Tomasz Gruszkowski – Projekt Patrimonium nowym otwarciem Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej

Dnia 15 maja 2019 roku w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2019) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu miał miejsce pokaz zatytułowany: „Projekt Patrimonium nowym otwarciem Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej”. Przedstawił go Tomasz Gruszkowski, kierownik Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych.

W ramach prezentacji słuchacze dowiedzieli się o zasobach objętych projektem Patrimonium, obecnych i planowanych funkcjonalnościach Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA, a także możliwościach wykorzystania tego, co już znajduje się w zasobach cyfrowych BN.

Po wystąpieniu Tomasza Gruszkowskiego miała miejsce dyskusja. W jej ramach poruszono temat oferty dla wydawców i naukowców w POLON-ie. Zgłoszone zostały postulaty, aby umożliwić pobieranie wszystkich danych w formacie oraz poprawić jakość i kompletność metadanych w formacie XML. Słuchaczy interesowały również zagadnienia poświęcone: konserwacji, wykorzystywanego oprogramowanie, współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych i Europeaną, wewnętrznej organizacji pracy (repozytorium, statystyki, proces skanowania) oraz ściśle powiązanej z POLONĄ platformy ACADEMICA.

Paweł Pioterek – Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach – warsztaty

Dnia 14 maja 2019 roku w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2019) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyły się warsztaty zatytułowane: „Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach”. Prowadził je Paweł Pioterek, na co dzień starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2018 (http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21287)

W ramach szkolenia uczestnicy poznali cechy efektywnego zespołu, na który składają się m.in: wspólny cel, dobry lider, motywacja, współpraca, kompromis, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, i doskonalenie się. Prowadzący omówił szczegółowo każdy z wymienionych elementów. Wykład został wzbogacony ćwiczeniem. Powstało pięć zespołów, których zadaniem było wspólne przedstawienie i zaprezentowanie plusów i minusów wybranych elementów.

Paweł Pioterek szczegółowo przedstawił motywowanie pracowników, zarówno te finansowe jak i pozafinansowe. Pokazał wyniki badań ankietowych, według których najbardziej motywuje bibliotekarzy własna satysfakcja, a najmniej imprezy integracyjne. Szczególnie cenną uwagą była to, aby szanować swoje umiejętności i wykazywać się asertywnością. W jej ramach należy w odpowiedzi na żądania przełożonych zadawać pytanie: A co ja będę z tego mieć?

Prowadzący warsztaty omówił także problem rozwiązywania konfliktów. Słuchacze poznali ich rodzaje, specyfikę, przyczyny oraz strategię rozwiązywania. Ta ostatnia przewiduje zdefiniowanie problemu, generowanie alternatywnych rozwiązań, wybór najlepszego rozwiązania, a na końcu wprowadzenie w czyn i kontrola rezultatów.

Za ciekawostkę należy uznać wyniki badań oczekiwań dyrektorów wobec swoich podwładnych. Oprócz oczywistych cech takich jak uczciwość, czy energiczność zarządzający bibliotekami wymienili „cięty język”. Zdaniem prowadzącego warsztaty wynika to z potrzeby obsługi trudnego czytelnika z czym jednak trudno się zgodzić. Piszący te słowa uważa, że podanie tej cechy świadczy o inteligencji zarówno dyrektora jak i pracownika. Osoba nie bojąca się wyrażać swoich poglądów jest w tym przypadku doceniana za spostrzegawczość i otwartość, co kontrastuje z lizusostwem, które trudno uznać za cechę pożądaną przy budowie efektywnego zespołu.

dr Mariusz Balcerek

Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu

 

Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu

Redakcja naukowa: Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Elżbieta Pilecka

Wydawca: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/163

W serii „Dzieje i skarby kościołów toruńskich” ukazało się dotychczas sześć tomów:

  1. Dzieje i skarby Kościoła Świętojańskiego w Toruniu 
  2. Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu 
  3. Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza 
  4. Dzieje i skarby kościoła Świętojakubskiego w Toruniu 
  5. Kościół Świętojański w Toruniu – nowe rozpoznanie
  6. Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu 

Dominikański przyklasztorny kościół św. Mikołaja jest zaliczany do czwórki największych średniowiecznych kościołów Torunia.

Był charakterystycznym elementem nowożytnej panoramy miasta.

Jako jedyny z nich nie dotrwał do naszych czasów.

Został rozebrany po kasacie klasztoru w 1819 roku przez władze pruskie.

Wyposażenie kościoła przeniesiono w większości do innych toruńskich i pobliskich kościołów.

W 2016 roku Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizował dwudniową konferencje naukową poświęconą tej świątyni.

Polecana książka „Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu” jest pokłosiem tej konferencji.

Zamieszczone w zbiorze studia wyszły w większości spod pióra historyków sztuki.

1. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – Relikty architektury kościoła i klasztoru dominikańskiego w Toruniu w świetle badań archeologicznych

2. Jakub Adamski – Kościół dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie

3. Liliana Krantz-Domasłowska – Konteksty bliższe i dalsze – średniowieczny kościół dominikanów w Toruniu

4. Elżbieta Pilecka – Casus detalu architektonicznego kościoła dominikanów toruńskich a problem definiowania specyfiki sztuki regionalnej

5. Anna Błażejewska – Średniowieczne wyposażenie kościoła dominikanów w Toruniu w kontekście dominikańskiej duchowości i duszpasterstwa – głos w dyskusji

6. Anna Pacan – Kult maryjny w zakonie dominikanów w okresie średniowiecza – zarys problematyki

7. Joanna Utzig – wybrane problemy ikonograficzne czternastowiecznych kwater witrażowych z kościoła dominikanów w Toruniu

8. Aleksandra Kasprzak – Obrazy Męki Pańskiej z prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu – próba identyfikacji

9. Tomasz Wardzyński – Nagrobek Tylickich z kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu a geografia wpływów rzeźby gdańskiej i małopolskiej na północnych ziemiach Korony w 1. tercji XVII wieku

10. Teresa Tylicka – Kościół pw. św. Mikołaja i klasztor oo. dominikanów w Toruniu na rysunkach Georga Friedricha Steinera i kartach albumu tzw. Pseudo-Steinera jako przejaw zainteresowań kolekcjonerskich

11. Alicja Saar-Kozłowska – Plac dominikański w strukturze współczesnego miasta od XIX wieku

Starsze wpisy