Tag Archives: I wojna światowa

Next Page

Mirosław Krajewski – Podnieś skrzydła orle biały : Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności

Mirosław Krajewski

Podnieś skrzydła orle biały
Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności
Na 100-lecie odzyskania niepodległości (1918-2018)

Wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe w Rypinie
na zlecenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej

Dobra Ziemia 2018

Sygnatura SIRr VIb/7-59

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany był z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Książka „Podnieś skrzydła orle biały. Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności” została wydana ku uczczeniu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Ziemię Dobrzyńską.

Autor rozpoczyna monografię od powstania styczniowego w 1863 i 1864 roku.

Następnie opisuje polską walkę o tożsamość w okresie nasilonej rusyfikacji 1864-1915.

Podkreśla przy tym rolę straży ogniowych.

Przybliża wydarzenia rewolucji 1905-1907 roku.

Wspomina o walce o szkołę i język polski.

Osobne miejsce zajmuje przypomnienie Wystawy Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w 1908 roku.

Obszernie została opisana aktywność społeczno-polityczna społeczeństwa Ziemi Dobrzyńskiej w okresie I wojny światowej 1914-1918.

Z tekstu dowiemy się o aktywności Polskiej Organizacji Wojskowej, o działalności Polskiej Macierzy Szkolnej, wreszcie o zasługach Towarzystwa Rolniczego Ziemi Dobrzyńskiej.

Owocem aktywizacji ludu Ziemi Dobrzyńskiej było przejęcie władzy w listopadzie 1918 roku i budowa polskich struktur administracyjnych.

Walka o niepodległość nie zakończyła się w 1918 roku.

Druga część książki poświęcona jest walce z najazdem bolszewickim w 1920 roku i bohaterskiej obronie Ziemi Dobrzyńskiej.

Zaciekłe walki toczyły się pod Szpetlami i we Włocławku.

Autor poświecił osobny rozdział patriotyzmowi gospodarczemu i rozwojowi przedsiębiorczości na Ziemi Dobrzyńskiej w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939).

W książce nie zabrakło również przypomnienia sylwetek ojców dobrzyńskiej niepodległości i biografii zasłużonych w walce o niepodległość w latach 1863-1989 Dobrzyniaków.

Przypomniano też posłów i generałów z Ziemi Dobrzyńskiej.

Opracowanie kończy rozdział poświęcony kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość.

Ważnym uzupełnieniem monografii są załączniki, w których wymieniono uczestników walk z czasów powstania styczniowego, I wojny światowej, wojny z bolszewikami, ofiary okupacji niemieckiej z czasów II wojny światowej i powojennych represji sowieckich.

Władysław Kuligowski – Z okruchów życia : wspomnienia z lat 1918, 1939-1945

 

Władysław Kuligowski

Z okruchów życia
Wspomnienia z lat 1918, 1939-1945

Opracował i wstępem opatrzył Michał Raczkowski

Wydawca: WEiW Verbum

Brodnica 2018

Sygnatura SIRr XXXIIc/15

Wspomnienia zyskują coraz większe uznanie w badaniach historycznych nad dziejami XX wieku.

Osobiste świadectwa świadków pozwalają otworzyć codzienną rzeczywistość.

Władysław Kuligowski urodził się w 1909 roku w Kaczawce (gm. Lubień Kujawski).

Kształcił się między innymi w prywatnej szkole Emmy Otylii Keller w Chodeczu, w której przerabiano program 8-klasowego gimnazjum humanistycznego.

Władysław Kuligowski swoje wspomnienia z czasu nauki opisał w książce „Szkoła pani Keller : z zapisków ucznia”.

Przed wojną był nauczycielem.

W 1939 roku został aresztowany przez Niemców z Selbstschutzu.

Po opuszczeniu więzienia przeniósł się wraz z rodziną na Podkarpacie.

W czasie okupacji organizował tajne nauczanie.

Był żołnierzem Batalionów Chłopskich.

Po wojnie powrócił na Kujawy i do zawodu nauczyciela.

Był kierownikiem szkoły Podstawowej w Górsku koło Torunia w latach 1953-1969.

Zmarł w 1981 roku w Toruniu.

Władysław Kuligowski w książce „Z okruchów życia : wspomnienia z lat 1918, 1939-1945” opisał radosne dni odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku widziane oczami mieszkańców Chodecza.

Kolejne rozdziały wspomnień poświęcone są pobytowi w hitlerowskim więzieniu, działalności w ruchu oporu, organizacji tajnego nauczania, wyzwoleniu.

Wspomina również jeńca angielskiego, którego ukrywał przez pewien czas.

Tomasz Wąsik – Zapomniana bitwa Wielkiej Wojny : walki pod Włocławkiem 11-13 listopada 1914 r.

 

Tomasz Wąsik

Zapomniana bitwa Wielkiej Wojny
Walki pod Włocławkiem 11-13 listopada 1914 r.

Wydawca:
Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku

Włocławek 2014

Sygnatura SIRr XXV/51

Tomasz Wąsik jest kierownikiem Muzeum Historii Włocławka.

Jego książka jest poświęcona największej w dziejach bitwie do jakiej doszło na Kujawach.

W bitwie włocławskiej brało udział 35 tysięcy żołnierzy rosyjskich i 100 tysięcy niemieckich.

Autor omówił na wstępie historię garnizonu kawaleryjskiego we Włocławku w XIX i na początku XX wieku.

Następnie porównał armie carskiej Rosji i kajzerowskich Niemiec w przededniu wybuchu I wojny światowej.

Opisane zostały pierwsze działania wojenne latem i jesienią 1914 roku na Kujawach.

Zasadniczą częścią monografii jest szczegółowa rekonstrukcja przebiegu bitwy włocławskiej.

Ostatni rozdział poświęcony jest pochówkom żołnierzy i cmentarzom wojennym.

Książkę uzupełniają też ważne załączniki takie jak ordre de bataille bitwy, stany oddziałów, biogramy dowódców.

Wielkim walorem opracowania są liczne stare fotografie i dokumenty ilustrujące historyczno-wojskowa analizę.

Do publikacji dołączone są również cztery mapy przedstawiające położenie stron bitwy pod Włocławkiem w dniach 10-13 listopada 1914 roku.