XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

belkaniebieska2

18zjahisstu

 

XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

 

W dniach 21-25 kwietnia odbywał się w Toruniu XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów. Swoje obrady żacy prowadzili w budynku Collegium Humanisticum UMK na Bielanach. Wstęp był wolny.

 


W ramach trwającego kilka dni zjazdu można było wysłuchać i podyskutować na bardzo wiele tematów. Liczba referatów zmusiła organizatorów do podzielenia obrad na klika paneli. Wśród nich znalazły się m. in.: Wojskoznawstwo, Historia Torunia oraz Żydzi w Historii.

Zacznijmy od Wojskoznawstwa. Obrady w ramach tego panelu miały miejsce w środę i czwartek (22-23 IV) od rana do godzin popołudniowych. Pierwszego dnia piszący te słowa wysłuchał ośmiu referatów:

Arkadiusz Bożejewicz (UMK), Wywiad wojskowy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku. Zarys problematyki

Karol Cegielski (Uniwersytet Szczeciński), Zmiana obrazu bitwy w Lesie Teutoburskim w dziełach rzymskich historyków (I-IV w.)

Artur Gajewski (Uniwersytet Jagielloński), Szlachta ruska wobec finansowania wojny z Rosjanami i Kozakami w latach 1654-55

mgr Katarzyna Jarno-Cichosz (Uniwersytet Łódzki), Wojna rosyjsko-japońska na łamach galicyjskiej prasy humorystyczno-satryrycznej

mgr Kamil Kaniuka (Uniwersytet Szczeciński), Rola i zdania sił zbrojnych w zakresie ochrony dóbr kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju

mgr Alina Kucharska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Poznańskie listy z frontów Wielkiej Wojny

mgr Sławomir Kułacz (Uniwersytet Gdański), Ufortyfikowane strażnice kolejowe w Galicji – stan badań, źródła i problemy ochrony

Małgorzata Jaraczewska (Uniwersytet Wrocławski), Fortyfikacje rzymskie na przykładzie oblężenia Alezji w 52 r. p.n.e.

Nie wiadomych względów audytorium nie wysłuchało wypasienia magistra Łukasza Cieślakowskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod tytułem: Słów kilka o ułanach i grudziądzkich szkołach kawaleryjskich.

Każdy z referatów trwał około 15 minut. Wiele wystąpień zostało wzbogaconych multimedialnymi prezentacjami, które wpłynęły na większą recepcję informacji przedstawianych w wykładach. Początkowo, po 3-4 wystąpieniach następowała ożywiona dyskusja. Później, po przerwie obiadowej, zmieniono zasady i zadawano pytania prelegentom od razu, „na żywca”, po zakończeniu wystąpienia.

Ciekawą sprawą jest to, że słuchając wykładów studentów i doktorantów można było odnieść wrażenie, że w audytorium znajdowali się prawie wyłącznie organizatorzy i prelegenci. Szkoda, gdyż poziom niektórych z referatów stał na bardzo wysokim poziomie. Ich autorzy nierzadko prezentowali wyniki swoich badań, opartych na kwerendach w polskich i zagranicznych instytucjach.

Następnego dnia, w czwartek 23 kwietnia, kontynuowano obrady w ramach panelu Wojskoznawstwo. Piszący te słowa wysłuchał trzech referatów:

lic. Ewa Pawlus (Uniwersytet Wrocławski), Mit „Szalonego Majora”. O działalności mjra Henryka Dobrzańskiego-Hubala jako dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego

Paweł Pilarski (UMK), Twierdza Toruń – pruski kunszt we współczesnej rzeczywistości.

mgr Krzysztof Sałamacha (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Zamość 1648, przygotowania, przebieg i skutki oblężenia miasta przez wojska Bohdana Chmielnickiego i Tuhaj-Beja.

Tego dnia kontynuowano przyjęty w środę po przerwie obiadowej schemat, według którego można było zadać prelegentowi pytania zaraz po zakończeniu przez niego wystąpienia. Trzeba przyznać, że świetnie się to sprawdzało.

belkaniebieska2

W czwartek 23 kwietnia odbył się panel poświęcony tematyce Żydów w historii.

Występujący prelegenci wykazali się szeroką znajomością tematu. Przedstawili wyniki swoich badań z wielkim zaangażowaniem, w sposób interesujący i bardzo zrozumiały. Warto podkreślić, że nie wszyscy występujący mają wykształcenie historyczne i dla tego, jak sami podkreślali, są otwarci na dyskusję i konstruktywne uwagi. W związku z czym, równie ciekawa jak wystąpienia, była dyskusja, która odbyła się na zakończenie panelu.

 mgr Michał Sierba (Uniwersytet Łódzki ) Żydowska społeczność radziwiłłowskiego miasta Orla w XVII wieku

mgr Barbara Marmol (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Jüdischer Frauenbund in Deutschland- założenia programowe organizacji

mgr Jagoda Załęska-Kaczko (Uniwersytet Gdański) Prawodawstwo antyżydowskie w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1933-1939

mgr Anna Kmieć (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Uprzedzenia ciągle żywe. Antysemickie napisy w przestrzeni miejskiej Łodzi

mgr Mateusz Pielka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Polityka antyżydowska władz polskich na przykładzie woj. pomorskiego (1935 – 1939)

 belkaniebieska2