Tag Archives: życie codzienne

Next Page

Tomasz Krzemiński – Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku

 

Tomasz Krzemiński

Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku
Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości

Wydawca: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Warszawa 2017

Sygnatura SIRr VIb/6-36

Dr hab. Tomasz Krzemiński, jest profesorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu).

Prowadzi badania nad historią społeczną XIX i XX wieku, dziejami politycznymi zachodnich ziem Polski, historią życia codziennego, zagadnieniami modernizacji społecznej w XIX i XX stuleciu, historią prasy pomorskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są jego następujące publikacje:

1. Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku (Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości), Warszawa 2017.
2. Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865–1935), Toruń 2008.
3. Odbiór społeczny kinematografii na Pomorzu Nadwiślańskim w początkach XX wieku, „Zapiski Historyczne”, t. 80, 2015, z. 3, s. 222–242.
4. Dawny Aleksandrów / Jerzy Erwiński, Tomasz Krzemiński, Jerzy Trescher, Aleksandrów Kujawski 2004
5. K-Brot, marmolada i ziemniaki. Pożywienie mieszkańców Prus Zachodnich w czasie pierwszej wojny światowej, „Zapiski Historyczne”, t. 79, 2014, z. 2, s. 55–72.
6. Der Alltag in den kleinen und mittelgrossen Städten  von Pommerellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Gegenstand der historischen Analyse (Probleme und Forschungsvorschläge), „Zapiski Historyczne”, t. 78, 2013, z. 4, s. 40–54.
7. „Pogranicze Czarnych Orłów” : dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli i Tomasza Krzemińskiego, Aleksandrów Kujawski 2013
8. W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego, Toruń 2017
9. Historia Pomorza. T. 5, (1918-1939) : Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk. Cz. 2, Polityka i kultura / opracowali Elżbieta Alabrudzińska, Marek Andrzejewski, Ewa Gawrońska, Przemysław Hauser, Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz, Bogusław Mansfeld, Przemysław Olstowski, Wiktor Pepliński, Janusz Skuczyński, Robert Stopikowski, Jan Walkusz, Mariusz Wołos, Toruń 2018

Dysertacja „Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości” przedstawia społeczeństwo pomorskie w dobie wielkich przeobrażeń cywilizacyjnych i społecznych.

Przemiany te objęły kulturę materialną i życie społeczne, oddziaływały na poziom i styl życia mieszkańców pomorskich miasteczek.

Autor przedstawił obraz małomiejskiej, powiatowo-prowincjonalnej codzienności na tle szerokich przemian społeczno-politycznych przełomu XIX i XX wieku.

Analiza obejmuje zarówno okres zaboru pruskiego jak i dwudziestolecie międzywojenne.

Na kartach książki opisano przekształcenia przestrzeni publicznej i prywatnej, poziom życia i zdrowotność mieszkańców, przyzwyczajenia żywieniowe, zagadnienia aprowizacyjne, życie rodzinne, pracę zarobkową, zróżnicowane stosunki etniczne i wyznaniowe.

Rozprawa podzielona została na kilka obszernych części.

I. Modernizacja – przeobrażenia – polityka

II. Małomiasteczkowy pejzaż przestrzeni publicznej i prywatnej

III. Higiena i zdrowie

IV. Kultura kulinarna – zwyczaje żywieniowe – aprowizacja

V. Rodzina – małżeństwo – płeć

VI. Praca – zawód – utrzymanie

VII. Relacje – współzależności – odniesienia społeczne

VIII. Wolny czas – świętowanie – rekreacja – uczestnictwo w kulturze

Wojciech Siwiak – Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII wieku

 

Wojciech Siwiak

Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII wieku
(w świetle wybranych źródeł kultury materialnej)

Wydawnictwo Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-50

Dr Wojciech Siwiak jest archeologiem.

Ukończył archeologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wykonuje szereg prac na rzecz miasta Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego.

Prowadzi „Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską”.

Monografia „Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII wieku” obejmuje okres od nadania praw miejskich miastu w 1348 roku do pierwszego rozbioru w 1772.

Opracowanie wyróżnia oparcie się zarówno na źródłach archeologicznych i historycznych.

Aktor oparł się na wynikach badań archeologicznych oraz na źródłach pisanych, na przykład inwentarzach pośmiertnych czy testamentach mieszczan.

Pozwoliło to stworzyć wieloaspektowy i dogłębny obraz życia codziennego w polskim mieście w późnym średniowieczu i w epoce nowożytnej.

Książka zawiera całościowe ujęcie materialnych warunków życia mieszkańców grodu nad Brdą.

Autor opisuje kulturę materialną staropolskiej Bydgoszczy i życie codzienne jej mieszkańców.

Poznajemy codzienne potrzeby średniozamożnych mieszczan oraz innych grup ludności liczącego wtedy 5000 mieszkańców grodu i jego przedmieść.

Rozprawa składa się z ośmiu rozdziałów:

 1. Charakterystyka źródeł
 2. Topografia miasta lokacyjnego
 3. Budownictwo i wyposażenie wnętrz
 4. Elementy Infrastruktury komunalnej
 5. Obieg monetarny Bydgoszczy w XIV -XVIII wieku
 6. Medycyna bydgoska w świetle kultury materialnej
 7. Wyposażenie kuchni i sypialni w testamentach i inwentarzach pośmiertnych
 8. Zawartość szaf i skrzyń według testamentów i inwentarzy pośmiertnych

Poznajemy:
– rozplanowanie miasta
– sieć ulic
– lokalizację umocnień obronnych i wałów ziemnych
– budownictwo drewniane i murowane
– wyposażenie wnętrza domu mieszczańskiego
– wygląd i nawierzchnie ulic
– studnie i latryny
– wodociągi i kanalizację miejską
– budynek Ratusza
– medyków bydgoskich i ich majątek
– naczynia apteczne
– szpitale i przytułki dla ubogich
– pościel i bieliznę
– naczynia stołowe i kuchenne
– sprzęty higieniczne
– bizuterię
– odzież spodnią i wierzchnią
– nakrycia głowy i pasy

Michał Pszczółkowski – Bydgoszcz między wojnami

belkaniebieska2

02032016

 

Michał Pszczółkowski

Bydgoszcz między wojnami
Opowieść o życiu miasta
1918-1939

Księży Młyn Dom Wydawniczy

Łódź – Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr VIII/B-49

belkaniebieska2

Dr Michał Pszczółkowski jest historykiem sztuki i architektury, autorem wielu publikacji poświęconych Toruniowi i Bydgoszczy:

 • Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Michał Pszczółkowski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009.
 • Betonowa tajemnica : fabryki materiałów wybuchowych DAG / Michał Pszczółkowski. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2010.
 • Toruńska architektura XX wieku / Michał Pszczółkowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.
 • DAG Fabrik Bromberg : z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939-1945 / Michał Pszczółkowski. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2012.

Książka „Bydgoszcz między wojnami” jest panoramom codziennego życia miasta.

Przyglądamy się Bydgoszczy oczyma jej mieszkańców.

Autor zebrał mnóstwo anegdot, ciekawostek, osobliwości, delicji, których próżno szukać w naukowych syntezach dziejów Bydgoszczy.

Opracowanie zawiera szereg wiadomości o bardzo różnych aspektach miejskiego życia: sport, moda, rozrywka, restauracje, kina, teatry, muzyka, higiena, szpitale, wojsko, przestępczość, policja, żegluga, tramwaje, samochody, handel, przemysł, wodociągi, elektryczność, architektura, języki, religie.

Książka jest niezwykle bogato ilustrowana – zawiera kilkaset fotografii z epoki.

Do publikacji dołączono reprinty planu miasta z 1939 roku i „Ilustrowanego Przewodnika po Bydgoszczy” Stanisława Łabendzińskiego z 1920 roku.

belkaniebieska2