Tag Archives: Włocławek

Next Page

Marianna Gruszczyńska – Archiwum Państwowe w Toruniu – Oddział we Włocławku : informator o zasobie archiwalnym

Archiwum Państwowe w Toruniu
Oddział we Włocławku
Informator o zasobie archiwalnym

Opracowanie:
Marianna Gruszczyńska

Wydawca:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Włocławek 2014

Sygnatura SIRr VIa/48

Archiwum państwowe we Włocławku utworzono w 1950 roku.

Składa się z 1121 zespołów archiwalnych.

Zbiory archiwalne liczą blisko 200 tys. jednostek archiwalnych.

Stanowi to prawie 2000 metrów bieżących akt.

Są to akta wytworzone przede wszystkim przez organa administracji państwowej i samorządowej.

Są wśród nich dokumenty urzędu wojewódzkiego (1975-1998), urzędów powiatowych (1809-1975), miejskich (od 1973 roku), gminnych i gromadzkich (od połowy XIX wieku).

Są również akta sądów, prokuratury, więzień, notariuszy i komorników.

W zasobach archiwum znajdują się też oczywiście akta metrykalne wytworzone przez instytucje wyznaniowe rzymskokatolickie, ewangelicko-augsburskie, mojżeszowe, prawosławne, baptystów, mahometańskie i przez urzędy stanu cywilnego.

Wśród archiwaliów znajduje się też dokumentacja przedsiębiorstw i zakładów pracy, akta szkolne, bankowe, spółdzielcze, partyjne.

Ważny zespół tworzą też akta zakładów uzdrowiskowych w Ciechocinku obejmujący lata 1826-2005.

Najstarsze zasoby sięgają końca XVIII wieku.

Archiwum we Włocławsku swoją działalnością obejmuje powiaty aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński i włocławski.

Mirosława Stojak – Utkane sercem włocławskim Żydom

 

Mirosława Stojak

Utkane sercem włocławskim Żydom

Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Włocławek 2015

Sygnatura SIRr XXXIIb/77

Mirosława Stojak jest włocławską poetką i wielkim przyjacielem Narodu Żydowskiego.

Jej twórczość poświęcona jest kulturze żydowskiej, stosunkom polsko-żydowskim i miastu Włocławek.

Publikuje w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i izraelskiej.

Jest pomysłodawczynią cyklicznych wieczorów artystyczno-literackich poświęconych Żydom włocławskim.

Została uhonorowana Medalem „Powstania w Getcie Warszawskim”.

Utrzymuje kontakty z rozproszonymi po świecie włocławskimi Żydami, którzy ocaleli z Holokaustu.

Książka „Utkane sercem włocławskim Żydom” przywraca pamięć o społeczności, która wniosła olbrzymi wkład w życie przedwojennego Włocławka.

Książka składa się z kilku części.

Część pierwsza ma charakter historyczny.

Przemierzamy ulice Włocławka szlakiem miejsc związanych z Żydami, poznajemy historię Getta we Włocławku, dowiadujemy się o szczegółach zagłady w czasie okupacji niemieckiej.

Druga część książki zawiera opowiadania – opowiadania oparte na faktach.

Są one niezwykle cenne, gdyż oparte na wspomnieniach ocalałych włocławskich Żydów.

Wspomnienia dotyczą zarówno czasów przedwojennych, jak i dramatycznych okoliczności związanych z Holokaustem.

Są również teksty poświęcone powojennym i współczesnym losom włocławskich Żydów.

Trzecia część książki ma charakter poetycki i składa się z kilkudziesięciu wierszy.

Czwarta część książki poświęcona jest Cmentarzowi Żydowskiemu we Włocławku.

Zawiera między innymi inskrypcje z nagrobków, na których, co charakterystyczne dominuje język polski.

Zachowało się 26 w pełni czytelnych macew.

Książkę zamyka część albumowa, zawierająca fotografie.

Wśród zdjęć są też te, zrobione w czasie spotkań Mirosławy Stojak z ocalonymi z Holokaustu włocławskimi Żydami.

Studia Włocławskie

 

Studia Włocławskie

studiawloclawskie.org

Teologiczne Towarzystwo Naukowe
Wyższego Seminarium Duchownego
we Włocławku

1998-

Sygnatura SIRr II/33

„Studia Włocławskie” powstały z inicjatywy członków Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Diecezja Kujawska we Włocławsku istnieje od XII wieku.

W 1569 roku we Włocławku utworzono seminarium duchowne.

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku ukończył m.in. ks. Stefan Wyszyński (późniejszy prymas).

Teologiczne Towarzystwo Naukowe we Włocławku powstało w 1928 roku.

Przed wojną wiele wykładów i odczytów dla członków towarzystwa wygłosił również ks. kardynał Stefan Wyszyński.

W 70 rocznicę utworzenia Teologicznego Towarzystwa Naukowego we Włocławku, z inicjatywy jego prezesa ks. prof. Ireneusza Werbińskiego, postanowiono powołać do życia czasopismo naukowe „Studia Włocławskie”.

Pierwszy tom „Studiów Włocławskich” ukazał się w 1998 roku.

Periodyk wychodzi nieprzerwanie i regularnie raz w roku.

Artykuły w „Studiach Włocławskich” pogrupowane są w trzech działach:

  • Teologia – historia – prawo kanoniczne – filozofia
  • Vladislaviensia
  • Szkice – sprawozdania – recenzje

Treść publikacji obejmuje swym zakresem teologię, historię, prawo kanoniczne i filozofię.

Autorzy artykułów reprezentują środowisko włocławskie, ale również inne polskie ośrodki naukowe, a nawet zagranicę.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. dr hab. Lech Stanisław Król.

Autorem projektu charakterystycznej okładki „Studiów Włocławskich” jest ks. Kazimierz Rulka.

Rocznik wydaje Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne.

„Studia Włocławskie” są periodykiem naukowym i znajdują się wśród najlepszych polskich wydawnictw na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.