Tag Archives: archeologia

Next Page

Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej

 

Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej

Redakcja naukowa
Jadwiga Lewandowska

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIb/2-30

Książka „Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej” jest zbiorem studiów poświęconych badaniom archeologicznym i historycznym północnej części ziemi dobrzyńskiej.

Artykuły są pokłosiem konferencji „Archeologiczne dziedzictwo miasta i gminy Rypin” zorganizowanej w czerwcu 2014 roku przez Gminę Rypin, Miasto Rypin, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie i Fundację Vetustas Przestrzeń Pogranicza.

Okolice Rypina obfitują w dawne grody, zamki, zapomniane osady i kultury, cmentarze.

Dzięki badaniom archeologów udaje się wydobyć z mroków pradziejów dziedzictwo Rypina, historię zamków w Radzikach Dużych i Sadłowie, przeszłość osad w Borzymie, Starorypinie, dzieje starożytnych cmentarzy w Mariankach i Sadłowie.

Książka składa się z kilkunastu studiów:

 • Katarzyna Kilinowska – Podstawy prawnej ochrony zabytków archeologicznych
 • Kazimierz Grążawski, Jadwiga Lewandowska – Dziedzictwo kulturowe północnej części ziemi dobrzyńskiej (gminy Rypin i miasta Rypin) jako czynnik promocji regionu – wybrane zagadnienia
 • Filip Marciniak – Najstarszy ślad obecności człowieka z okolic Starorypina
 • Filip Marciniak – Zapomniane cmentarzysko w Mariankach
 • Artur Kurpiewski, Jadwiga Lewandowska, Jakub Mosiejczyk – Badania archeologiczne cmentarzyska kultury wielbarskiej w Sadłowie (Sadłowie Nowym)
 • Jacek Bojarski – Grodzisko w Borzyminie, gm. Rypin w świetle badan archeologicznych
 • Jadwiga Lewandowska – Odkryte skarby, nierozwiązane zagadki i nowe perspektywy badawcze Starego Rypina
 • Wiesław Małkowski – Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych stanowisk średniowiecznego zespołu osadniczego w Starorypinie, gm. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
 • Leszek Kajzer – O zamku w Sadłowie raz jeszcze
 • Anna Marciniak-Kajzer – O jeszcze jednym zamku w okolicach Rypina
 • Paweł Ptaszyński – Założenia urbanistyczne średniowiecznego Rypina w świetle dokumentów i zabytków
 • Krzysztof Mikulski – Herb, flaga, pieczecie i sztandar gminy Rypin
 • Jadwiga Lewandowska, Paweł Moszczyński – wizualizacja grodu w Starym Rypinie z pierwszej połowy XIV w.

Marcin Weinkauf – Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza

Marcin Weinkauf

Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza
(VII-IX wiek)

Tom I-II

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015-2016

Sygnatura SIRr VIb/2-29

Dr Marcin Weinkauf jest adiunktem w Zakładzie Archeologii Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prowadzi badania nad wytwórczością garncarską we wczesnym średniowieczu w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej od VII do IX wieku.

Ceramika bardzo często jest jedynym świadectwem obecności człowieka.

Prowadzone nad nią badania liczą wiele lat i realizowane były przez wiele zespołów badawczych.

Autor oparł swoją dysertację na uzyskanych w ten sposób źródłach, poddał je powtórnej analizie, mającej na celu opisanie procesów osadniczych w strefie dobrzyńsko-chełmińskiej.

Tom pierwszy ma charakter źródłowo-analityczny.

Autor opracował technologię wyrobu naczyń, ich formy, oraz zdobnictwo.

Opisał funkcje naczyń ceramicznych.

Porównał zespoły ceramiczne.

Przedstawił chronologię naczyń ceramicznych.

W tomie drugim zawarto tabelaryczny wykaz stanowisk i zespołów ceramicznych, katalog wybranych stanowisk badanych wykopaliskowo, tabele, barwne ryciny i tablice prezentujące ceramikę.

Beata Bielec-Maciejewska – Kafle i piece kaflowe w Toruniu (XIV-XX wiek)

 

Beata Bielec-Maciejewska

Kafle i piece kaflowe w Toruniu
(XIV-XX wiek)

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XVI/94

Dr Beata Bielec-Maciejewska ukończyła archeologię w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zajmuje się badaniami nad historią europejskiego kaflarstwa.

Wykonuje również rekonstrukcje pieców z różnych epok historycznych.

W 2014 roku obroniła dysertacje doktorską na temat „Kafli i pieców kaflowych w Toruniu (XIV-XX wiek)”.

Rozprawa poświęcona jest kaflom toruńskim począwszy od najstarszych gotyckich, aż po kafle i piece z XX wieku.

Autorka starała się ustalić czas pojawienia się pieców kaflowych w Toruniu, przekształcenia brył pieców, lokalną specyfikę kafli i pieców.

Przeprowadziła szeroką analizę porównawczą kaflarstwa toruńskiego, chełmińskiego, pomorskiego, polskiego, pruskiego i niemieckiego.

W końcu podjęła się próby rekonstrukcji brył pieców z różnych okresów historycznych.

Materiały archeologiczne stanowiące bazę źródłową pracy pochodzą z 22 stanowisk znajdujących się w obrębie Starego i Nowego Miasta Torunia.

Znajdują się one w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

W sumie jest to ponad 9 tysięcy fragmentów.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów:

 1. Zagadnienia wstępne
 2. Analiza kafli
 3. Główne etapy rozwoju kafli „toruńskich” i ich specyfika
 4. Organizacja produkcji kafli. Próba identyfikacji ośrodków produkcji kaflarskiej
 5. Próba rekonstrukcji toruńskich pieców kaflowych
 6. Kafle i piece kaflowe w Toruniu (XIV-XX wiek). Podsumowanie