Tag Archives: zakon krzyżacki

Next Page

Marian Biskup – Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466

 

Marian Biskup

Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466

Wydawnictwo Napoleon V

Oświęcim 2014

Sygnatura SIRr VIb/4-53

Prof. Marian Biskup (1922-2012) był wybitnym polskim mediewistą i znawcą stosunków polsko-krzyżackich.

Napisał kilkanaście monografii naukowych i setki artykułów naukowych.

Wydawnictwo Napoleon V z Oświęcimia przypomniało czytelnikom jego najważniejszą rozprawę „Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466”.

Najnowsze wydanie jest reedycją wydania z 1967 roku.

W książce omówiono przyczyny wojny trzynastoletniej.

Przedstawiono przebieg wojny.

Podzielono ja na dwie fazy:

 • 1454 – 1461 – okres przewagi pospolitego ruszenia polskiego
 • 1462 – 1466 – okres przewagi sił zaciężnych Polski

Wojnę zakończyło zawarcie II pokoju toruńskiego 19 października 1466 roku.

Traktat został zaprzysiężony w Dworze Artusa w Toruniu przez króla Kazimierza Jagiellończyka i wielkiego mistrza Ludwika von Erlichshausen.

Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego – polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660

Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego
Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660

Redakcja: Almut Bues, Janusz Grabowski, Jacek Krochmal, Grischa Vercamer, Hubert Wajs

Archiwum Główne Akt Dawnych : Niemiecki Instytut Historyczny : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Wydawnictwo DiG
Warszawa 2015

Sygnatura SIRr VIb/4-51

Obszerna praca zbiorowa „Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego” zawiera referaty wygłoszone na międzynarodowej konferencji naukowej „Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego – polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660”, która miała miejsce w Warszawie w dniach 24-25 maja 2013 roku.

Organizatorami konferencji było Archiwum Główne Akt Dawnych i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Uczestnicy konferencji zajmowali się okolicznościami, jakie towarzyszyły zawieraniu traktatów, porozumień i umów międzynarodowych między Królestwem Polskim, Wielkim Księstwem Litewskim, zakonem krzyżackim i Księstwem Pruskim.

Referaty poświęcone są dyplomacji, preliminariom i negocjacjom, karierom dyplomatów, dokumentom dyplomatycznym.

Książka zawiera osiemnaście referatów w języku polskim i niemieckim.

 1. Martin Espenhorst – , Preußisch/Deutsch-Polnische Friedensprozesse im 15., 16. und 17. Jahrhundert. Eine Einführung
 2. Janusz Grabowski – , Między Polską a zakonem krzyżackim w Prusach. Mazowsze wobec pokoju kaliskiego z 1343 roku
 3. Sebastian Kubon – Der Friedensvertrag von Raciążek 1404 im Lichte seines Entstehungsprozesses
 4. Marek Radoch – Elbląskie rozmowy wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z posłami króla Władysława Jagiełły w czerwcu 1409 roku
 5. Dariusz Wróbel – , Uwagi o negocjatorach traktatów pokojowych z zakonem krzyżackim w czasach Władysława Jagiełły
 6. Sobiesław Szybkowski – Wielkopolscy i środkowopolscy dyplomaci króla Władysława Jagiełły zaangażowani w sprawy pruskie. Portret grupowy
 7. Rafał Simiński – Od układu korczyńskiego do traktatu toruńskiego. Polityka księcia słupskiego Bogusława VIII wobec zakonu krzyżackiego w latach 1403–1411
 8. Michalina Duda – , Kwestia granicy Nowej Marchii w polsko-krzyżackich traktatach pokojowych z pierwszej połowy XV wieku
 9. Andreas Rüther – „Ein bisschen Frieden”. Vorformen, Abstufungen und Übergänge des Friedens von Melnosee 1422
 10. Loïc Chollet – Von Friedenverträgen bis zum Konzil von Konstanz (1414–1418): Schemaiten und die Rechtliche Stellung von Heidnischen Völkern
 11. Adam Szweda – „Princeps et consiliarius Regni Poloniae”. Król i wielki mistrz w latach 1466–1497
 12. Gregor M. Metzig – „Preisgabe des Deutschen Ordens gegenüber Polen?” Die preußische Frage in den habsburgisch-jagiellonischen Verträgen von 1515
 13. Jacek Wijaczka – Traktat krakowski z 1525 roku. Sukces Jagiellonów czy Hohenzollernów?
 14. Ralf G. Päsler – Vorstellungen des Deutschen Ordens von Krieg und Frieden in seinen Chroniken des Preußenlandes
 15. Martin Espenhorst – Welt- und Friedensbilder vom Deutschen Orden in Preußen in der Historie der Frühen Neuzeit 1500–1800
 16. Marcin Swobodziński – Okoliczności i znaczenie ostatniego aktu renowacji inwestytury w Prusach Książęcych w lutym 1649 roku
 17. Wojciech Krawczuk – , Dyplomatyka i dyplomacja: kulisy rokowań pokojowych w Oliwie w 1660 roku
 18. Piotr Dymmel – Edytorskie dzieje traktatów pokojowych Polski z zakonem krzyżackim i Prusami

Jan Tyszkiewicz – Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521

 

Jan Tyszkiewicz

Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521

Wydanie 2

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2015

Sygnatura SIRr VIb/4-48

Prof. zw. dr hab. Jan Tyszkiewicz jest wybitnym znawcą historii średniowiecza i historii wojskowości.

Związany jest z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Humanistyczną w Pułtusku.

Pierwsze wydanie „Ostatniej wojny z Zakonem Krzyżackim 1519-1521” miało miejsce w 1991 roku.

Wcześniej ta wojna bardzo rzadko stanowiła przedmiot studiów historycznych.

Autor przywiązuje uwagę zarówno do zmagań dyplomatycznych, jak i do analizy strategi i taktyki walczących stron.

Na wstępie przybliża skomplikowany splot stosunków politycznych.

Później omawia nadejście wojny i jej początek.

Szczęśliwe dla strony polsko-litewskiej zmagania zbrojne toczyły się wiosną 1520 roku.

Ich uwieńczeniem było oblężenie Królewca.

Po walkach nastąpiły rokowania w Toruniu.

Latem 1520 roku znowu doszło do wznowienia działań wojennych, które przyniosły kontrofensywę krzyżacką.

Od lutego 1521 roku wojna zaczęła zamierać.

Kompromisowy układ toruńsko-prabucki zawarto 5 kwietnia 1521 roku.

Osobny rozdział monografii poświęcony jest problemowi udziału Tatarów w wojnie.

Autor omówił również zagadnienia związane z wojskiem i wojskowością.

Pracę kończy posłowie poświęcone perspektywą dalszych badań nad wojną 1519-1521.

Książkę wzbogacają mapy i ilustracje.