Aktualności

Deklaracja dostępności

Dział Informacyjno-Bibliograficzny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Informatorium – Blog Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-03.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-06-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • część wpisów może nie mieć w pełni prawidłowej struktury elementów zdefiniowanej w języku html, służącym do tworzenia stron internetowych,
 • redaktorzy bloga dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia:

 • multimedia nadawane na żywo – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści, które nie zostały przez podmiot publiczny lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-06-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wykorzystano również automatyczny walidator sprawdzający dostępność stron internetowych Tingtun Checker. Z audytu strony tym narzędziem wynika, ze strona spełnia wymagania dostępności w stopniu bardzo wysokim – Wynik badania Tingtun Checker.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia (za wyjątkiem grafik dekoracyjnych) mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją zmiany wielkości czcionki i zmianą kontrastu strony.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersja kontrastowa,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. mapa strony, 
 5. wyszukiwarka,
 6. prawidłowy kontrast podstawowej wersji, 
 7. takie same menu na wszystkich stronach,
 8. tytuły na wszystkich stronach,
 9. tekst alternatywny dodany jest do wszystkich elementów graficznych przekazujących informacje,
 10. usunięto tekst alternatywny z dekoracyjnych elementów graficznych,
 11. usunięto elementy błyskające i gwałtownie zmieniające jasność,
 12. usunięto migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać
 13. zablokowano możliwość otwierania linków w nowym oknie przeglądarki,
 14. po powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji, 
 15. z treści strony można korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma)
 16. linki do dokumentów do pobrania mają informacje o ich formacie i rozmiarze,
 17. nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę, 
 18. elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury,
 19. na stronie nie ma pułapki klawiaturowej,
 20. na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nieustannie trwają prace, mające na celu wykrycie niezgodności z zasadami i poprawienia dostępności strony, w celu zwiększenia jakości obsługi i komfortu osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator Dostępności,  adres poczty elektronicznej:  koordynatordostepnosci@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 622 66 42 wew. 124. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dział Informacyjno-Bibliograficzny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu– mieści się w budynku głównym biblioteki przy ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń.

Do budynku prowadzi 5 wejść. Dla czytelników i gości otwarte jest wejście główne, do którego prowadzą schody od strony ul. Słowackiego. Pozostałe wejścia – trzy od strony parkingu dla samochodów służbowych i jedno od strony  hotelu Mercure Toruń Centrum są dostępne wyłącznie dla pracowników Biblioteki. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Stopnie schodów wejściowych posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego.

Czytelnia Działu Informacyjno-Bibliograficznego znajduje się na parterze. Wchodzi się do niej po kilkustopniowych schodach. W budynku na parterze znajduje się też Czytelnia Główna wraz z Czytelnią Czasopism. Na piętrze mieści się Czytelnia Działu Zbiorów Specjalnych. Czytelnie nie posiadają stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W budynku brakuje wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Czytelnia Główna wraz z Czytelnią Czasopism są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Polityka prywatności stron internetowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej  w Toruniu

§ 1 Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu (zwana dalej Książnicą) ul. Słowackiego 8; NIP 879-017-72-79; REGON 871502106; tel. 56 622 66 42; fax 56 622 57 13.
  Oznacza to, że jeśli posiadasz konto w systemie bibliotecznym „Prolib” i korzystasz z dostępu do niego poprzez system Integro to przetwarzamy Twoje dane zawarte w deklaracji czytelnika w celu i zakresie zgodnym z wyrażoną zgodą oraz adres IP.
  W pozostałych przypadkach bez korzystania z dostępu do konta czytelnika, tylko adres IP.
 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania danych
  a. poprzez dobrowolne wejście na stronę i zalogowanie się użytkownika do systemu bibliotecznego.
  b. poprzez zapisywanie technicznych logów urządzeń osób odwiedzających strony.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Książnicy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@ksiaznica.torun.pl.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione.

§ 3 Pliki cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Książnicy. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem strony logowania http://integro.ksiaznica.torun.pl
 • monitoring dostępności usług.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§ 4 Logi dostępowe

 • Zbieramy informacje dotyczące korzystania z stron internetowych przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika stron internetowych.
 • Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika stron internetowych na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Do góry

Skip to content