Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Next Page

Jan Koprowski – Przyroda gminy Brzuze i okolic

 

Jan Koprowski

Przyroda gminy Brzuze i okolic

Wydawca: Drukarnia Laser-Graf
na zlecenie Gminy Brzuze

Brzuze 2017

Sygnatura SIRr XII/70

Gmina Brzuze znana jest z urody krajobrazu i malowniczego ukształtowania terenu.

Znajduje się tu 16 pięknych jezior.

Obok rozległych gruntów rolnych zachowały się też lasy.

Niezwykle cenne okazy flory i fauny mają swoje siedliska na marginalnych obszarach intensywnych upraw rolniczych – mokradłach i użytkach suchogruntowych.

Autor przedstawił środowisko geograficzne gminy Brzuze, jej przynależność regionalną i uwarunkowania klimatyczne.

Scharakteryzował aktualne krajobrazy gminy.

Zaprezentował krajobrazy przyrodnicze, obejmujące rzeźbę terenu, rzeki, jeziora, mokradła, szatę roślinną i świat zwierząt.

Przedstawił też krajobrazy przyrodniczo-kulturowe gminy – ślady historycznego osadnictwa, zagrody, użytki rolne, nieużytki podmokłe, nieużytki suche, zadrzewienia śródpolne, infrastrukturę techniczną, obiekty użyteczności publicznej, kościoły, kaplice, cmentarze, figurki i krzyże.

Ostatni rozdział monografii poświęcony jest ochronie i promocji przyrody.

Zawarte w opracowaniu materiały są efektem długoletnich badań i obserwacji terenowych.

Ksiąska jest też wyrazem pasji fotograficznej lokalnych miłośników przyrody.

Album liczy blisko 500 zdjęć.

 

Jan Koprowski – Krajobraz ziemi dobrzyńskiej

 

Jan Koprowski

Krajobraz ziemi dobrzyńskiej

Wydawnictwo Mantis

Olsztyn 2016

Sygnatura SIRr XII/69

Jan Koprowski jest autorem tekstu i zdjęć do książki-albumu „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej”.

Autor przedstawił krajobraz przyrodniczy i przyrodniczo-kulturowy regionu dobrzyńskiego.

Z jednej strony opisał rzeźbę terenu, rzeki, jeziora, mokradła, szatę roślinną i świat zwierząt.

Z drugiej strony zajął się śladami osadnictwa, miastami, wsiami, obiektami sakralnymi, śladami wojen, powstań i miejsc pamięci, infrastrukturą społeczną i techniczną, obiektami pozarolniczej działalności gospodarczej.

W książce ziemia dobrzyńska została przedstawiona jako region historyczny.

Ukazano jej środowisko geograficzne.

Przedstawiono podział administracyjny.

Scharakteryzowano tożsamość krajobrazu ziemi dobrzyńskiej.

Wymieniono również regulacje prawne i klasyfikacje krajobrazu.

Oprócz krajobrazu przyrodniczego i przyrodniczo-kulturowego osobne rozdziały poświęcono krajobrazowi nostalgicznemu i zanikającemu oraz krajobrazowi multisensorycznemu.

Omówiono w końcu zagadnienia związane z ochroną i kształtowaniem krajobrazu.

Opracowanie jest owocem wieloletniej rejestracji fotograficznej, obserwacji i badań terenowych.

Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim : podsumowanie

 

Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim
Podsumowanie

Wydawca: Machina Druku
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń 2017

SIRr V/63

Opracowanie stanowi podsumowanie wsparcia unijnego realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie lat 2007-2013.

Książka została przygotowana przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opisano realizacją następujących programów:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Realizowane projekty służyły całej społeczności regionalnej.

Za środki unijne zrealizowano projekty, które objęły liczne przedsięwzięcia w następujących obszarach:

 • integracja transportu publicznego
 • inwestycje drogowe
 • inwestycje w służbę zdrowia
 • ochrona zabytków i rewitalizacja miast
 • projekty edukacyjne
 • ochrona środowiska
 • inwestycje sportowe
 • e-usługi
 • wsparcie dla straży pożarnej i policji
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
 • działalność gospodarcza
 • rolnictwo
 • rybołówstwo

Razem wartość projektów wyniosła blisko 26 miliardów złotych (25 727 190 774).

Z tej sumy 15 miliardów pochodziło z dofinansowania Unii Europejskiej.