Category Archives: Czasopisma

Next Page

Grażyna Gzella – Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego

Grażyna Gzella

Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego
Słownik biograficzny

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIA/128

Dr. hab. Grażyna Gzella z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest wybitną specjalistką w dziedzinie historii prasy.

Jest autorką kilkudziesięciu prac monograficznych, podręczników i skryptów, rozpraw, artykułów i recenzji, oraz redaktorką licznych wydawnictw naukowych.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest wiele jej publikacji, jak choćby najważniejsze:

1 – Biblioteki i czytelnictwo w kołach młodzieży wiejskiej CZMW i ZMW RP „Wici“ : (1919-1928-1939)
2 – Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego : słownik biograficzny
3 – „Nie należy dopuszczać do publikacji” : cenzura w PRL : zbiór studiów / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli
4 – Obrażające i podburzające pismo : „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” (1895-1914)
5 – „Pisma dla ludu” : pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku
6 – Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894-1914
7 – „Przed wysokim sądem” : procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim
8 – W kręgu prasy : (przeszłość-teraźniejszość-przyszłość) : zbiór artykułów. / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli
9 – Wybrane zagadnienia naukoznawstwa : (wybór źródeł dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
10 – Zakazane i niewygodne : ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku / pod red. Doroty Degen, Grażyny Gzelli, Jacka Gzelli.


Słownik biograficzny „Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego” wypełnia istotną lukę jaką odczuwali dotąd badacze historii czasopiśmiennictwa pomorskiego.

Jest to nie tylko źródło biograficzne, ale opracowanie stanowiące szeroki przekrój dziejów prasy pomorskiej.

Zasięg terytorialny słownika obejmuje Pomorze Gdańskie, Powiśle, ziemię chełmińską i ziemię michałowską.

Zasięg chronologiczny słownika obejmuje lata 1848-1920.

Biogramy dziennikarzy uzupełnia bibliografia załącznikowa.

Janina Pierzchałka – Monografia czasopisma „Życie Włocławka i okolicy” 1926-1931

 

Janina Pierzchałka

Monografia czasopisma „Życie Włocławka i okolicy”
1926-1931

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza

Włocławek 2018

Sygnatura SIRr XXXVd/40

Miesięcznik „Życie Włocławka i okolicy” jest jednym z wielu tytułów prasy lokalnej jakie funkcjonowały we Włocławku.

Komplet roczników miesięcznika z lat 1926-1931 znajduje się zarówno w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku, jak i w Ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Miesięcznik stanowił kronikę życia Włocławka i jest bogatym źródłem informacji na jego temat.

Monografia podzielona jest na pięć rozdziałów:

 – Zarys stosunków społeczno-politycznych i kulturalnych Włocławka

 – Z dziejów włocławskiej prasy (1905-1939)

 – Sylwetka wydawnicza „Życia Włocławka i okolicy” w latach 1926-1931

 – Analiza zawartości „Życia Włocławka i okolicy” w latach 1926-1931

 – Analiza ilościowa

Autorka omówiła genezę powstania miesięcznika, najwybitniejszych twórców i redaktorów pisma, czcionkę, szatę graficzną, warunki prenumeraty i cenę pisma.

Sylwetki redaktorów zostały dokładnie przybliżone w obszernych biografiach (Cyprian Apanowicz, Zdzisław Arentowicz, Antoni Byszewski, Zygmunt Michler, Stefan Narębski, Antoni Olszakowski, Roman Ściślak).

Oddzielny rozdział został poświęcony tematyce artykułów i zawartości kolejnych numerów czasopisma.

Na łamach miesięcznika przeważała tematyka społeczna, ekonomiczna, kulturalna i oświatowa.

Przede wszystkim publikowano aktualne artykuły informacyjne i komentarze, rzadziej zaś artykuły historyczne, utwory literackie i wspomnienia.

Redakcja trzymała się głównie tematyki regionalnej.

Pismo zintegrowało inteligencję włocławską – nauczycieli, lekarzy i ekonomistów.

Zadanie „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

Zadanie „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920” przewiduje zdigitalizowanie, opracowanie, udostępnienie czasopism znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej (WBP-KK) w Toruniu.

Starannie wyselekcjonowany zbiór, obejmie unikatową prasę regionalną wydaną w latach 1920-1939.

Jest to okres szczególnie ważny dla historii regionu ze względu na 100. rocznicę powrotu Pomorza i Torunia do Macierzy.

Obecnie dostęp do tych wydań w formie analogowej jest bardzo ograniczony.

Zbiory zostaną udostępnione w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (KPBC), a dostęp do nich będzie całkowicie bezpłatny i przedstawiony w atrakcyjnej formie prezentacji dla zainteresowanych materiałem, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych cyfrowo.

Opis wybranej ścieżki digitalizacyjnej

Zdigitalizowane i opracowane w ramach zadania „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920” czasopisma wydane w latach 1920-1939 będą bezpłatnie udostępnione w formie cyfrowej w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (KPBC), pod adresem: https://kpbc.umk.pl/dlibra przy użyciu oprogramowania dLibra.

Udostępnienie zasobu będzie polegało na umieszczeniu kopii w formacie PDF z technologią OCR w KPBC.

Metadane zdigitalizowanego zasobu będą sporządzone w formacie Dublin Core, zostaną również osadzone w odpowiedniej strukturze oraz przypisane do kolekcji funkcjonujących w bibliotece cyfrowej.

Charakterystyka zasobu planowanego do udostępnienia i digitalizacji

Zasób biblioteczny przeznaczony do digitalizacji w ramach projektu „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920” wybrano kierując się przede wszystkim zamysłem uczczenia nadchodzącej rocznicy „100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski”.

Ponadto przy wyborze istotne były także kryteria unikatowości oraz stanu zachowania wybranych czasopism.

Rok 2020 będzie szczególnym, nie tylko dla torunian, ale również mieszkańców całego regionu, ponieważ będzie związany z szeregiem obchodów, mających upamiętnić to wydarzenie.

Jedną z form uczczenia takiej okazji może stanowić zdigitalizowanie w ramach projektu ” Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920″ istotnych dla dziejów miasta i regionu publikacji, zgromadzonych w WBP-KK w Toruniu.

Tak oryginalna forma uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Toruń, pozwoli na wielokrotne wykorzystanie utrwalonych w cyfrowej formie, wybranych zbiorów bibliotecznych przez długie lata.

Tym samym zapadnie to w pamięci wszystkich, którzy będą mogli bezpłatnie korzystać z cyfrowych zasobów, nie tylko na terenie kraju, ale nawet w odległych zakątkach świata.

Zbiory przeznaczone do digitalizacji to głównie gazety.

Czasopisma te są cennym źródłem informacji, w związku z tym, że były wydawane po powrocie do Macierzy na terenie Pomorza, najczęściej relacjonowały bieżące wydarzenia regionalne (zarówno społeczne, gospodarcze, kulturalne, jak i polityczne) oraz podawały informacje na temat kształtowania się na nowo państwowości.

Ponadto znajduje się w nich dużo interesujących wiadomości dotyczących także życia codziennego mieszkańców regionu, jak chociażby ogłoszenia i reklamy.

Stanowią one zatem bezcenne źródło informacji, dokumentujące ówczesny okres życia Polaków na tym terenie, które może nie tylko służyć do celów naukowych, edukacyjnych, popularyzacyjnych, ale także zainteresować osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę historyczną.

Wszystkie zamierzone w ramach projektu działania mają na celu odkrywanie wielkości historycznej dziejów Torunia i regionu oraz umacnianie miłości do „małej ojczyzny”.


Samorząd

Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zadanie pn.

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

finansowane ze środków Samorządu Województwa

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych