Tag Archives: szlachta

Previous Page

Bartosz Drzewiecki – Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772

 

Bartosz Drzewiecki

Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772
Mobilność społeczna i terytorialna

Wydawnictwo DiG

Warszawa 2014

Sygnatura SIRr VIb/3-22

Dr Bartosz Drzewiecki jest adiunktem w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Przedmiotem dysertacji „Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772” jest zagadnienie mobilności szlachty, jej migracji terytorialnych, dróg awansu społecznego jednych rodzin i upadku innych.

Analizie poddano posesjonatów – posiadaczy prywatnych dóbr ziemskich.

Autor oparł swe badania na bardzo zróżnicowanej kwerendzie archiwalnej.

Wykorzystał miejskie księgi ławnicze toruńskie i chełmżyńskie, księgi grodzkie bobrownickie, księgi ziemskie dobrzyńskie, akta metrykalne, rejestr poboru głównego z 1662 r., akta sadów szlacheckich województwa malborskiego, regesty, kataster fryderycjański z 1772/1773 roku.

Rozprawa podzielona została na cztery rozdziały:

 1. Pochodzenie szlachty chełmińskiej
 2. Rozwarstwienie społeczne szlachty chełmińskiej
 3. Awans, trwanie i upadek rodziny szlacheckiej
 4. Migracje szlachty chełmińskiej w XVII i XVIII wieku

Michał Targowski – Na prawie polskim i niemieckim

belkaniebieska2

05122016

 

Michał Targowski

Na prawie polskim i niemieckim
Kształtowanie się ziemskiej własności szlacheckiej na Pomorzu Gdańskim w XIII-XVI wieku

Wydawnictwo DiG

Warszawa 2014

Sygnatura SIRr VIb/4-45

belkaniebieska2

Dr Michał Targowski jest adiunktem w Zakładzie Historii Gospodarczej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rozprawa „Na prawie polskim i niemieckim” poświęcona jest własności ziemskiej rycerzy i szlachty od XIII do końca XVI wieku.

Własność ziemska na Pomorzu ukształtowała się w sposób specyficzny, gdyż na tym terenie nie powstały wielkie dobra magnackie jak to było w Wielkopolsce i Małopolsce.

Była to własność rozdrobniona i nierzadko zagrodowa (pozbawiona chłopów).

Skutkowało to słabością ekonomiczną i polityczną szlachty pomorskiej.

Na ukształtowanie się takich stosunków ziemskich wpływ musiało mieć 250-letnie panowanie Zakonu Krzyżackiego.

Praca została podzielona na siedem rozdziałów:

 1. Rozwój własności ziemskiej rycerstwa na Pomorzu Gdańskim od pocz. XIII w. do 1309 r.
 2. Rozbudowa i funkcjonowanie władztwa terytorialnego Zakonu Krzyżackiego a zmiany w strukturze majątkowej pomorskiego rycerstwa w latach 1309-1454
 3. Formy gospodarowania i źródła dochodów dóbr rycerskich na Pomorzu Gdańskim pod panowaniem Krzyżackim
 4. Obciążenia ekonomiczne rycerstwa na Pomorzu Gdańskim w czasach panowania Zakonu Krzyzackiego
 5. Obciążenia militarne rycerstwa pomorskiego na rzecz Zakonu Krzyżackiego w XIV-XV w.
 6. Zasady dziedziczenia i podziały spadkowe dóbr rycerskich na Pomorzu Gdańskim pod panowaniem Zakonu Krzyzackiego
 7. Własność ziemska szlachty w województwie pomorskim od poł. XV do końca XVI w.

belkaniebieska2