Tag Archives: źródła historyczne

Mariusz Balcerek – Potrzeba osobnego opracowania wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty w latach 1600-1629 – streszczenie wystąpienia

Mariusz Balcerek

Potrzeba osobnego opracowania wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty w latach 1600-1629
Stan badań wraz z analizą zbiorów archiwalnych
(streszczenie wystąpienia)

s. 13-17

[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
Streszczenia wystąpień

 

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem
dawnej Rzeczypospolitej
Streszczenia wystąpień
Warszawa, 14-16 listopada 2012 r.
Redakcja naukowa: Karol Łopatecki, Wojciech Walczak

Wydawca:
Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

http://www.repcyfr.pl/dlibra
Białystok 2012

 

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji naszego kolegi dr Mariusza Balcerka.

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy – organizator międzynarodowej konferencji „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, przygotował na jej otwarcie tom ze streszczeniami wystąpień uczestników.

Wkrótce również pełne teksty referatów zostaną wydane drukiem.

Wystąpienie dr Mariusza Balcerka na temat „Potrzeba osobnego opracowania wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty w latach 1600-1629. Stan badań wraz z analizą zbiorów archiwalnych”, poświęcone było mało znanej fazie wojen polsko-szwedzkich
– działaniom na terenie Inflant w pierwszej połowie XVII wieku.

Specyfiką materiałów źródłowych jest ich porozrzucanie po archiwach wielu krajów:
Polski, Szwecji, Litwy, Łotwy, Rosji.

Doskonałym uzupełnieniem źródeł rękopiśmiennych są liczne źródła drukowane, jak choćby wydane drukiem kolekcje korespondencji,  kroniki, diariusze.

Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku

Przedstawiamy kolejna nowość w księgozbiorze Informatorium.

Prasa regionalna
jako źródło do badań historycznych
okresu XIX i XX wieku

pod red.: Joanna Nowosielska-Sobel,
Grzegorz Strauchold, Tomasz Ślepowroński

Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Wrocław 2011

Sygnatura SIRi XIII/70

Prezentowany zbiór, zawiera studia dotyczące badań nad problematyką
„swoi i obcy” w prasie regionalnej XIX i XX wieku.

Wśród autorów znaleźli się naukowcy ze Szczecina, Wrocławia, Gdańska,
Poznania i Torunia.

Prasa jest kapitalnym źródłem do badań historycznych.

Pozwala nie tylko poznać przebieg wydarzeń historycznych, ale przede wszystkim umożliwia badanie świadomości społecznej.

W XIX i XX wieku gazety ukazywały się na skalę masową i były głównym medium oddziałującym na społeczeństwo.

Książka składa się z 19 tekstów:

1. Andrzej Romanow
Prasa jako źródło do dziejów Pomorza XIX wieku

2. Rafał Dobek
Henri Rochefort (1831-1913) – dziennikarz, który ośmieszył II Cesarstwo

3. Tomasz Krzemiński
Obraz niemieckiego katolika na łamach „Gazety Grudziądzkiej” przed pierwszą wojną światową (1894-1914)

4. Grzegorz Sobel
„Schlesische Gastwirte-Zeitung” – organ prasowy wspólnoty pracy wrocławskiej branży gastronomicznej

5. Tomasz Przerwa
Nieodzowność „obcego” w małomiasteczkowej prasie dolnośląskiej pierwszej połowy XX w.?

6. Włodzimierz Stępiński
Obcy wśród „swoich”. Antysemityzm konserwatystów prowincji Pomorze w Republice Weimarskiej w świetle kampanii wyborczej do Reichstagu w maju 1924 r. na łamach „Pommersche Tagespost”

7. Damian Szymczak
„Galicjoki z Kongresówy” – o obrazie mieszkańców Galicji i Królestwa Polskiego w prasie poznańskiej dwudziestolecia międzywojennego

8. Grzegorz Strauchold
Sprawy czechosłowackie i stosunki polsko-czechosłowackie w lwowskim czasopiśmie krajoznawczym „Zbliska i Zdaleka”

9. Robert Stokłosa
Marksistowskie zagrożenie dla niemieckiej „wspólnoty narodowej” w 1933 roku w świetle wrocławskiej „Nationalsozialistische Schlesische Tageszeitung”

10. Małgorzata Preisner-Stokłosa
Polska i Polacy jako wróg Trzeciej Rzeszy na łamach wrocławskiej prasy

11. Tomasz Sikorski
Więcej niż obcy. Obraz Żyda na łamach pisma satyryczno-humorystycznego „Pokrzywy” (1937-1939)

12. Adam Makowski
Lokalna prasa centralna? Rola dzienników regionalnych w opisywaniu powojennej rzeczywistości politycznej w latach czterdziestych na przykładzie Pomorza Zachodniego

13. Radosław Ptaszyński
„Zgodny zespół andersowców, ss-manów i przemytników… ” Prasa lokalna wobec oskarżonych przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie 1946-1955

14. Katarzyna Rembacka
Weryfikacja członków Polskiej Partii Socjalistycznej na podstawie szczecińskiej prasy w latach 1947-1948

15. Joanna Nowosielska-Sobel
„Znamię kultury oraz narzędzie zmagań o sprawy życiowe dla tutejszego bytu” – „Nowiny Jeleniogórskie” i ich twórcy w kreowaniu orientacji regionalnej jeleniogórzan

16. Piotr Płaczek
„Swoi” i „obcy” w kryzysie kubańskim według „Głosu Szczecińskiego”

17. Eryk Krasucki
Syjonista przez samo „ż”. Propaganda antyżydowska w szczecińskiej prasie 1967/1968 r.

18. Małgorzata Radomska
Otwarcie granicy między PRL a NRD w świetle „Głosu Szczecińskiego”

19. Tomasz Ślepowroński
„Swój” czy „obcy”, obraz NRD na łamach prasy szczecińskiej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w.

Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Uniwersytet Szczeciński.

Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1570 roku – wydał Jacek Wijaczka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Wizytacja biskupstwa sambijskiego
z 1570 roku

Wydał: Jacek Wijaczka

Fontes 96

Wydawca:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
http://www.tnt.torun.pl/

Toruń 2005

Sygnatura SIRr II/2-T.96

 

Prezentowaną publikację wydano przy współpracy Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka kieruje Zakładem Historii Krajów Niemieckich Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz pełni funkcję sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 

Wcześniej już wydał on „Wizytację biskupstwa sambijskiego
z 1569 roku” (Fontes, t. 90).

Wizytacje w 1569 i 1570 roku przeprowadził
biskup Joachim Mörlin.

Wizytacja z 1570 roku objęła Bartoszyce (Bartenstein), Galiny (Gallingen)
i Sępopol (Schippenbeil).

Biskup Mörlin zwizytował również parafię Borki, ale reces się nie zachował, stąd do wydania dołączono jako appendix reces z kolejnej wizytacji tej parafii w 1575 roku.

Podstawą wydania są protokoły wizytacji, które przechowywane są w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem.

Tekst źródłowy jest w języku niemieckim.

Dokumentacja z wizytacji jest bardo cennym źródłem poznania dziejów XVI-wiecznego Kościoła luterańskiego w Prusach Książęcych.

Lektura wydawnictwa pozwala zapoznać się z działalnością pastorów, stanem finansów parafialnych oraz funkcjonowaniem szkół parafialnych.