Category Archives: Czasopisma

Next Page

Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie

 

Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie

nr 1 – 11

1991 – 1997

Toruń

Sygnatura SIRr II/27

„Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie” powstał w grudniu 1991 roku z inicjatywy Komisji d/s Współpracy Międzywojewódzkiej, zrzeszającej województwa bydgoskie, elbląskie, gdańskie, słupskie, toruńskie i włocławskie.

Komisja miała za zadanie integrować region Pomorza Nadwiślańskiego.

Na czele Komisji stał Andrzej Potoczek.

Przewodniczącym kolegium redakcyjnego czasopisma był dr Zbigniew Jabłoński, później Andrzej Potoczek.

Funkcję redaktora naukowego sprawował prof. Kazimierz Wajda.

Projekt graficzny okładki opracowała Wiesława Wróblewska.

Biuletyn ukazywał się przy współudziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, Sejmiku Samorządowego Województwa Toruńskiego, Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego, Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, Urząd Wojewódzki w Elblągu, Urząd Wojewódzki w Słupsku.

Komisja d/s Współpracy Międzywojewódzkiej została zastąpiona w sierpniu 1993 roku przez Regionalna Radę Pomorza Nadwiślańskiego.

Wydawanie Biuletynu przejął Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, a potem Centrum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego w Toruniu.

Ogółem w latach 1991-1997 ukazało się jedenaście numerów „Biuletynu Pomorza Nadwiślańskiego”

 • numer 1 – grudzień 1991
 • numer 2 – luty 1992
 • numer 3 – maj 1992
 • numer 4 – październik 1992
 • numer 5 – 1993
 • numer 6 – 1993
 • numer 7 – 1993
 • numer 8 – 1994
 • numer 9 – 1994
 • numer 10 – 1995
 • numer 11 – 1997

W „Biuletynie Pomorze Nadwiślańskie” ukazywały się teksty na temat współpracy lokalnych samorządów, przeszłości regionu, polityki regionalnej, dziedzictwa kulturowego Pomorza Nadwiślańskiego, prawnych aspektów funkcjonowania samorządu, projektów podziału administracyjnego kraju, reformy administracji terenowej, kompetencji i zadań samorządów, świadomości regionalnej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, turystyki.

Lata 90-te XX wieku były pionierskim okresem kształtowania się samorządu terytorialnego w Polsce.

„Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie” odegrał duża rolę w integracji środowisk samorządowych, rozwoju koncepcji funkcjonowania administracji terenowej, rozbudzenia aktywności politycznej na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

 

Nr 1

Andrzej Potoczek Założenia współpracy funkcjonalnej województw
Zbigniew Jabłoński Budowanie założeń regionalizmu w oparciu o dorobek dziedzictwa historyczno-kulturowego
Józef Borzyszkowski Rola stowarzyszeń regionalnych w budowaniu Polski regionów
Zbigniew Jabłoński

Bernard Kwiatkowski

Potrzeby społeczności jako wyznacznik działań samorządowych
Mikołaj Święcicki Zmiany zasadniczego podziału terytorialnego – szanse i zagrożenia
Mieczysław Szypliński Prawno-organizacyjne aspekty podziału terytorialnego kraju
Zygmunt Churski Podstawowe zadania władz administracyjnych i samorządowych w zakresie gospodarki wodnej
Jan Szczepkowski Szanse i zagrożenia reformy ustroju terytorialnego Polski
 

Nr 2

Jan Szczepkowski Region, regionalizacja, polityka regionalna – teoria i praktyka, oczekiwania i doświadczenia
Andrzej Giziński Ekologiczne skutki kaskadowej zabudowy dolnej Wisły
Andrzej Potoczek Problemy funkcjonalizmu regionalnego na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego
Zygmunt Churski Kaskada dolnej Wisły jako element rozwoju gospodarczego Pomorza Nadwiślańskiego
Grzegorz Grzelak Samorząd Terytorialny a racjonalizacja
Jan Szupryczyński 20 lat eksploatacji zbiornika włocławskiego
Irena Derewecka Pierwsze doświadczenia ze współpracy z ekspertami z Holandii nad „Programem Żuławy”
Zbigniew Jabłoński

Tadeusz Zieleniewicz

Ochrona tożsamości kulturowej regionów – odniesienia praktyczne
 

Nr 3

Jerzy Reder Zarys dziejów podziałów terytorialnych Pomorza Nadwiślańskiego
Marian Kallas Z przeszłości administracyjnej Pomorza Nadwiślańskiego (od 1772)
Elżbieta Wysocka Pomorze Nadwiślańskie – próba charakterystyki regionu
Zbigniew Jabłoński Pomorze Nadwiślańskie – z problematyki kształtowania się regionalizmu funkcjonalnego
Andrzej Potoczek Problemy tożsamości i świadomości regionalnej
Robert Waszkiewicz Zadania gmin w dziedzinie ochrony dóbr kultury
Marek Konopka

Artur Kostarczyk

Regionalne ośrodki studiów i ochrony środowiska kulturowego (cele i zadania)
Stanisław Lubicz-Lubiński Problemy współpracy międzywojennej w zakresie ekologii
Szczepan Burak

Wiesław Tomaszewski

Zasoby środowiska przyrodniczego regionu chełmińsko-kujawskiego
 

Nr 4

Andrzej Potoczek Regionalizacja a problemy samorządu terytorialnego
Artur Kostarczyk Uwarunkowania historyczno-kulturowe rekonstrukcji państwa polskiego
Andrzej Kotliński Ochrona przyrody i krajobrazu w pracy samorządów gmin w świetle ustawy z 1991 r.
Janina Wiśniewska Współpraca międzywojewódzka
Jan Pleszewicz Współpraca województwa elbląskiego z Kaliningradem
Krzysztof Gruszczyński O zadaniach sejmiku samorządowego na przykładzie woj. elbląskiego
Janina Wiśniewska Fundacja Sambijska
Józef Borzyszkowski

Cezary Obracht-Prondzyński

Specyfika regionalizmu kaszubsko-pomorskiego
Jan Szczepkowski Ośrodki wojewódzkie Pomorza Nadwiślańskiego
Marian Pawlak Rozwój reformacji w Elblągu na tle regionu Prus Królewskich (podobieństwa i różnice)
Wanda Tomaszewicz Tradycja historyczno-kulturowa – doświadczenia łotewskie
Roman Bäker

 

Postawy wyborcze mieszkańców województw: toruńskiego i włocławskiego w 1991 r.
 

Nr 5

Marcin Jełowicki W sprawie reformy systemu zarządu lokalnego – zdanie odrębne
Andrzej Potoczek Współpraca funkcjonalna województw a problemy dziedzictwa historyczno-kulturowego
Kazimierz Wajda Diecezja chełmińska a Pomorze Nadwiślańskie w dziejach
Józef Borzyszkowski Z myślą o Pomorzu i Rzeczypospolitej
Paweł Adamowicz Metropolia nie tylko kościelna. Aglomeracja gdańska
Piotr Łukaszewicz Dziedzictwo dla przyszłości
Zbigniew Jabłoński Powiat – spojrzenie regionalne
Robert Kola Rozwój sieci kolejowej na Pomorzu Nadwiślańskim (do 1939 roku)
Wiesław Czarnecki

Andrzej Hornowski

Problemy działalności ekologicznej w środowisku wiejskim na przykładzie województwa toruńskiego
Wojciech Adamski Kaskada Dolnej Wisły
 

Nr 6

Andrzej Potoczek Współpraca funkcjonalna województw Pomorza Nadwiślańskiego – doświadczenia i wnioski
Marian Kallas Perspektywy współpracy funkcjonalnej na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego
Zbigniew Jabłoński Podstawy kulturowe regionalizmu funkcjonalnego Pomorza Nadwiślańskiego
Zbigniew Jabłoński

Andrzej Potoczek

Regionalna Rada Ochrony Środowiska Kulturowego. Główne obszary i metody działania
Sylwester Kania

Marian Pawlak

O idei ustanowienia „Nagród regionalnych” Pomorza Nadwiślańskiego za pielęgnowanie dziedzictwa i tożsamości lokalnej
Wojciech Bonisławski Współpraca województw pomorskich w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki
Zbigniew Jabłoński

Andrzej Potoczek

Tadeusz Zielniewicz

Organizacja, zadania i kompetencje powiatu w zakresie ochrony i konserwacji zabytków (projekt)
Wojciech Kosiedowski Ekonomiczne aspekty przebudowy systemu terytorialnego kraju
Mieczysław Szypliński Samodzielność lokalnych organów administracji publicznej w zakresie ustalania własnych struktur organizacyjnych
Stanisław Górski Służbą weterynaryjna a problemy reformy powiatowej
Ryszard Kukier Kujawy i Kujawiacy w literaturze i świadomości regionalnej, cz. I Kujawy
 

Nr 7

Andrzej Potoczek Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników administracji publicznej
Jan Szczepkowski Ośrodki wojewódzkie Pomorza Nadwiślańskiego – Gdańsk
Henryk Rychnowski Konflikty występujące miedzy przemysłem a otoczeniem na przykładzie województwa toruńskiego
Józef Cieplik Ochrona krajobrazu – ze szczególnym uwzględnieniem województwa słupskiego
Elżbieta Szalewska Architektura regionu – wyznacznik kultury
Hugona Ostrowska-Wójcik

Marzena Mazur

Henryk Soja

W poszukiwaniu szansy przetrwania i rozwoju słowińskiej wsi Kluki
Ryszard Kukier Kujawy i Kujawiacy w literaturze i świadomości regionalnej, cz. II Kujawiacy
Jerzy Talewski Rola samorządów lokalnych w realizacji aktywnych form walki z bezrobociem strukturalnym w województwie słupskim
 

Nr 8

Henryk Rychnowski Przemysł bydgoski w latach 1945-1980 (część I)
Józef Borzyszkowski Obwód kaliningradzki Rosji a sprawa Polska. Myśląc o przyszłości z gdańskiej perspektywy
Andrzej Turczyński Rejon Pomorza Nadwiślańskiego (wybrane problemy dziedzictwa kulturowego)
Brunon Synak Kaszubi o własnej odrębności
Daniela Szymańska Imigracja zagraniczna w warunkach przemian ustrojowych po 1989 r. (na przykładzie województwa toruńskiego)
 

Nr 9

Andrzej Potoczek Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej
Artur Kostarczyk Regionalizm a podział administracyjny kraju
Marian Kallas Przywrócenie samorządu terytorialnego w Polsce (1990-1994)
Daniela Szymańska Ewolucja miejskiej sieci osadniczej województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego
Eugeniusz Z. Zdrojewski Typy genetyczno-historyczne wsi na obszarze województwa słupskiego
Henryk Rychnowski Przemysł Bydgoszczy (część 2)
Józef Borzyszkowski Królewiec. Obwód Kaliningradzki Rosji a Polska. Myśląc o przeszłości z gdańskiej perspektywy
Cezary Obracht-Prondzyński Mniejszości narodowe i etniczne na kulturowej mapie Europy (gdańskie refleksje)
 

Nr 10

Andrzej Piskozub Pomorze Gdańskie
Marian Pawlak Podziały administracyjne na Kujawach w epoce staropolskiej
Henryk Rychnowski Zarys rozwoju i przemian w rozmieszczeniu przemysłu Włocławka do 1990 roku
Anna Cetner Uwarunkowania przestrzenne i możliwości potencjalne rozwoju województwa włocławskiego
Zbigniew Brenda Denaturalizacja Dolnej Wisły – możliwości i problem
Dariusz Barton

Andrzej Kotliński

Krajobraz – wyrazem symbiozy przyrody i działalności ludzkiej
Andrzej Potoczek Publiczno-prawna i ustrojowa pozycja urzędnika
Cezary Obracht-Prondzyński Budowanie partnerstwa. Współpraca organizacji społecznych z Polski i Niemiec
Maria Lewandowska Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu jako publiczna biblioteka naukowa – w rozumieniu Zygmunta Mocarskiego i dzisiaj
Kazimierz Strześniewski Zarys rozwoju energetyki na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego
Zenon Góźdź Dobrzyńska „Mała Ojczyzna”
 

Nr 11

Sławomir Kalembka Towarzystwo Naukowe w Toruniu – Centrum Działań Intelektualnych na Pomorzu
Kazimierz Tułodziecki Czynniki uwarunkowania polityki regionalnej województwa włocławskiego
Kazimierz Klejna Założenia polityki regionalnej województwa słupskiego
Eliza Mietz-Suszyńska Współczesne biblioteki i księgozbiory rzymskokatolickie w Toruniu
Jolanta Kubańska Właściciele wsi Browina
Ryszard Aleksander Kukier Przekształcenia przestrzenne osadnictwa wiejskiego na podstawie źródeł kartograficznych w regionie Krajny w XVIII-XIX wieku
Dariusz Sokołowski Specyfika demograficzna gminy podmiejskiej na przykładzie podtoruńskiej gminy Lubicz
Andrzej Potoczek Środowisko lokalne i jego wpływ na kształt podziału terytorialnego kraju
Józef Cieplik Otwarcie drogi do przyrody dla ruchu regionalistycznego na Pomorzu Środkowym (słupskie)
Józef Cieplik Źródła informacji krajoznawczych i krajobrazowych Ziemi Słupskiej (1978-1996)
Józef Cieplik Źródła informacji sozologicznych zebranych przez WKOP Słupsk w latach 1986-1990
Wiesława Gierańczyk Przemysłowe przedsiębiorstwa zagraniczne w województwie toruńskim
o. Jerzy Mrówczyński CR Wybitna działaczka społeczna Matka Maria Karłowska

Jacek Lindner – Potomkowie Kulerskiego

 

Jacek Lindner

Potomkowie Kulerskiego
Prasa kujawsko-pomorska po 1989 roku

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXVd/35

Dr Jacek Lindner jest medioznawcą, nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy w Zakładzie Historii i Teorii Kultury.

Autor dysertacji dokonał rzeczy niemożliwej.

Zbadał rynek prasowy województwa kujawsko-pomorskiego w okresie olbrzymiej transformacji medialnej, ekonomicznej, politycznej, społecznej, kulturowej i technicznej.

Pierwsza część opracowania składa się z czternastu rozdziałów podzielonych tematycznie:

 1. Korzenie współczesności
 2. Okres przejściowy
 3. Dzienniki – wzloty i upadki
 4. Prasa kulturalna
 5. Samorządy i wyborcy
 6. Polityka, polityka
 7. Prasa lokalna i sublokalna
 8. Prasa wyznaniowa
 9. Prasa szkolna
 10. Male koncerny medialne
 11. Ewenementy
 12. Powiaty – aktywne i pasywne
 13. Za darmo
 14. Nowy krajobraz medialny

Drugą część opracowania stanowi blisko 200-stu stronicowy spis „Prasa woj. kujawsko-pomorskiego po 1989 roku”.

Spis obejmuje niewyobrażalna liczbę 2126 tytułów czasopism.

Każdemu tytułowi towarzyszy krótka charakterystyka, dane o częstotliwości, okresie ukazywania się, liczbie numerów, wielkości nakładu, objętości, formacie, papierze i oczywiście o wydawcy.

Ziemia Kujawska

 

Ziemia Kujawska

Wydawca:
Polskie Towarzystwo Historyczne
Odziały w Inowrocławiu i Włocławku

Miejsce wydania:
Inowrocław – Włocławek

Wydawane od 1963 roku

Sygnatura SIRr II/23

„Ziemia Kujawska” ukazuje się od ponad 50 lat.

Wydawana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Odział w Inowrocławiu i Odział we Włocławku.

Redakcja czasopisma mieści się w Inowrocławiu.

Wydawanie periodyku naukowego przez tak długi czas to wielki sukces lokalnego środowiska historyków, zważywszy na fakt, że Inowrocław nie był wcześniej ośrodkiem akademickim ani miastem wojewódzkim.

Czasopismo jest wydawane dzięki stałemu wsparciu finansowemu ze strony Miasta Inowrocławia.

Redaktorem periodyku był w latach 1963 – 2008 profesor Marian Biskup.

Od 2009 roku redaktorem „Ziemi Kujawskiej” jest dr hab. Tomasz Łaszkiewicz.

Publikacje ukazujące się w czasopiśmie pogrupowane sa na działy:

 • Artykuły
 • Miscellanea
 • Recenzje
 • Życie naukowe i kulturalne Kujaw
 • Bibliografia

Bibliografia historii Kujaw opracowywana jest przez Tomasza Krzemińskiego i Tomasza Łaszkiewicza.

Ukazuje się od tomu XVII (2004).

Obejmuje okres od roku 2000.

Na łamach „Ziemi Kujawskiej” ukazują się również biografie i nekrologi.

Drukowane są materiały źródłowe.

Jest to również miejsce dostępne dla dyskusji i polemik.

W dziale „Artykuły” ukazały się do tej pory następujące studia:

 

1 – 1963 Jan Grześkowiak Wczesnośredniowieczny Włocławek w świetle badań archeologicznych z lat 1957-1961
Janusz Bieniak Rola Kujaw w Polsce Piastowskiej
Marian Biskup Analiza bitwy pod Płowcami i jej dziejowego znaczenia
Zenon Guldon Wyrok sadu asesorskiego w konflikcie miasta Kowala ze starostą Michałem Sokołowskim z 1790 r.
Jan Chamot Pułkownik Stanisław Bechi i jego związki z Włocławkiem w okresie powstania styczniowego
Józef Aleksandrowicz Materiały do dziejów prasy polskiej w Inowrocławiu
Donald Steyer Manifestacja robotnicza w Inowrocławiu w 1926 r.
Tadeusz Kaliski Z badań nad początkami okupacji hitlerowskiej w Inowrocławiu
Janina Jarosińska Rozwój gospodarczo-społeczny miasta Inowrocławia w latach 1945-1960
Ignacy Domański Jan Kasprowicz jako poeta Kujaw
2 – 1968 Andrzej Tomczak Źródła Noteci w dobie historycznej
Zenon Guldon Lokacje miast kujawskich i dobrzyńskich w XIII-XVI w.
Stanisław Dąbrowski Z dziejów teatru we Włocławku w latach 1830-1914
Ignacy Domański Korespondenci Józefa Ignacego Kraszewskiego z Kujaw
Ignacy Domański Leon Czaplicki – nauczyciel Kasprowicza w gimnazjum inowrocławskim
Józef Aleksandrowicz Z dziejów Towarzystwa Samopomocy Naukowej (Męskiej) w Inowrocławiu w latach 1904-1922
Józef Arentowicz Z przeszłości Uzdrowiska „Wieniec”
Stefan Zarębski Stanisław Noakowski w oczach ucznia
Zygmunt Kruszelnicki Stanisław Noakowski w oczach dzisiejszych badaczy
Tadeusz Kaliski Z badań nad okupacją hitlerowską w powiecie inowrocławskim
Jan Boguty Kształtowanie się władzy ludowej we Włocławku w latach 1945-1946
Mieczysław Włodarski Powstanie i rozwój organizacyjny Polskiej Partii Robotniczej w Inowrocławiu w latach 1945-1948
Janina Jarosińska Rozwój przemysłu kluczowego w Inowrocławiu w latach 1945-1965
Zofia Ronge Społeczna działalność kulturalno oświatowa w Inowrocławiu w latach 1945-1966
Lucjan Słowik Likwidacja analfabetyzmu w mieście i powiecie Inowrocław
3 – 1971 Roman Domagała Sprawozdanie z badań nad rekonstrukcją rozplanowania średniowiecznego Inowrocławia
Jerzy Kozłowski Wiosna Ludów w powiecie inowrocławskim
Bolesław Grześ Ludność niemiecka w mieście Inowrocławiu i powiecie na przełomie XIX i XX w.
Stanisław Helsztyński Moje kontakty z Inowrocławiem i Kujawami w latach 1919-1969
Frantisek Mainus Sprawozdania sytuacyjne prezesa regencji inowrocławskiej z lat 1940-1942 (Przegląd problematyki)
Józef Aleksandrowicz Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w Inowrocławiu w latach 1920-1970
Jerzy Szczechowicz Średnie szkolnictwo zawodowe w Inowrocławiu w latach 1945-1965
4 – 1974 Aleksandra Cofta-Broniewska Wczesnośredniowieczna warzelnia soli w Inowrocławiu
Ryszard Kabaciński Terytorium księstwa gniewkowskiego w XIV wieku
Zenon Guldon Dzieje hutnictwa żelaznego na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej do XVI wieku
Tadeusz Rejmanowski Z dziejów szpitala we Włocławku
Bernard Grabarek Z dziejów kopalnictwa soli w Inowrocławiu od XIX do drugiej połowy XX wieku
Mieczysław Włodarski Udział PPR i PPS w uruchomieniu przemysłu oraz realizacji reform społeczno-gospodarczych PKWN w mieście i powiecie Inowrocław (1945-1948)
Stanisław Leszek Bagdziński Rozwój przemysłu we Włocławku w latach 1945-1972
Ryszard Łuczak Z zagadnień etnograficznych Sławska Wielkiego (powiat inowrocławski)
5-1978 Zenon Guldon Handel zbożowy miast kujawskich i wielkopolskich z Toruniem w połowie XVII wieku
Wacław Szczygielski Konfederacja barska na Kujawach (1768-1772), cz. I
Tadeusz Rejmanowski Z dziejów szpitala we Włocławku (cz. II)
Olga Ikonowicz Niektóre problemy życia politycznego we Włocławku w latach 1918-1926
Henryk Rychnowski Zachodniokujawski Okręg Przemysłowy
Jerzy Namysłowski Inowrocław jako ośrodek codziennych dojazdów
Stanisław Leszek Bardziński Przeobrażenia sieci osadniczej w rejonie Włocławka w latach 1950-1975
Daniela Szymańska Przemiany przestrzenne, gospodarcze i demograficzne Janikowa
Wanda Skulmowska Życiorys literacki Franciszka benińskiego, ludowego poety Kujaw (1897-1975)
6-1981 Jan Powierski Kazimierz Kujawski a początki rywalizacji o ziemie zachodniobałtyckie (do 1247 r.)
Mieczysław Markowski Jan z Inowrocławia jako profesor Uniwersytetu Krakowskiego
Wacław Szczygielski Konfederacja barska na Kujawach (1768-1772), cz. 2
Romana Guldon

Zenon Guldon

Osadnictwo województwa inowrocławskiego w latach 1775-1789
Stanisław Leszek Bagdziński Funkcja Włocławka w kształtowaniu kujawsko-dobrzyńskiego regionu ekonomicznego
7-1985 Błażej Śliwiński Początki rządów Konrada I Kazimierzowica na Kujawach
Jan Powierski Książę kujawski i łęczycki Kazimierz a zakon krzyżacki w latach 1248-1249
Leszek Kajzer Z badań nad chronologią i rozplanowaniem zamku w Raciążku
Tadeusz J. Horbacz Z badań nad zamkiem bobrownickim w ziemi dobrzyńskiej
Zenon Guldon Handel Inowrocławia w połowie XVIII wieku
Jacek Sobczak Organizacja i działalność sejmiku ziemi dobrzyńskiej po reformie w 1791 r.
Mieczysław Włodarski Udział PPR i PPS w walce o zwycięstwo w referendum i w wyborach do Sejmu Ustawodawczego na terenie miasta i powiatu inowrocławskiego (1945-1947)
Stanisław Leszek Bagdziński Przemiany demograficzno-osadnicze pod wpływem uprzemysłowienia ośrodka regionalnego (na przykładzie regionu włocławskiego)
8-1986 Barbara Stolpiak W 100-lecie polskich badań archeologicznych na Kujawach (cz. 1 – do 1914 r.)
Aleksandra Cofta-Broniewska Miejsca praktyk obrzędowych ludności z końca starej i początków nowej ery w Inowrocławiu (stan. 95)
Czesław Sikorski Początki zespołu klasztornego oo. Franciszkanów w Inowrocławiu w świetle archeologiczno-architektonicznych badań ratowniczych
Edmund Mikołajczak Średniowieczna własność ziemska okolic Inowrocławia
Zdzisław Mrozek Z badań nad polskim życiem teatralnym Inowrocławia w okresie zaboru pruskiego
Witold Rakowski Migracje ludności Inowrocławia i jego okolic w latach 1976-1980
Henryk Rychnowski Przemysł Inowrocławia i jego okolic w latach 1946-1980
Lidia Wakulak Zasób Archiwum Państwowego w Inowrocławiu jako materiał źródłowy do badań regionalnych
9-1993 Barbara Stolpiak W 100-lecie polskich badań archeologicznych na Kujawach, część 2 – 1914 do 1939 r.
Krzysztof Karczewski

Wiesław Sieradzan

Postawy polityczne książąt kujawskich Ziemomysłowiców
Błażej Śliwiński Rozwój własności rycerskiej w południowej części Kujaw Inowrocławskich w XII i XIII wieku
Tomasz Jurek Uwagi o bitwie pod Płowcami
Zenon Guldon Żydzi w miastach kujawskich w XVI-XVIII wieku
Zdzisław Mrozek Ze studiów nad środowiskiem literackim Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w latach 1920-1939
Krzysztof Śledziński Tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej w Inowrocławiu w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945)
Ludwina Michalska Nauczanie podstawowe i ruch muzyczny w okupowanym Inowrocławiu w latach 1939-1945
10-1994 Sławomir Jóźwiak Powstanie i rozwój sieci parafialnej na terenach komturstwa nieszawskiego i domen krzyżackich na Kujawach inowrocławskich do początku XV w.
Dariusz Karczewski Konwent franciszkanów inowrocławskich w średniowieczu
Andrzej Abramowicz Płowce – pamięć o pobojowisku
Rafał Łaszkiewicz Inowrocław w latach pierwszej wojny światowej (1914-1918). Część I
11-1995 Dariusz Karczewski Pierwsi benefaktorzy klasztoru Norbertanek w Strzelnie
Czesław Sikorski Reliefy z murów romańskiego kościoła Imienia Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu
Edmund Mikołajczak Mieszczaństwo Inowrocławia w średniowieczu (wybrane zagadnienia)
Rafał Łaszkiewicz Inowrocław w latach pierwszej wojny światowej (1914-1918). Część II
12-1997 Leszek Kajzer Czy poznamy zamek prywatny w Chodczu na Kujawach?
Andrzej Wyrwa Rozwój sieci klasztornej zakonów mniszych, kanonicznych i żebrzących na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu
Edmund Mikołajczak Mieszczaństwo Inowrocławia w średniowieczu (wybrane zagadnienia). Część II: Zajęcia mieszkańców
Joanna Karczewska Urzędnicy książąt kujawskich: Leszka, Przemysła i Kazimierza Ziemomysłowiców. Część I
Waldemar Chorążyczewski

Stanisław Roszak

Komierowscy na Kujawach. Z dziejów awansu rodziny szlacheckiej w XVIII wieku
13-1998 Joanna Karczewska Urzędnicy książąt kujawskich: Leszka, Przemysła i Kazimierza Ziemomysłowiców. Część II
Zenon Guldon Sołectwa w województwie inowrocławskim w końcu XV i w XVI wieku
Zbigniew Zyglewski Mikołaj Działyński jako wojewoda inowrocławski w latach 1484-1491
Wojciech Sławiński Udział różnowierców kujawskich w toruńskim synodzie generalnym 1595 roku
Stanisław Roszak Rola sanktuarium markowickiego w rozwoju kultu maryjnego na Kujawach w XVII i XVIII wieku
Anna Kokoszyńska Mieszkańcy Inowrocławia w świetle ksiąg metrykalnych parafii sw. Mikołaja z lat 1760-1773
Tomasz Łaszkiewicz Masoneria i stowarzyszenia pokrewne w Inowrocławiu (1820-1938)
14

2000-2001

Jacek Woźny Enklawa osadnictwa pradziejowego i wczesnonowożytnego w centrum Puszczy Bydgoskiej na tle dziejów zespołów leśnych północnych Kujaw
Joanna Karczewska Elita Kujaw inowrocławskich za rządów synów Ziemomysła
Sobiesław Szybkowski Ziemscy urzędnicy bydgoscy za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów (1370-1492)
Dariusz Karczewski W 550. rocznicę odnowienia przywileju lokacyjnego miasta Inowrocławia
Czesław Pest Proboszczowie parafii Św. Trójcy w Strzelnie w latach 1837-1918
Marek Chamot Stereotypy etniczne w prasie kujawsko-pomorskiej na przełomie XIX i XX wieku
Danuta Talaczyńska Prasa lokalna w Inowrocławiu 1989-1997
15-2002 Wojciech Jóźwiak Mieszczaństwo Gniewkowa i Solca Kujawskiego do połowy XV wieku
Sobiesław Szybkowski Przedstawiciele kujawskich rodzin urzędniczych w najstarszej księdze rezygnacji starosty generalnego Wielkopolski. Ze studiów nad elitami kujawskimi i wielkopolskimi w późnym średniowieczu
Tomasz Łaszkiewicz Ziemiaństwo niemieckie na Kujawach Zachodnich w okresie międzywojennym
Jarosław Wąsowicz Herby biskupów-ordynariuszy diecezji włocławskiej i ich symbolika (od roku 1925 do czasów współczesnych). Z heraldyki kościelnej
Janusz Stefaniak Postawy duchowieństwa w powiecie włocławskim w latach 1945-1953
16-2003 Wojciech Dzieduszycki

Bożena Dzieduszycka

Nekropolie kruszwickie w wiekach średnich i nowożytności
Jerzy Fogel Ziemiański mecenat archeologiczny na Kujawach: Trzcińscy z Ostrowa nad Gopłem
Sobiesław Szybkowski Nowe źródła do dziejów polsko-krzyżackich rokowań w Brześciu Kujawskim w grudniu 1435 r.
Magdalena Wilczek Prawne i ekonomiczne relacje miedzy szlachtą a duchowieństwem katolickim w świetle kujawskich akt sejmikowych z lat 1572-1717
Tomasz Łaszkiewicz Osiem wrześniowych dni. Próba bilansu
Bogdan Ziółkowskich Geneza i początki konspiracji we Włocławku i na terenie Kujaw Wschodnich w latach 1939-1940 – stan badań i zarys problematyki
Jan Pakulski Symbole samorządowe powiatu radziejowskiego
17-2004 Wojciech Jóźwiak Kontakty handlowe mieszczaństwa Inowrocławia z państwem krzyżackim na przełomie XIV i XV stulecia
Liliana Cieszyńska Poselstwa sejmikowe Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za panowania Augusta II Mocnego
Tomasz Dziki Żydzi w Nieszawie w pierwszej połowie XIX wieku
Rafał Budny „Nadgoplanin” – polskie czasopismo na Kujawach 1887-1891
Tomasz Krzemiński Społeczność niemiecka w powiecie nieszawskim w okresie międzywojennym
Tomasz Łaszkiewicz Mniejszość niemiecka w Inowrocławiu w latach 1919-1939, cz. I
18-2005 Gerard Kucharski Rywalizacja kujawsko-wielkopolska o kasztelanię lądzka w połowie XIII wieku
Rafał Balkiewicz Prałaci kapituły kolegiackiej w Kruszwicy w drugiej połowie XIV wieku
Sławomir Kościelak

Zdzisław Kościelak

Kościeleccy na Kujawach na tle przemian społecznych, gospodarczych i politycznych przełomu XVIII i XIX wieku
Tomasz Łaszkiewicz Mniejszość niemiecka w Inowrocławiu w latach 1919-1939, cz. II
Beata Mrzygłód Akcja Katolicka na Kujawach Zachodnich w latach 1930-1939
19-2006 Agnieszka Rosa Testamenty mieszczan fordońskich z lat 1666-1747
Tomasz Dziki Dzieje browaru Bajończyków we Włocławku (około 1842-1937)
Rafał Budny Prasa codzienna w Strzelnie w okresie międzywojennym (1925-1938)
Bogdan Ziółkowski Tajne nauczanie w Kowalu i obwodzie kowalskim w latach 1939-1945
Ryszard Kozłowski Wieś regionu kujawsko-pomorskiego w pierwszym etapie kolektywizacji (1948-1951)
20-2007 Sobiesław Szybkowski Starostwo i starostowie inowrocławscy w latach 1364-1501. Zarys problematyki
Stefan Dyroff „Kujawischer Bote” – inowrocławska gazeta niemieckich Kujawiaków. Próba prezentacji pisma i spółki w latach 1874-1945
Piotr Saja Walki 14 Pułku Piechoty Ziemi Kujawskiej we wrześniu 1939 roku. Bój pod Mełnem. Część I
Bogdan Ziółkowski Powojenna działalność niepodległościowej konspiracji na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej oraz represje w stosunku do członków konspiracji z lat 1939-1945 i powojennej
21-2008 Adam Kucharski Kujawy w relacjach z podróży w XVII i XVIII wieku
Piotr Saja Walki 14 Pułku Piechoty Ziemi Kujawskiej we wrześniu 1939 roku. Bój pod Mełnem. Część II
Bogdan Ziółkowski Gmina Lubanie w latach okupacji niemieckiej 1939-1945. Część I
22-2009 Marcin Danielewski Wczesnośredniowieczne osadnictwo z terenu Kościelca Kujawskiego
Piotr Bokota Pieczęcie i herb Nieszawy w czasach staropolskich
Marcin Hlebionek Sfragistyka miast Obwodu Nadnoteckiego (Netze Distrikt) w latach 1772-1806
Bogdan Ziółkowski Gmina Lubanie w latach okupacji niemieckiej 1939-1945. Część II
23-2010 Paweł A. Jeziorski Kaci w miastach kujawskich (od schyłku średniowiecza do końca XVIII wieku)
Jerzy Dygdała Kujawy w bezkrólewiu 1733 roku
Monika Wyszomirska Początki działalności Andrzeja Zamoyskiego jako wojewody inowrocławskiego (1757-1764)
Aleksander Smoliński Wojskowe aspekty Powstania wielkopolskiego na Zachodnich Kujawach w świetle źródeł
Dominika Czarnecka Od pomnika wdzięczności armii radzieckiej do pomnika „Żołnierza Polskiego” – historia monumentu na Placu Wolności we Włocławku 1946-1994

Tomasz Łaszkiewicz

Pół wieku Polskiego Towarzystwa Historycznego w Inowrocławiu
1956-2006

Inowrocław 2005

Sygnatura SIRr XXX/13