Tag Archives: Brzuze

Jan Koprowski – Przyroda gminy Brzuze i okolic

 

Jan Koprowski

Przyroda gminy Brzuze i okolic

Wydawca: Drukarnia Laser-Graf
na zlecenie Gminy Brzuze

Brzuze 2017

Sygnatura SIRr XII/70

Gmina Brzuze znana jest z urody krajobrazu i malowniczego ukształtowania terenu.

Znajduje się tu 16 pięknych jezior.

Obok rozległych gruntów rolnych zachowały się też lasy.

Niezwykle cenne okazy flory i fauny mają swoje siedliska na marginalnych obszarach intensywnych upraw rolniczych – mokradłach i użytkach suchogruntowych.

Autor przedstawił środowisko geograficzne gminy Brzuze, jej przynależność regionalną i uwarunkowania klimatyczne.

Scharakteryzował aktualne krajobrazy gminy.

Zaprezentował krajobrazy przyrodnicze, obejmujące rzeźbę terenu, rzeki, jeziora, mokradła, szatę roślinną i świat zwierząt.

Przedstawił też krajobrazy przyrodniczo-kulturowe gminy – ślady historycznego osadnictwa, zagrody, użytki rolne, nieużytki podmokłe, nieużytki suche, zadrzewienia śródpolne, infrastrukturę techniczną, obiekty użyteczności publicznej, kościoły, kaplice, cmentarze, figurki i krzyże.

Ostatni rozdział monografii poświęcony jest ochronie i promocji przyrody.

Zawarte w opracowaniu materiały są efektem długoletnich badań i obserwacji terenowych.

Ksiąska jest też wyrazem pasji fotograficznej lokalnych miłośników przyrody.

Album liczy blisko 500 zdjęć.