Tag Archives: ziemia dobrzyńska

Previous Page · Next Page

Mirosław Krajewski – Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich : monografia albumowa Gminy Radomin

 

Mirosław Krajewski

Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich
Monografia albumowa Gminy Radomin

 Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Brodnica 2018

Sygnatura SIRr VIII/In-150

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany był z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

„Okolice Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich” to obszerna monografia Gminy Radomin, położonej na Ziemi Dobrzyńskiej.

Lekturę tekstu ilustrują liczne zdjęcia, plany, mapy, portrety.

Autor omawia na wstępie położenie i warunki geograficzne gminy, jej prehistorię,  zabytki i kulturę ludową

Bardzo ciekawy jest rozdział poświęcony wsiom Gminy Radomin, ich właścicielom i losom majątków.

W książce przedstawiono również dzieje parafii i kościołów.

Opisano religijność mieszkańców, przydrożne krzyże i kapliczki.

Przypomniano również o walce o wolność i niepodległość mieszkańców gminy od czasów wojen szwedzkich do lat okupacji niemieckiej i sowieckiej.

Osobny rozdział poświecono związkom Fryderyka Chopina z Ziemia Dobrzyńską.

Opisano również związki pisarki Marii Dąbrowskiej z wsią Płonne.

Przedstawiono sylwetki innych zasłużonych dla Ziemi Dobrzyńskiej postaci.

Wiele z nich wywodziło się z rodu Dziewanowskich..

Monografię zamyka rozdział o współczesności Gminy Radomin, jej demografii, gospodarce, oświacie i kulturze.

Almanach poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej

 

Almanach poezji Dobrej Ziemi
wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej 

zebrał, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Mirosław Krajewski

Wydanie drugie, uzupełnione i poprawione

Wydawca : Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Dobra Ziemia 2019

Sygnatura SIRr XXXIIb/106

Od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku ukazało się już ponad 100 tomików poezji dobrzyńskiej.

Prof. Mirosław Krajewski w „Almanachu poezji Dobrej Ziemi” zebrał utwory poetyckie i wypisy z prozy dobrzyńskiej aż 85 autorów znanych z imienia i nazwiska, pseudonimu lub kryptonimu oraz kilkunastu autorów anonimowych.

Zbiór obejmuje poezję począwszy od XVI wieku (Sebastian Klonowic)  aż do współczesnych najmłodszych poetów ziemi dobrzyńskiej.

W zbiorze znalazła się również poezja największych poetów ziemi dobrzyńskiej Gustawa Zielińskiego ze Skępego i Jerzego Pietrkiewicza z Fabianek.

Tom zawiera 298 utworów poetyckich i 20 tekstów prozatorskich.

Wybór poezji i prozy został podzielony na 10 tematycznych części.

  • Pochwała Dobrej Ziemi
  • Polska – Ojczyzna moja, a w niej moja mała Ojczyzna
  • Deo et Matris (Bogu i Matce)
  • Matko Boża Skępska – Brzemienna Panienko!
  • Matka Boża Bolesna – Oborska Pani
  • Matka Boża Księtska, Konotopska, Osiecka, Czernikowska i Dobrzyńska Pani
  • Dobrzyńskie korzenie. Rodzina
  • Martyrologium
  • Ludziom Dobrej Ziemi
  • Post scriptum. Proza dobrzyńska w wypisach

Jan Koprowski – Krajobraz ziemi dobrzyńskiej

 

Jan Koprowski

Krajobraz ziemi dobrzyńskiej

Wydawnictwo Mantis

Olsztyn 2016

Sygnatura SIRr XII/69

Jan Koprowski jest autorem tekstu i zdjęć do książki-albumu „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej”.

Autor przedstawił krajobraz przyrodniczy i przyrodniczo-kulturowy regionu dobrzyńskiego.

Z jednej strony opisał rzeźbę terenu, rzeki, jeziora, mokradła, szatę roślinną i świat zwierząt.

Z drugiej strony zajął się śladami osadnictwa, miastami, wsiami, obiektami sakralnymi, śladami wojen, powstań i miejsc pamięci, infrastrukturą społeczną i techniczną, obiektami pozarolniczej działalności gospodarczej.

W książce ziemia dobrzyńska została przedstawiona jako region historyczny.

Ukazano jej środowisko geograficzne.

Przedstawiono podział administracyjny.

Scharakteryzowano tożsamość krajobrazu ziemi dobrzyńskiej.

Wymieniono również regulacje prawne i klasyfikacje krajobrazu.

Oprócz krajobrazu przyrodniczego i przyrodniczo-kulturowego osobne rozdziały poświęcono krajobrazowi nostalgicznemu i zanikającemu oraz krajobrazowi multisensorycznemu.

Omówiono w końcu zagadnienia związane z ochroną i kształtowaniem krajobrazu.

Opracowanie jest owocem wieloletniej rejestracji fotograficznej, obserwacji i badań terenowych.