Tag Archives: Folia Toruniensia

Next Page

Folia Toruniensia – 17/2017

Projekt okładki Lech Tadeusz Karczewski

Folia Toruniensia

Tom 17 / 2017

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Janusz Tandecki

Redaktor tematyczny:
dr Mariusz Balcerek

Wydawca:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
– Książnica Kopernikańska
w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Wydział Nauk Historycznych
Instytut Historii i Archiwistyki

Zachęcamy do lektury najnowszego tomu wydawanego przez Książnicę Kopernikańską i Uniwersytet Mikołaja Kopernika czasopisma „Folia Toruniensia”.

Wydanie tomu dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń.

„Folia Toruniensia” jest periodykiem naukowym.

Czasopismo zostało najwyżej ocenionym polskim periodykiem z dziedziny bibliologii i informatologii przez Index Copernicus International za 2016 rok.

„Folia Toruniensia” znajdują się również na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 pkt.

Rocznik ukazuje się regularnie od 2000 roku.

Autorami zamieszczanych w nim artykułów są naukowcy zajmujący się różnymi zagadnieniami z dziedziny bibliotekoznawstwa.

„Folia Toruniensia” adresowane są zarówno do osób naukowo zajmujących się tematyką bibliotek oraz archiwów jaki i miłośników tych treści.

Zakres tematyczny pisma obejmuje zagadnienia z historii książki, drukarstwa, bibliotek oraz księgarstwa, od średniowiecza do czasów współczesnych.

Szczególne miejsce na łamach rocznika zajmują publikacje poświęcone Toruniowi oraz regionowi Kujaw i Pomorza.

Czasopismo dostępne jest w formie papierowej w Informatorium Książnicy Kopernikańskiej.

Opublikowane teksty są również dostępne on-line na Akademickiej Platformie Czasopism:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/FT/

W numerze 17/2017 przeczytać można następujące teksty:

Janusz Tandecki, Mariusz Balcerek
Wstęp

ARTYKUŁY

Ligia Henczel-Wróblewska
Polskie książki (zbiory) w bibliotekach Rzymu. Wybór

Andrzej Mycio
Archiwum rodziny Szwojnickich z Borkłojnia

Adam Kucharski
Lektury oświeconego wojażera-Sarmaty w świetle katalogu ksiąg zabranych w podróż przez Seweryna Rzewuskiego (1778)

Iwona Imańska
Polonika historyczne i prawno-polityczne w księgozbiorze syndyka gdańskiego Gotfryda Lengnicha (1689-1774)

Alicja Matczuk
Potyczki bibliografów z cenzurą w okresie zaborów

Irena Gruchała
Kompozycja typograficzno-wydawnicza podręczników lwowskiej firmy Kazimierza Stanisława Jakubowskiego (1868-1926)

Grażyna Lewandowicz-Nosal
Katechizmy dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1949

Wanda A. Ciszewska
„Biblioteka Księgarza” – seria wydawnicza wspierająca kształcenie księgarzy w PRL

Magdalena Heruday-Kiełczewska
Archiwum Stowarzyszenia Solidarité France-Pologne w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu

Małgorzata Bródka
Biblioteka akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Mateusz Superczyński
Inwentarz fary chełmińskiej i jej biblioteki z XV wieku

Sławomir Wyszomirski
Rękopiśmienny epigramat De monarchiis Filipa Melanchtona ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Tomasz Dreikopel
Franciszka Tidicaeusa Quaestio ethica et politica, utrum honestum natura constet, an vero tantum opinione. Wstęp, przekład z języka łacińskiego i komentarz

KOMUNIKATY

Michał Muraszko
Druk krakowski z 1652 r. dedykowany ksieni zwierzynieckiej Eufrozynie Korycińskiej

RECENZJE

Krzysztof Kopiński
Judyta Zamrzycka, Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII wieku – typologia cech warsztatowych, Seria: Biblioteka ToMiTo,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 149, ISBN 978-83-8019-089-4.

Wiesława Kwiatkowska
Marlena Jabłońska, Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 201, il. kolor., ISBN 978-83-231-3606-4

Anna Supruniuk
Janusz Tondel, Kniaź i królowa jednej nocy w Bibliotece Uniwersyteckiej: reminiscencje, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 286, [1] s.: il., ISBN 9788323135449

SPRAWOZDANIA

Mariusz Balcerek
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Informacja. Książka. Cyberkultura”

Mariusz Balcerek
Międzynarodowa Konferencja Toruńska: „Wizualizacja informacji w humanistyce”

Folia Toruniensia – najlepszym czasopismem z dziedziny bibliologii w Index Copernicus

 

Folia Toruniensia

Najlepszym czasopismem
z dziedziny
bibliologii i informatologii

Index Copernicus International
Journals Master List
2016

Miło nam poinformować o olbrzymim sukcesie wydawanego przez Książnicę Kopernikańska czasopisma „Folia Toruniensia”.

„Folia Toruniensia” uzyskała aż 86 punktów w międzynarodowej bazie indeksującej czasopisma naukowe Index Copernicus International za 2016 rok.

https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

Baza ICI uwzględnia 26 czasopism bibliologicznych z całej Polski.

Pokonaliśmy czasopisma wydawane nawet przez uniwersytety.

„Folia Toruniensia” jest obecnie wydawana przez:
– Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu oraz
– Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydanie czasopisma jest dofinansowywane przez:
– Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
– Gminę Miasta Toruń

Folia Toruniensia – Tom 16/ 2016 – dostępny on-line

Projekt okładki Lech Tadeusz Karczewski

 

Folia Toruniensia

Tom 16 / 2016

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Janusz Tandecki

Redaktor tematyczny:
dr Mariusz Balcerek

Wydawca:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Książnica Kopernikańska
w Toruniu

Chcielibyśmy serdecznie poinformować państwa, że najnowszy tom „Folia Toruniensia” jest już dostępny w internecie.

Książnica Kopernikańska wydaje czasopismo od 2000 roku.
„Folia Toruniensia” jest periodykiem naukowym.
Czasopismo jest recenzowane i punktowane – 6 pkt.

„Folia Toruniensia” dostępna jest  on-line na stronie
http://ksiaznica.torun.pl/o-nas/folia-toruniensia/folia-toruniensia-162016

W numerze 16 można przeczytać następujące teksty:

ARTYKUŁY

Barbara Centek
„Niech sobie piszą…”, działalność wydawnicza Samorządu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ostatniej dekadzie PRL

Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Marzec
Dostępność serwisów internetowych na przykładzie pakietu startowego JBiblioteka

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Janusz Tandecki
Edycja IV tomu Protokołów Sejmiku Generalnego Prus Królewskich z lat 1536-1542. Metoda i stan zaawansowania prac

Dreikopel Tomasz
Ustawy Gimnazjum Toruńskiego z 1568 r. (cz. II –przepisy porządkowe). Przekład z języka łacińskiego

STUDIA I DYSKUSJE

Krystyna Konieczna
Książki tłoczone dużą czcionką w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i ich obieg

Iwona Olińska
„Zaproponuj zakup” – model zakupu czy crowdsourcing?

SPRAWOZDANIA

Grzegorz Barecki
Zmiany w opracowaniu „Bibliografii artykułów z gazet i tygodników polskich” wprowadzone w 2016 roku

Monika Kozłowska, Katarzyna Kulig
Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej – sprawozdanie z 35. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

RECENZJE

Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej (Janusz Tandecki)  

Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Iwona Imańska)  

Recenzja książki Zefiryna Jędrzyńskiego:  Było jak było. O młodości, redagowaniu „Nowości”, „Gazety Pomorskiej”, polityce i przyjaźni (Jarosław Poraziński)

Marcin Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska  z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne (Mikołaj Modrzyński)