Tag Archives: archeologia

Next Page

Marcin Weinkauf – Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza

Marcin Weinkauf

Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza
(VII-IX wiek)

Tom I-II

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015-2016

Sygnatura SIRr VIb/2-29

Dr Marcin Weinkauf jest adiunktem w Zakładzie Archeologii Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prowadzi badania nad wytwórczością garncarską we wczesnym średniowieczu w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej od VII do IX wieku.

Ceramika bardzo często jest jedynym świadectwem obecności człowieka.

Prowadzone nad nią badania liczą wiele lat i realizowane były przez wiele zespołów badawczych.

Autor oparł swoją dysertację na uzyskanych w ten sposób źródłach, poddał je powtórnej analizie, mającej na celu opisanie procesów osadniczych w strefie dobrzyńsko-chełmińskiej.

Tom pierwszy ma charakter źródłowo-analityczny.

Autor opracował technologię wyrobu naczyń, ich formy, oraz zdobnictwo.

Opisał funkcje naczyń ceramicznych.

Porównał zespoły ceramiczne.

Przedstawił chronologię naczyń ceramicznych.

W tomie drugim zawarto tabelaryczny wykaz stanowisk i zespołów ceramicznych, katalog wybranych stanowisk badanych wykopaliskowo, tabele, barwne ryciny i tablice prezentujące ceramikę.

Beata Bielec-Maciejewska – Kafle i piece kaflowe w Toruniu (XIV-XX wiek)

 

Beata Bielec-Maciejewska

Kafle i piece kaflowe w Toruniu
(XIV-XX wiek)

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XVI/94

Dr Beata Bielec-Maciejewska ukończyła archeologię w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zajmuje się badaniami nad historią europejskiego kaflarstwa.

Wykonuje również rekonstrukcje pieców z różnych epok historycznych.

W 2014 roku obroniła dysertacje doktorską na temat „Kafli i pieców kaflowych w Toruniu (XIV-XX wiek)”.

Rozprawa poświęcona jest kaflom toruńskim począwszy od najstarszych gotyckich, aż po kafle i piece z XX wieku.

Autorka starała się ustalić czas pojawienia się pieców kaflowych w Toruniu, przekształcenia brył pieców, lokalną specyfikę kafli i pieców.

Przeprowadziła szeroką analizę porównawczą kaflarstwa toruńskiego, chełmińskiego, pomorskiego, polskiego, pruskiego i niemieckiego.

W końcu podjęła się próby rekonstrukcji brył pieców z różnych okresów historycznych.

Materiały archeologiczne stanowiące bazę źródłową pracy pochodzą z 22 stanowisk znajdujących się w obrębie Starego i Nowego Miasta Torunia.

Znajdują się one w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

W sumie jest to ponad 9 tysięcy fragmentów.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów:

 1. Zagadnienia wstępne
 2. Analiza kafli
 3. Główne etapy rozwoju kafli „toruńskich” i ich specyfika
 4. Organizacja produkcji kafli. Próba identyfikacji ośrodków produkcji kaflarskiej
 5. Próba rekonstrukcji toruńskich pieców kaflowych
 6. Kafle i piece kaflowe w Toruniu (XIV-XX wiek). Podsumowanie

Małgorzata Kurzyńska – Linowo – Stanowisko 6

Małgorzata Kurzyńska

Linowo. Stanowisko 6
Birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej / Małgorzata Kurzyńska ; z materiałami innych kultur pradziejowych i z wczesnego średniowiecza

Wydawcy:  Muzeum im. ks. dr. W. Łęgi w Grudziądzu
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Grudziądz-Toruń 2015

Sygnatura: SIRr VIb/2-28

Stanowisko 6 w Linowie (powiat Grudziądz) zostało odkryte dopiero 30 lat temu przez Ryszarda Kirkowskiego z Muzeum w Grudziądzu.

Badania archeologiczne na stanowisku prowadzono w latach 1991-1993 z inicjatywy Wojciecha Sosnowskiego (Państwowa Służba Ochrony zabytków w Toruniu) oraz w latach 2006-2011z inicjatywy Małgorzaty Kurzyńskiej (Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu).

Opracowanie „Linowo. Stanowisko 6” składa się przede wszystkim z analizy obiektów znalezionych na cmentarzysku ludności kultury wielbarskiej autorstwa Małgorzaty Kurzyńskiej.

Książka zawiera również opracowanie znalezisk należących do innych kultur: ceramiki wstęgowej, pucharów lejkowatych, amfor kulistych, wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza.

Monografię uzupełniają szczegółowe wyniki analiz antropologicznych, archeozoologicznych, metaloznawczych, dendrologicznych.

Spis treści:

Małgorzata Korzyńska – Wstęp

Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej

 • Małgorzata Korzyńska – Katalog grobów
 • Małgorzata Korzyńska – Analiza źródeł
 • Małgorzata Korzyńska -Obrządek pogrzebowy
 • Małgorzata Korzyńska – Chronologia przestrzeni cmentarzyska
 • Małgorzata Korzyńska – Podsumowanie

Materiały innych kultur

 • Ryszard Kirkowski, Wojciech Sosnowski – Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej
 • Kamil Adamczak, Jacek Gackowski – Pozostałości osadnictwa z późnego neolitu i początku epoki żelaza
 • Małgorzata Kurzyńska, Dorota Malarczyk – Pozostałości osadnictwa z wczesnego średniowiecza

Analizy specjalistyczne

 • Tomasz Kozłowski – Wyniki analiz antropologicznych
 • Daniel Makowiecki – Wyniki analiz archeozoologicznych
 • Łukasz Kowalski, Aldona Garbacz-Klempka – Wyniki analiz metaloznawczych
 • Jarosław Strobin – Okucie typu balteus jako przykład technik zdobniczych w złotnictwie barbarzyńskim młodszego okresu rzymskiego
 • Tomasz Ważny – Wyniki analiz dendrologicznych

Bibliografia

Streszczenie

Tablice

Książka jest bardzo pięknie wydana.

Zawiera setki rysunków, planów i zdjęć, również w kolorze.