoch, des Thornischen Gymnasii Professorem. – Franckfurt am Mayn und Leipzig : in Verlegung Simon Beckenstein, Buchhaendler in Dantzig, 1686.
Sygnatura
MAG WF 2306
191. Proby Nieomylne, Ducha Prawdziwie Zakonnego, Albo iak Zakonnego, Większą Cenę y Szacunek Rożnemi naukami, przemysłami y sposobami, iak Lidyiskim Kamieniem, Jawnie Pokazuiące, Przez X. Jozefa Kobielskiego Soc. J. Opisae y do Druku Podane. – w Sandomierzu : w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jezu, 1758.
Sygnatura
MAG WF 1448
192. Progymnasmata architectonica oder Vor-Uebungen in beyderley Bau-Kunst… – Leipzig : Joh. Fr. Gleditschens eel. Sohn, 1730.
Sygnatura
MAG WF 914
193. Przeraźliwe echo trąby ostateczney, abo cztery rzeczy ostatnie człowieka czekaiące przez… – Kraków : Druk. K. Schedla, 1674.
Sygnatura
MAG WF 2805
194. Przeraźliwe echo trąby ostateczney albo Cztery rzeczy ostatnie człowieka czekaiące. – [S.l.] : [s.n.], 1799.
Sygnatura
MAG WF 2804
195. Przewodnik grzeszników przez… X. Ludwika de Granade… po hiszpańsku napisany. A przez iednego kapłana na polski język… przetłumaczony. – Lublin : Druk. Coll. Soc. Jesu., 1687.
Sygnatura
MAG WF 1692
196. Przyjaciel w ostatniej potrzebie… – Kraków : K. Schedl, [ca 1670].
Sygnatura
MAG WF 2302
197. Przykłady z cnot, y życia świętych pańskich zebrane, … Do druku podane przez X. Jana Franciszka od świętego Józefa… – Kraków : Druk Michała J. A. Dyaszewskiego, 1750.
Sygnatura
MAG WF 2275
198. Przypadki Neoptolema, syna Achillesowego na wzór przypadków Telemaka… – Warszawa : Druk. J. K. Mci y Rzpltey u XX. Scholarum Piarum, 1773.
Sygnatura
MAG WF 599
199. Der Psalter Dawids Deutsch und Litthauisch, mit jeden Psalms kurtzen Summarien – Psalteras Dawido Lietuwitzkay ir Wokischkay, su Kiekwieno Psalmo trumpu Pranessimmu. – Karalautzuje : Mete, 1728.
Sygnatura
MAG WF 473
200. Psałterz Dawidow z Łacińskiego, z Greckiego y Żydowskiego na Polski ięzyk z pilnościa przełożony przez D. Jakuba Wuyka… – Kraków : Druk. Andrzej Piotrowczyk, 1616.
Sygnatura
MAG WF 83
201. Puł-diable wenecki albo czrownica poleska. – Brzeg : [s.n.], 1789.
Sygnatura
MAG WF 338
202. Ray duszy rozkoszującey z Chrystusem, wdzięcznym Głosem Jego na dozgonną służbę wezwaney… – Poznań : Drukarnia Akademicka, 1758.
Sygnatura
MAG WF 1315
203. Rede des Mundes und Gespräch dss Herzens mit Gott… – Soest : s. a. Verl. Ernst Fr. Voigt, [s.a.].
Sygnatura
MAG WF 736
204. Rekolekcye duchowne, na kilka, kilkanaście dni rozłożone… – Warszawa : Druk. J. K. M. Coll. Soc. Jesu, 1736.
Sygnatura
MAG WF 1662
205. Religja i cnota chrześcijańska po kaznodziejsku wykładane… – Kalisz : Druk. J. K. M., 1769.
Sygnatura
MAG WF 676
206. Revantsch Teuffel heraus! heraus!… Zwey neue Jesuitische Meister-stuecke, theils an dem Theologo Polono so schaendlich zu revangiren, theils die h. catholische Tauffe, samt ihren Ceremonien und Exorcismo, abermahl zu verlaestern, unterstanden; derowegen solt du jetzt, vermittelst eines Politischen Exorcismi wo nicht allerdings auss dem Rachgierigen Celte vertrieben, (denn dazu gehoeret ein wahrer Geistlicher Exorcismus) wenigstens doch zur Ruhe gebracht werden per P. Godefridum Hannenberg Societatis Jesu. Permissu Superiorum. – Braunssberg : [s.n.], 1725.
Sygnatura
MAG WF 417
207. Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt, succinta explicatio… – Trajecti ad Rhenum : Jacob Broedelet, 1723.
Sygnatura
MAG WF 444
208. Robinson sekundus. – Zaellichoviae : N. S. Fromann, 1789.
Sygnatura
MAG WF 935
209. Der Roemisch-Orientalisch-Teutschen Kayser merckwuerdiges Leben und Thaten von Julio Caesare, an his auf ietzige Kayserl. Majest. Carolam VI… – Leipzig : Verl. Fr. Groschuff, 1712.
Sygnatura
MAG WF 776
210. The royal convert. A tragedy. – Edinburgh : J. Robertson, 1774.
Sygnatura
MAG WF 1047
211. Rozrywki ucieszne y dowcipne. – Warszawa : Druk. J. K. Mci i Rzptey, Soc. Jesu, 1763.
Sygnatura
MAG WF 482
212. Satiren. Wyd. 9. – Leipzig : Dyck, 1766.
Sygnatura
MAG WF 847
213. Sąd ostateczny. Poema… po francuzku przez P. le taurneur prozą a z franc. na polski wierszem przełożone. – Warszawa : Druk. Nadworna J. K. Mci i PP. Kommissyi Edukacyi Narodowey, 1785.
Sygnatura
MAG WF 2065
214. Sczera [!] prawda przeciw obłudnemu fałszowi. To iest: Prosta z Pisma Swiętego, odpowiedz katolicka; na wykrętne, osobliwie Karola Drelinkurta, z tegoż Pisma zarzuty dyssydentskie. Przez X. Stefana Sczanieckiego Societatis Jesu theologa, dana… – W Poznaniu : w Drukarni Kolleg: Soc. Jesu, 1719.
Sygnatura
MAG WF 1845
215. Selectae dissertationes historicae de variis rebus Prussicis Opera et studio Christophori Hartknoch. – [S.l.] : [s.n.], 1679.
Sygnatura
MAG WF 1774
216. Skarb bogaty w przezacnym klasztorze Panien Chełmińskich Benedykta św. świeżo odkryty [o Magdalenie Mortęskiej]. – Kraków : Druk. Fr. Cezary, 1633.
Sygnatura
MAG WF 1090
217. Skarb nowy, Dotąd niewiadomych Łask y nieznanych Dobrodziejstw Nayświętszego Serca Jezusowego… – Warszawa : Druk. J. K. M. v Rzeczypospolitey, 1734.
Sygnatura
MAG WF 164
218. Skarb Wielki województwa sieradzkiego Na roli Gidelskiey znaleziony… , to jest Obrazu Gidelskiego Najśw. Panny Maryi cuda Wielkie y łaski. – Kraków : Druk. Wdowy Fr. Cezarego, 1724.
Sygnatura
MAG WF 1535
219. Skarby niebieskich tajemnic to iest Księgi obiawienia niebieskiego S. Matki Brigitty z rodzaiu Królewskiego Xiężnej Nerycki ze Szwecyey… – Zamość : Drukarnia Akademicka, 1698.
Sygnatura
MAG WF 3701
220. Die so nötig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftqiesserey, mit ihren Schriften, Formaten und allen dazu gehören Instrumenten… Mit einer Vorrede Herrn Johann Erhard Kappens. – Leipzig : Chr. Fr. Gessner, 1740.
Sygnatura
MAG WF 1714
221. The spanish fryar, or the double discovery. – Edinburgh : J. Robertson, 1774.
Sygnatura
MAG WF 1048
222. Speculum clericorum… – Kraków : B. Skalski, 1604.
Sygnatura
MAG WF 610
223. Sposób katechizowania. Według opisania katechizmu Rzymskiego… – Warszawa : Druk. J. K. Mci y Rzpltey in Coll. XX. Piar., 1757.
Sygnatura
MAG WF 1648
224. St. Maria Culm, das ist: Gruendliche Historia des Wunder-Bildnuss, und Kirchen S. Mariae zu Culm, im Koenigreich Boeheim… Creiss gelegen, samt denen Gnaden und Wunderwercken… beschrieben von dem… Herrn Friderico Doerffel… – [S.l.] : Eger gedruckt bey Johann Michael Fritsch, 1764.
Sygnatura
MAG WF 486
225. Sumnienie niespokoyne abo Sumienny mol Grzesznika nieustannie dręczący. – Lwów : Nakł. M. A. z Czarnkowskich Krasińska, druk. Cool. Soc. Jesu, 1744.
Sygnatura
MAG WF 303
226. Swada polska y łacińska, albo miscellanea oratorskie… T. 1. – Lublin : Coll. Soc. Jesu, 1745.
Sygnatura
MAG WF 3720
227. Taschenbuch zum Nutzen und Vergnuegen fuers Jahr 1790 : mit Kuphern von Chodowiecky, nebst den neuesten Frauenzimmer – Moden. – Lauenburg : Joh. Georg Berenberg, 1790.
Sygnatura
MAG WF 5
228. Theatrum gloriae et honoris. Oder: Schauböhn der Glory and Ehre, Welche sich Vor hundert Jahren allhier zu Ollmuetz in offenlichen Kercker in Joanne Sarcandro geoeffnet und in ersten Garcandrischen Jubel-Jahr 1720 auffgerichtet. – Prag : [s.n.], 1730.
Sygnatura
MAG WF 341
229. Theoretisch-praktische Anweisung zu Schlossarbeiten nebst dazu gehoerigen Zeichnungen und Rissen. – Augsburg : J. M. Lotter & Co, 1795.
Sygnatura
MAG WF 3805
230. Thesauri Polono-Latino-Graeci… Tomus secundus. Latino-Germano-Polonicus. Editio nova. – Posnaniae : Typis Coll. S. J., 1726.
Sygnatura
MAG WF 3047
231. Thesauri polono-latino-graeci… tomus secundus latino-germano-polonicus… – Posnaniae : Coll. Soc. Jesu, 1754.
Sygnatura
MAG WF 1744
232. Thornische Chronica in welcher die Geschichte dieser Stadt von MCCXXI. bis MDCCXXVI. aus bewehrten Scribenten und glaubwuerdigen Documentis zusammen getragen worden von Jacob Heinrich Zernecke. Zweyte vermehrte Auflage. – Berlin : bey Ambrosius Haude, 1727.
Sygnatura
MAG WF 2974
233. Thornische Denckwuerdigkeiten, worinnen die im Jahr Christi M DCC XXIV. und vorhergehenden Zeiten verunglueckte Stadt Thorn im Koenigl. Pohlnischen Hertzogthum Preussen, von einer unpartheyischen Feder gruendlich vorgestellet wird. Und als ein Zusatz und mehrere Ausfuehrung des betruebten Thorns dienen kan. Welchem noch der gantze Olivische Frieden beygefueget. – Berlin : bey Ambrosius Haude, 1726.
Sygnatura
MAG WF 2975
234. Der Todten Tantz wie derselbe in der weitberuehmten Stadt Basel, als ein Spiegel menschlicher Beschaffenheit ganz kuenstlich mit lebendigen Farben gemahlet… – Basel : Gebrueder von Mechel, 1796.
Sygnatura
MAG WF 1277
235. Uchwała Seymu Walnego Koronnego, sześćniedzielnego, w Warszawie 1640. – Kraków : A. Piotrowczyk, [19 -].
Sygnatura
MAG WF 3730
236. Uwagi ekonomiczne czyli prawidła gospodarskie w biegu każdego roku przypadająca… – Sandomierz : Druk. J. K. Mci y R. Pospolitey, 1785.
Sygnatura
MAG WF 522
237. Ver-Vert czyli szpak klasztornego chowania. Poema. Z franc. na polski przetłum. przez [Tadeusza Morskiego]. – [S.l.] : [s.n.], 1779.
Sygnatura
MAG WF 437
238. Verordungen des Enthaltsamkeits-Verreins unter dem Schutze des unbeflecten Herzens der Heiligsten Jungfrau Maria. – Lissa : E. Guenther, [B.r.].
Sygnatura
MAG WF 1935
239. Vitae praesulum Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae Res precipue… Quatuor libris comprehensae opera… – Poznań : Clari Coli. S. J., 1761-1763.
Sygnatura
MAG WF 1221
240. Vom Entstehen und Untergange der polnischen Konstitution von 3ten May 1791. T. 1 – 2. – [Leipzig] : [Gerhard Fleischer], 1793.
Sygnatura
MAG WF 1738
241. Wegweiser durch die Sehenswuerdigkeiten in Dessau… – Dessau : H. Taenzer, 1795.
Sygnatura
MAG WF 1720
242. Wiadomość ciekawa… o skutkach y mocy zbóż wszelkich, jarzyn y ziół różnych… – Łowicz : Druk. J. O. Xcia prymasa Arcyb. Gnieźn., 1769.
Sygnatura
MAG WF 523
243. Wielkie zwierciadło przykładów… przez X. Szymona Wysockiego… przełożone. – Kraków : Druk. A. Wosińskiego, 1663.
Sygnatura
MAG WF 3676
244. Wiersze wszystkie z łacińskich na polskie przełożone. – Warszawa : Druk. JKMci y Rzpltey XX. Schol. Piar., 1778.
Sygnatura
MAG WF 851
245. Woyna duchowna… – Warszawa : Druk. XX. Missyonarzow, 1782.
Sygnatura
MAG WF 675
246. Wykład nauki chrzecianskiey niegdy po włosku wydany przez Roberta Bellarmina z Towarzystwa Jezusowego… kardynała z roskazu Klemensa VIII. papieża y od niegoż, iako y od Benedykta XIV. szczegulniey zalecony. Z łacińskiego tłumaczenia nieco wyraźnieyszym podziałem przełożony przez x. Adamama Wysockiego z tegoż zakonu… – W Gdańsku : drukarni J. E. F. Mueller, 1778.
Sygnatura
MAG WF 564
247. Wyroki y napominania duchowne swiętego Franciszka Salezyusza biskupa y xiązęcia genewenskiego… z różnych pism jego zebrane a podług exemplarza przedrukowanego w Wilnie roku pańskiego 1705… przedrokowane roku… 1764. – W Chełmnie : [s.n.], 1764.
Sygnatura
MAG WF 41
248. Wzdychanie gołębice abo o dobru łez zbawiennych księgi troje… z łać. na polskie przez X. Piotra Fabriciusa S. J. przełożone. – Kraków : Druk. A. Piotrowczyk, 1621.
Sygnatura
MAG WF 306
249. Zagadki. – Lwów : Druk. G. W. Wichman, 1796.
Sygnatura
MAG WF 312
250. Zbiór mniejszy poezyi polskich drobniejszych albo suplement do zbioru większego rytmów iego oyczystyoh… – Warszawa : Nakł. i druk. Michał Goell, 1782.
Sygnatura
MAG WF 876
251. Zbiór przygodny kazań y przemów publicznieyszych… – Częstochowa : Druk. Jasney Góry Częstochowskiey, 1782.
Sygnatura
MAG WF 301
252. Zbiór przystoynych rozrywek czyli sposoby uczciwe y ucieszne do przystojnego rozweselenia umysłu, o szczególniey dla Młodzieży Wieyskiey Parafialney. – Wilno : Druk. XX. Bazylianów, 1797.
Sygnatura
MAG WF 516
253. Zbiór rytmom polskich, których celem: pobożność, moralność y krytyka. – Wilno : Druk. J. K. Mci y Rzpltey, 1777.
Sygnatura
MAG WF 1498
254. Zegarek czyścowy albo Za dusze w Czyscu cierpiące Codzienne Godzinki… Swiętego w Bogu dokonania Wierny Pektoralik… – Poznań : Druk. J. K. M. Collegium Soc. Jesu, 1756.
Sygnatura
MAG WF 165
255. Ziarno gorczyczne gorzkiej męki Nasłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa nabożnemi rozmyślaniami roztarte, octem y żółcią tegoż Pana zaprawione, a na posiłek nabożnym ludziom podane… – Kalisz : Druk. J. K. M. Coll. Soc. Jesu., 1756.
Sygnatura
MAG WF 1760
256. Zielnik, herbarzem z łacińskiego języka zowią, to jest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia… polskim językiem zebrany i na ośmioro ksiąg rozłożony. – Kraków : Druk. B. Skalski, 1613.
Sygnatura
MAG WF 3747
257. Złote jarzmo małżeńskie. – [S.l.] : [s.n.], 1784.
Sygnatura
MAG WF 1053
258. Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi naturalnej początki i gospodarstwo… T. 1. – Warszawa : Druk. J. K. Mci i Rzpltey u XX. Scholarum Piarum, 1779.
Sygnatura
MAG WF 905
259. Zygmunt August, Tragedya Oryginalna W Piąciu Aktach, Przez W. Jmć Pana Wybickiego Szambelana J. K. Mci… – w Warszawie : u P. Dufour, 1779.
Sygnatura
MAG WF 458
260. Zywotow Swiętych Pierwsza Część Starego y Nowego Zakonu… Przez X. Piotra Skargę… zebranych y na polski ięzyk przełożonych, z przydatkiem niektorych żywotow św. osobliwie Patronow krolestwa Polskiego… wydana Roku P. 1747. – w Wilnie : w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Jesu, 1747-1748.
Sygnatura
MAG WF 3710
261. Zywoty Swiętych Starego y Nowego Zakonu, na każdy dzień przez cały rok, Wybrane z poważnych Pisarzow y Doktorow Kościelnych… Do ktorych przydane są niektore duchowne obroki y nauki przeciw kacerstwom dzisieyszym… Ktemu Kazania krotkie na te święta ktore pewny dzień w Miesiącu maią. Przez X. Piotra Skarge… przebrane, vczynione, y w ięzyk Polski przełożone, y teraz znowu od niego po szosty raz do druku przeyrzane, y z Rocznemi dzieymi Kościelnemi Cardynała Baroniusza porownane, z przydatkiem niektorych żywotow na końcu… – W Krakowie : Z Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, 1603.
Sygnatura
MAG WF 3742
262. Życie Jesusa Chrystusa… Z franc. – Poznań : Druk. Dekier i Komp., 1796.
Sygnatura
MAG WF 740
263. Życie Zachodnich krajów Apostoła od Boku Chrystusowego, Legata Apokaliptycznego Anioła, ś. Wincentego Ferreryusza… Przetł. przez ks. Kasayana Konieczkiewicza… – Kraków : Druk. Akademicka, 1750.
Sygnatura
MAG WF 1445
264. Żywot Pana y Boga naazego Jezusa Chrystusa… Tłum. Baltazar Opeć. Wyd. 6. – Kraków : Druk. Akademicka, 1754.
Sygnatura
MAG WF 1469

belkaniebieska2