Tag Archives: ziemia dobrzyńska

Next Page

Almanach poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej

 

Almanach poezji Dobrej Ziemi
wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej 

zebrał, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Mirosław Krajewski

Wydanie drugie, uzupełnione i poprawione

Wydawca : Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Dobra Ziemia 2019

Sygnatura SIRr XXXIIb/106

Od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku ukazało się już ponad 100 tomików poezji dobrzyńskiej.

Prof. Mirosław Krajewski w „Almanachu poezji Dobrej Ziemi” zebrał utwory poetyckie i wypisy z prozy dobrzyńskiej aż 85 autorów znanych z imienia i nazwiska, pseudonimu lub kryptonimu oraz kilkunastu autorów anonimowych.

Zbiór obejmuje poezję począwszy od XVI wieku (Sebastian Klonowic)  aż do współczesnych najmłodszych poetów ziemi dobrzyńskiej.

W zbiorze znalazła się również poezja największych poetów ziemi dobrzyńskiej Gustawa Zielińskiego ze Skępego i Jerzego Pietrkiewicza z Fabianek.

Tom zawiera 298 utworów poetyckich i 20 tekstów prozatorskich.

Wybór poezji i prozy został podzielony na 10 tematycznych części.

 • Pochwała Dobrej Ziemi
 • Polska – Ojczyzna moja, a w niej moja mała Ojczyzna
 • Deo et Matris (Bogu i Matce)
 • Matko Boża Skępska – Brzemienna Panienko!
 • Matka Boża Bolesna – Oborska Pani
 • Matka Boża Księtska, Konotopska, Osiecka, Czernikowska i Dobrzyńska Pani
 • Dobrzyńskie korzenie. Rodzina
 • Martyrologium
 • Ludziom Dobrej Ziemi
 • Post scriptum. Proza dobrzyńska w wypisach

Jan Koprowski – Krajobraz ziemi dobrzyńskiej

 

Jan Koprowski

Krajobraz ziemi dobrzyńskiej

Wydawnictwo Mantis

Olsztyn 2016

Sygnatura SIRr XII/69

Jan Koprowski jest autorem tekstu i zdjęć do książki-albumu „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej”.

Autor przedstawił krajobraz przyrodniczy i przyrodniczo-kulturowy regionu dobrzyńskiego.

Z jednej strony opisał rzeźbę terenu, rzeki, jeziora, mokradła, szatę roślinną i świat zwierząt.

Z drugiej strony zajął się śladami osadnictwa, miastami, wsiami, obiektami sakralnymi, śladami wojen, powstań i miejsc pamięci, infrastrukturą społeczną i techniczną, obiektami pozarolniczej działalności gospodarczej.

W książce ziemia dobrzyńska została przedstawiona jako region historyczny.

Ukazano jej środowisko geograficzne.

Przedstawiono podział administracyjny.

Scharakteryzowano tożsamość krajobrazu ziemi dobrzyńskiej.

Wymieniono również regulacje prawne i klasyfikacje krajobrazu.

Oprócz krajobrazu przyrodniczego i przyrodniczo-kulturowego osobne rozdziały poświęcono krajobrazowi nostalgicznemu i zanikającemu oraz krajobrazowi multisensorycznemu.

Omówiono w końcu zagadnienia związane z ochroną i kształtowaniem krajobrazu.

Opracowanie jest owocem wieloletniej rejestracji fotograficznej, obserwacji i badań terenowych.

Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej – część 3

 

Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej
Część 3

Polskie Wydawnictwa Reklamowe 
na zlecenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Toruń – Dobrzyń nad Wisłą 2016

Sygnatura SIRr XII/66

W książce opublikowano materiały zgłoszone przed IV Konferencją Środowiskową „Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej” .

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Gmina Zbójno.

Konferencja odbyła się w Zespole Szkół w Zbójnie 21 września 2016 roku.

W książce znalazły się następujące opracowania:

 1. Nadleśnictwo Dobrzejewice
 2. Nadleśnictwo Skrwilno
 3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
 4. Stan i zasoby wód powierzchniowych Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Toruń (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) (Jan Jankowski, Kinga Hildebrandt, Dawid Strzelecki,Henryka Wojtczak)
 5. Stan i zasoby wód powierzchniowych Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Włocławek (Elżbieta Achrem, Ewa Alabrudzińska, Justyna Kwiatkowska)
 6. Stan powietrza atmosferycznego Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Toruń (Jan Jankowski, Kinga Hildebrandt, Dawid Strzelecki,Henryka Wojtczak)
 7. Stan powietrza atmosferycznego Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Włocławek (Elżbieta Achrem, Ewa Alabrudzińska, Justyna Kwiatkowska)
 8. Mokradła w krajobrazie rolniczym (Jan Koprowski)
 9. Organizacje ekologiczne (Maria Palińska)
 10. Zasoby przyrodnicze Gminy Zbójno