Tag Archives: mniejszości narodowe

Magdalena Zdrodowska – Telewizja na pograniczach

belkaniebieska2

25072016

 

Magdalena Zdrodowska

Telewizja na pograniczach
Strategie reprezentacji inności w przestrzeni medialnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 2013

Sygnatura SIRi XII/124

belkaniebieska2

Dr Magdalena Zdrodowska jest specjalistą w zakresie sztuk audiowizualnych.

Jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Jej prace poświęcone są badaniom nad telewizją jako formą komunikacji międzykulturowej.

„Telewizja na pograniczach” to rozprawa naukowa, zawierająca analizę audycji telewizyjnych poświęconych mniejszościom narodowym i stosunkom międzyetnicznym na obszarach pogranicznych.

Analizie poddano programy telewizyjne emitowane w 2008 i 2009 roku.

Książka podzielona jest na cztery rozdziały.

Rozdział I ma charakter metodologiczny.

Rozdział II dotyczy brandingu narodowego.

Autorka analizuje międzynarodowe kampanie telewizyjne promujące takie kraje jak Czechy, Rumunia, Turcja i Polska.

Rozdział III poświęcony jest telewizji transgranicznej.

Zawiera opis programów telewizyjnych, które regionalne ośrodki Telewizji Polskiej tworzyły we współpracy z zagranicznymi telewizjami.

Przykładem takich audycji są: „Kowalski i Schmidt”, „Kwartet”, „Między Odrą a Renem”, „Zaolzie. Łączy nas Polska.”

W końcu najobszerniejszy IV rozdział dotyczy programów dla mniejszości narodowych tworzonych przez Telewizję Polską, zwłaszcza przez Telewizję Białystok.

Aż 5% ludności Podlasia stanowią mniejszości narodowe, przy czym jest to unikatowa mozaika i różnorodność etniczna, na którą składają się Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Romowie, Rosjanie, Tatarzy polscy.

Białostocki Ośrodek Telewizji Polskiej z myślą o mniejszościach narodowych uruchomił sześć programów:

 • Podlaski Orient
 • Rosyjski głos
 • My Romowie
 • Panorama litewska
 • Przegląd ukraiński
 • Tydzień białoruski

belkaniebieska2

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim – IV konferencja naukowo-metodyczna

belkaniebieska2

04112015

 

 

IV Konferencja naukowo-metodyczna z cyklu „Region kujawsko-pomorski w przeszłości” zatytułowana: „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim”

belkaniebieska2

W czwartek 29 października 2015 roku odbyła się IV edycja konferencji naukowo-metodycznej z cyklu „Region kujawsko-pomorski w przeszłości” zatytułowana: „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim”. Jej gospodarzem był Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK, a jego członkami: dr Małgorzata Strzelecka i dr Michał Targowski.

Jak co roku, obrady odbywały się w Sali Rady Wydziału Nauk Historycznych im. Profesora Karola Górskiego, która całkowicie się wypełniła słuchaczami. Wśród zgromadzonych znaleźli się pracownicy naukowi UMK, nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy zainteresowani regionalną tematyką.

Konferencję otworzył organizator, dr hab. Rozynkowski. Następnie głos zabrali: prodziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr hab. Wiesław Sieradzan oraz mgr Alicja Bartnicka z Koła Naukowego Badaczy Białych Plam, działającego przy UMK. Prodziekan zwrócił uwagę na potrzebę badań regionalnych, natomiast mgr Bartnicka zaprosiła zebranych na wykład Marcina Ogdowskiego – blogera wojennego, zatytułowany: „Polacy w Afganistanie – zwycięstwo czy klęska?”, które odbędzie się 24 listopada. Potem dr hab. Rozynkowski zaprezentował książkę: Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego, która jest efektem zeszłorocznego spotkania.

Obrady konferencji podzielone zostały na 2 części, podczas których wygłaszano referaty i rozmawiano o nich, oraz panel dyskusyjny: „Mniejszości narodowe i etniczne w regionie w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie”. W pierwszej części obrad mogliśmy wysłuchać 5 wystąpień:

 • dr Michał Targowski (UMK) – „Przybysze na Kujawach i Pomorzu – migracje i obce osadnictwo na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na przestrzeni dziejów
 • dr hab. Maciej Krotofil (UMK) – Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy na Kujawach i Pomorzu w okresie międzywojennym”
 • dr Aneta Niewęgłowska (UMK) – Przynależność narodowo-wyznaniowa uczennic średnich szkół żeńskich w Prusach Zachodnich w XIX w.”
 • dr hab. Sylwia Grochowina (UMK) – Losy kobiet żydowskich z podobozu KL Stutthof – Baukommando Weichsel. Aktualny stan wiedzy”
 • mgr Maciej Mazurkiewicz (Toruń) – Żydzi w międzywojennym Toruniu. Historia, dziedzictwo, pamięć”

Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja. Dr hab. Sylwię Grochowinę pytano o straty Baukommando „Weichsel”, konsekwencje jakie spotkały strażników oraz o działające na tym terenie Baukommando „Ostland”. Drugim pytanym referentem był mgr Maciej Mazurkiewicz, który musiał zmierzyć się z kwestiami, czy Towarzystwo Ochrony Zwierząt można uznać za organizację antyżydowską oraz czy bojkot polskich lub niemieckich firm należy traktować jako działalność antypolską lub antyniemiecką?

Po dyskusji i krótkiej przerwie kawowej wznowiono obrady konferencji. W drugiej jej części wysłuchaliśmy kolejnych 5 referatów:

 • mgr Paweł Madaliński (UMK) – Mniejszość niemiecka wobec odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Na przykładzie miasta Świecia i powiatu świeckiego”
 • dr Tomasz Dziki (Włocławek) – Wielokulturowość Włocławka w XIX stuleciu”
 • mgr Dariusz Chrobak (Czernikowo) –Mniejszości narodowe na ziemi dobrzyńskiej i pamięć o nich”
 • mgr Robert Stodolny (Aleksandrów Kujawski) –Stosunki narodowościowe w Aleksandrowie Kujawskim do 1945 roku – wybrane aspekty”
 • Mateusz Głowacki (UMK) – Sztetl, który zniknął bez śladu. Społeczność żydowska w Osięcinach na Kujawach od początku XIX w. do 1942 roku”

Po wygłoszeniu ostatniego referatu odbyła się dyskusja. Mgr Robert Stodolny z drem Tomaszem Dzikim dyskutowali o prawosławiu na terenie Królestwa Polskiego, dr hab. Waldemar Rozynkowski z mgrem Robertem Stodolnym o rosyjskości Aleksandrowa Kujawskiego, dr Michał Targowski z mgrem Dariuszem Chrobakiem o efektach nauczania na temat mniejszości narodowych w regionie, a mgr Maria Jadczak z Mateuszem Głowackim o nie do końca idealnym obrazie żołnierzy wyklętych.

Po zakończeniu rozmów nad wygłoszonymi referatami miał miejsce osobny panel dyskusyjny zatytułowany: „Mniejszości narodowe i etniczne w regionie w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie”. Jego moderatorami byli: mgr Maria Jadczak, dr Ewa Puls i dr Małgorzata Strzelecka.

belkaniebieska2