Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia

Deklaracja dostępności

Dział Informacyjno-Bibliograficzny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Informatorium – Blog Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-03.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-06-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • część wpisów może nie mieć w pełni prawidłowej struktury elementów zdefiniowanej w języku html, służącym do tworzenia stron internetowych,
 • redaktorzy bloga dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia:

 • multimedia nadawane na żywo – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści, które nie zostały przez podmiot publiczny lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom – są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-06-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wykorzystano również automatyczny walidator sprawdzający dostępność stron internetowych Tingtun Checker. Z audytu strony tym narzędziem wynika, ze strona spełnia wymagania dostępności w stopniu bardzo wysokim – Wynik badania Tingtun Checker.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia (za wyjątkiem grafik dekoracyjnych) mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją zmiany wielkości czcionki i zmianą kontrastu strony.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersja kontrastowa,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. mapa strony, 
 5. wyszukiwarka,
 6. prawidłowy kontrast podstawowej wersji, 
 7. takie same menu na wszystkich stronach,
 8. tytuły na wszystkich stronach,
 9. tekst alternatywny dodany jest do wszystkich elementów graficznych przekazujących informacje,
 10. usunięto tekst alternatywny z dekoracyjnych elementów graficznych,
 11. usunięto elementy błyskające i gwałtownie zmieniające jasność,
 12. usunięto migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać
 13. zablokowano możliwość otwierania linków w nowym oknie przeglądarki,
 14. po powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji, 
 15. z treści strony można korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma)
 16. linki do dokumentów do pobrania mają informacje o ich formacie i rozmiarze,
 17. nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę, 
 18. elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury,
 19. na stronie nie ma pułapki klawiaturowej,
 20. na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nieustannie trwają prace, mające na celu wykrycie niezgodności z zasadami i poprawienia dostępności strony, w celu zwiększenia jakości obsługi i komfortu osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator Dostępności,  adres poczty elektronicznej:  koordynatordostepnosci@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 622 66 42 wew. 124. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dział Informacyjno-Bibliograficzny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu– mieści się w budynku głównym biblioteki przy ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń.

Do budynku prowadzi 5 wejść. Dla czytelników i gości otwarte jest wejście główne, do którego prowadzą schody od strony ul. Słowackiego. Pozostałe wejścia – trzy od strony parkingu dla samochodów służbowych i jedno od strony  hotelu Mercure Toruń Centrum są dostępne wyłącznie dla pracowników Biblioteki. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Stopnie schodów wejściowych posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego.

Czytelnia Działu Informacyjno-Bibliograficznego znajduje się na parterze. Wchodzi się do niej po kilkustopniowych schodach. W budynku na parterze znajduje się też Czytelnia Główna wraz z Czytelnią Czasopism. Na piętrze mieści się Czytelnia Działu Zbiorów Specjalnych. Czytelnie nie posiadają stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W budynku brakuje wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Czytelnia Główna wraz z Czytelnią Czasopism są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Żółty kształt otwartej książki. Czerwony kontur województwa kujawsko-pomorskiego. Napis: Region w powieści

Mini

Wypożyczalnia

Beletrystyki

Regionalnej

Zdjęcie. Widać zółty regał. Na nim pięć rzędów książek. U góry napis: Te książki możesz wypożyczyć.

W Informatorium Książnicy Kopernikańskiej uruchomiliśmy specjalny dział z powieściami, których fabuła została osadzona w województwie kujawsko-pomorskim.

Na żółtym regale znalazły się książki, których akcja dzieje się w miastach naszego regionu i w ich okolicach.

Zapraszamy miłośników Torunia, Brodnicy, Bydgoszczy, Chełmży, Ciechocinka, Grudziądza, Nieszawy, Radziejowa, Rypina, Włocławka.

Będziecie mogli towarzyszyć bohaterom powieści i poruszać się z nimi po znanych wam  ulicach, placach, zaułkach.

Może w ten sposób odkryjecie nowe, nieznane wam miejsca.

Wszystkie książki można wypożyczyć do domu.

Oferujemy wam kryminały, romance, powieści obyczajowe, powieści historyczne i młodzieżowe.

Wszystko na żółtym regale, którego nie da się nie zauważyć.

Zapraszamy!

Obserwujcie i komentujcie profil @zoltyregal na Instagramie.

www.instagram.com/zoltyregal/

TORUŃ W LITERATURZE

Betcher Tomasz – Szczęście z piernika

Bochenek Janusz – Znak Archimedesa

Boguszewska Helena – Siostra z Wisły / Maria Elzelia

Chmielewska Iwona – Cztery strony czasu

Cudnik Kamila – Historie miłosne

Cudnik Kamila – Zgadnij kim jestem

Cudnik Kamila – W cieniu twierdzy (Luiza Zagórska, T. 1)

Dijk van Lutz – Cholernie mocna miłość

Dobaczewska Wanda – Nikt nie jest winien

Enerlich Katarzyna – Studnia bez dna

Falkowska Małgorzata – Ilias

Falkowska Małgorzata – Laos

Falkowska Małgorzata – Na lodzie

Falkowska Małgorzata – Nagranie

Falkowska Małgorzata – Paleta marzeń (T.1)

Falkowska Małgorzata – Paleta marzeń. Zgubione szczęście (T.2)

Falkowska Małgorzata – Paleta marzeń. Na zawsze razem (T.3)

Falkowska Małgorzata – Paleta marzeń. Powrót (T.4)

Falkowska Małgorzata – Serce w kopercie

Falkowska Małgorzata – Spełniacze

Falkowska Małgorzata – To nie jest twoje dziecko

Feeser Sandra – Potępiony umysł

Fenikowski Franciszek – Piernikowe miasto

Gargaś Gabriela / Woźniak Marcel – Tysiąc obsesji

Głowacki Piotr – Miłość, seks… i podchorążowie

Głowacki Piotr – Zmienny smak miłości

Głuchowski Piotr – Umarli tańczą (Robert Pruski T.1)

Głuchowski Piotr – Lód nad głową (Robert Pruski T.2)

Głuchowski Piotr – Trzeci zamach (Robert Pruski T.3)

Górny-Marguson Marek – Santa Rosa

Gruszczyńska Marta – Czekolada z rodzynkami

Iwanowska-Ludwińska Małgorzata – Włóczęga i dziewczyna w Toruniu

Jadowska Aneta – Złodziej dusz (Dora WIlk T.1)

Jadowska Aneta – Bogowie muszą być szaleni (Dora Wilk T.2)

Jadowska Aneta – Zwycięzca bierze wszystko (Dora Wilk T.3)

Jadowska Aneta – Wszystko zostaje w rodzinie (Dora Wilk T.4)

Jadowska Aneta – Egzorcyzmy Dory Wilk (Dora Wilk T.5)

Jadowska Aneta – Na wojnie nie ma niewinnych (Dora Wilk T.6)

Jadowska Aneta – Dzikie dziecko miłości (Dora Wilk T.7)

Jadowska Aneta – Ropuszki (Dora i Witkac T.1)

Jadowska Aneta – Ropuszki (wydanie rozszerzone)

Jadowska Aneta – Szamański blues (T.1)

Jadowska Aneta – Szamańskie tango (T.2)

Jadowska Aneta – Szamański twist (T.3)

Jadowska Aneta – Dynia i jemioła

Jadowska Aneta – Kurczaczek i Salamandra

Johnson Ada – Kalendarz z dziewuchami

Kadlec Michał P. – Martwi głosu nie mają

Karpińska Anna – List (Pamiętaj o mnie T.1)

Karpińska Anna – Postscriptum (Pamiętaj o mnie T.2)

Karpińska Anna – Nie zabijaj tej miłości

Karpińska Anna – Odnajdę Cię (Księgarnia pod Flisakiem T.1)

Karpińska Anna – Zostań ze mną (Księgarnia pod Flisakiem T.2)

Karpińska Anna – Przysługa

Klawitter Andrzej – Pechowy fart

Korolewicz Danuta – Lato z ciotką spirytystką

Kostrzycka Natalia – Paranoja

Kostrzycka Natalia – Trauma

Kruk Mirosław – Stygmat zniewolenia

Ledzianowska Marlena – Samobójstwo

Lewandowski Marcin – Księga światła (T.1)

Lewandowski Marcin – Księga światła (T.2)

Łacina Anna – Czynnik miłości

Łacina Anna – Kradzione róże

Łacina Anna – Miłość pod psią gwiazdą

Łacina Anna – Ostatnie wakacje

Łacina Anna – Sześć Dominika

Maciejewska Małgorzata – Zemsta

Małecki Robert – Najgorsze dopiero nadejdzie (Marek Bener T.1)

Małecki Robert – Porzuć swój strach (Marek Bener T.2)

Małecki Robert – Koszmary zasną ostatnie (Marek Bener T.3)

Małecki Robert – Najsłabsze ogniwo

Małecki Robert – Zmora

Małecki Robert – Żałobnica

Matuszkiewicz Irena – Agencja złamanych serc

Matuszkiewicz Irena – Dziewczyny do wynajęcia

Matuszkiewicz Irena – Przeklęte, zaklęte

Miernicki Sebastian – Pan Samochodzik i siódmy wojownik

Nawara Ewelina / Falkowska Małgorzata – Nieosiągalny

Nawara Ewelina / Falkowska Małgorzata – Niedoskonały

Nowa legenda toruńska (edycja 2019)

Obara Karina – Dwa światy Zofii

Obara Karina – Kobieta, która nie odmieniła losów świata

Obara Karina – Niebezpieczne zabawy

Ordan Jerzy Lesław – Wiosenne przesilenie

Ordan Jerzy Lesław – Z podziemia

Piasecki Sergiusz – Siedem pigułek Lucyfera

Pietruszyńska Katarzyna – Jej matka prostytutka (T.1)

Pniewska Olga – Tajemnice Torunia

Radosz Joanna Krystyna – Jednym tchem

Sawicki Jerzy – Śladami Krzyżaków

Sędzikowska Mirosława – Wizyta u wiedźmy / Gandziolatki

Smolarek Hubert – Miasto niesamowitości

Sokołowska Ola Józefina – Poukładaj mi życie

Szczęsna Anna – Dziewczyna, która patrzyła w słońce (Między stronami życia T.1)

Szczęsna Anna – Dziewczyna z wiatrem we włosach (Między stronami życia T.2)

Szczęsna Anna – Dziewczyna z głową w chmurach (Między stronami życia T.3)

Szczęsna Anna – Trzykrotka

Szlendak Tomasz – Leven

Tasarz Lidia – Cząstka pomarańczy

Waksmański Jerzy – Bractwo skrobiących

Wiliński Paweł – Dwór Artusa w Toruniu

Woźniak Marcel – Powtórka (Leon Brodzki T.1)

Woźniak Marcel – Mgnienie (Leon Brodzki T.2)

Woźniak Marcel – Otchłań (Leon Brodzki T.3)

Woźniak Marcel – Powtórka (nowe wydanie)

Wróbel Zdzisław – Eldorado

Wróblewski Maciej – Historie Jakuba Blottona z widokiem na Toruń

Wysocka-Kalkowska Anna – Taniec z motylami

Wytrykowski Krzysztof – Srebro Stortebeckera

Wytrykowski Krzysztof – Eksterminator

Zielińska Linda – Tego Ci nie powiem

Żelech Marek – Pan Samochodzik i toruńska tajemnica

Żmurko-Daszkowska Danuta – Mikołajowe sekrety (T.1)

Żmurko-Daszkowska Danuta – Mikołajowe sekrety. Czas Anny (T.2)

BISKUPIN W LITERATURZE

Kossak Zofia – Gród nad jeziorem

Rygiel Katarzyna – Śmiertelne zlecenie

BRODNICA W LITERATURZE

Drogorób Bogumił – Miedzą gnał czarny pies

Fiałkowska-Niewiadomska Anna – Grzeszna

Goltz von der Barbara – Biała dama

Karpińska Anna – To wszystko przez Ciebie

Puzyńska Katarzyna – Motylek (Lipowo T.1)

Puzyńska Katarzyna – Więcej czerwieni (Lipowo T.2)

Puzyńska Katarzyna – Trzydziesta pierwsza (Lipowo T.3)

Puzyńska Katarzyna – Z jednym wyjątkiem (Lipowo T.4)

Puzyńska Katarzyna – Utopce (Lipowo T.5)

Puzyńska Katarzyna – Łaskun (Lipowo T.6)

Puzyńska Katarzyna – Dom czwarty (Lipowo T.7)

Puzyńska Katarzyna – Czarne narcyzy (Lipowo T.8)

Puzyńska Katarzyna – Nora (Lipowo T.9)

Puzyńska Katarzyna – Rodzanice (Lipowo T.10)

Puzyńska Katarzyna – Pokrzyk  (Lipowo T.11)

Puzyńska Katarzyna – Śreżoga (Lipowo T.12)

Puzyńska Katarzyna – Martwiec (Lipowo T.13)

BYDGOSZCZ W LITERATURZE

Biedowicz Janina – Gimnazjalistki z kujawskiej

Borlik Piotr – Teatr lalek

Czyżewski Cezary – Alazza

Czyżewski Cezary – Mgły przeszłości

Eckert Bolesław – Na styku

Gałgańska Hanna – Ukryć się przed sobą

Gawkowski Krzysztof – Odnowa

Grosman Małgorzata – Mord na zimnych wodach

Grosman Małgorzata – Horoskop zbrodni

Grubich Bartłomiej – Koniec. Baśń o mieście, w którym zawsze pada deszcz i skończył się świat

Gwiazdowska E.A. – Baśnie i opowieści o Bydgoszczy

Harrow J. – Ściana

Hejankowski Sebastian – Światłoczuły

Jackiewicz Jarosław Stanisław – Ucieczki i powroty

Jakubowski Jarosław – Hejter

Jakubowski Jarosław – Rzeka zbrodni

Karpińska Anna – Sakrament niedoskonały

Klimarczyk Maciej – Śpiewaczka

Klonowski Jarosław – Noc w ogrodzie ciemności

Klonowski Jarosław – Tajemnica świętego Wormiusa

Klonowski Jarosław – Zimna fala

Kummer Kazimierz – Klatka

Lebioda Dariusz Tomasz – Aleja klonów

Michorzewski Sławek – Miliarder

Muszyńska Katarzyna – Zielarka

Nowakowski Tadeusz – Obóz wszystkich świętych

Nowakowski Tadeusz – Urzeczenie

Nowicki Krzysztof – Było święto

Orbitowski Łukasz – Inna dusza

Oszubski Tadeusz – Bydgostia

Oszubski Tadeusz – Miasto

Oszubski Tadeusz – Miłość

Oszubski Tadeusz – Młode

Petrus Tomasz – Milczenie nut

Pinkowski Zygmunt – Podzielona miłość

Rogowski Wiesław – Kamienny bruk

Rogowski Wiesław – Miasto

Rogowski Wiesław – Odmiana

Roszewski Wojciech – Opis nocy miłosnej

Sadurska Barbara – Mapa

Sałdecka-Kielak Karolina – Psycho killer

Sulima-Kamiński Jerzy – Most królowej Jadwigi (T.1)

Sulima-Kamiński Jerzy – Most królowej Jadwigi (T.2)

Sulima-Kamiński Jerzy – Most królowej Jadwigi (T.3)

Świętek Edyta – Rzeka kłamstw (Grzechy młodości T.1)

Świętek Edyta – Echa niewierności (Grzechy młodości T.2)

Świętek Edyta – Cień zbrodni (Grzechy młodości T.3)

Świętek Edyta – Szczyty chciwości (Grzechy młodości T.4)

Świętek Edyta – Pokłosie przekleństwa (Grzechy młodości T.5)

Tom Jan – Bydgoski łącznik

Ulatowska Maria – Domek nad morzem

Ulatowska Maria – Prawie siostry

Wach Jan – Frrruu

Walczak Emilia – Hej, Jude!

Żelech Marek – Pan Samochodzik i bractwo dębu

CHEŁMNO W LITERATURZE

Bochus Krzysztof – Klątwa Lucyfera

Karpińska Anna – Szukając przystani (Rodzinne roszady T.1)

Karpińska Anna – Bezpieczny port (Rodzinne roszady T.2)

Sakowicz Anna – Niebieskie motyle

CHEŁMŻA W LITERATURZE

Małecki Robert – Skaza (Bernard Gross T.1)

Małecki Robert – Wada (Bernard Gross T.2)

Małecki Robert – Zadra (Bernard Gross T.3)

Trybulski Kazimierz – Wzgórze nad jeziorem

CIECHOCINEK W LITERATURZE

Archimowicz Katarzyna – W kolejce po życie

Fabisińska Lilianna – Sanatorium pod zegarem

Iwanowska-Ludwińska Małgorzata – Dyptyk z Agatą

Klicka Barbara – Zdrój

Kowalewski Włodzimierz – Excentrycy

Matuszkiewicz Irena – Seryjny narzeczony

Nepomucka Krystyna – Serafina i kochankowie

Nienacki Zbigniew – Pan Samochodzik i wyspa złoczyńców

Nowicki Jan – Białe walce

Wiliński Paweł – Ciechocińska macewa

Zaczykiewicz Izydor – Włóczywoda

GOLUB-DOBRZYŃ W LITERATURZE

Bojarska Teresa – Byłam królewną

GRUDZIĄDZ W LITERATURZE

Brałkowski Zdzisław – Młodości szczęśliwa

Cieluch Monika Joanna – Mężczyzna z tuszem na dłoni

Cieluch Monika – Do ostatniej kropli krwi

Korolewicz Danuta – Dama z fontanny

Milczewski-Bruno Ryszard – Poezja, proza, listy

Raginiak Stanisław – Przystań cierpienia (T.1)

Trybulski Kazimierz – Chrystian

Trybulski Kazimierz – Za rzeką czasu

Wągiel Władysław – W twierdzy Courbiere’a

Witkiewicz Magdalena – Jeszcze się kiedyś spotkamy

Żelech Marek – Królestwo na krańcu świata

KRUSZWICA W LITERATURZE

Fulińska Agnieszka, Klęczar Aleksandra – Mysia wieża (Dzieci dwóch światów T.1)

Jabłoński Witold – Popiel

Jagiełło Krzysztof – Piast mściciel

Klonowski Jarosław – Miriam

Klonowski Jarosław – Ognie świętego Wita

Przyborowski Walery – Myszy króla Popiela

Wiliński Paweł – Mysia wieża w Kruszwicy

NIESZAWA W LITERATURZE

Stachura Edward – Cała jaskrawość

Wasilkowska-Frelichowska Krystyna – Ostatni pokój

RADZIEJÓW W LITERATURZE

Banach Iwona – Stara zbrodnia nie rdzewieje

Beciński Franciszek – Pochód Czarnego Krzyża

Małecki Jakub – Dygot

Małecki Jakub – Saturnin

Małecki Jakub – Ślady

Okunowska Elżbieta – Jak ćmy, jak motyle

Uzdański Grzegorz – Wakacje

RYPIN W LITERATURZE

Zbikowski Zbigniew – Transprussia

WĄBRZEŹNO W LITERATURZE

Delt Jacek – Alter

Delt Jacek – Przypadki Juliana #

Delt Jacek – Przypadki Juliana ##

Gapiński Łukasz – Jasnowidz

Stochmal Tomasz – Mataszkowie na ziemi wąbrzeskiej

WŁOCŁAWEK W LITERATURZE

Falkowska Małgorzata – Nowe starego początki

Lewandowska Marzenna – W dobre ręce

Małecki Jakub – Dżozef

Matuszkiewicz Irena – Gry nie tylko miłosne

Matuszkiewicz Irena – Salonowe życie

Matuszkiewicz Irena – Zjazd rodzinny

Newerly Igor – Pamiątka z celulozy (T.1)

Newerly Igor – Pamiątka z celulozy (T.2)

Rogowski Wiesław – Trója ze sprawowania

Sarnowska Katarzyna – Miłość w kolorze sepii

Sekielski Tomasz – Zapach suszy (Susza T.1)

Sekielski Tomasz – Smak suszy (Susza T.2)

Szczęsna Anna – Jutro pachnie cynamonem

Wiliński Paweł – Sekret drewnianej kapliczki

Wiliński Paweł – Skrzynia z Egiptu

Zagórski Krzysztof – Pan Samochodzik i wawelskie regalia

KUJAWSKO-POMORSKIE

Bobrowski Johannes – Młyn Lewina. 34 zdania o moim dziadku / Lisewo, Wąbrzeźno, Brodnica, Golub-Dobrzyń

Boniewicz Leokadia – Na przestrzeni wieku. Wspomnienia z lat 1860-1956 / Zamek Bierzgłowski, Nawra, Łążyn

Cherezińska Elżbieta – Korona śniegu i krwi (Odrodzone królestwo T.1)

Cherezińska Elżbieta – Niewidzialna korona (Odrodzone królestwo T.2)

Cherezińska Elżbieta – Płomienna korona (Odrodzone królestwo T.3)

Cherezińska Elżbieta – Wojenna korona (Odrodzone królestwo T.4)

Cherezińska Elżbieta – Odrodzone królestwo (Odrodzone królestwo T.5)

Czarnecki Henryk – Powroty / Skępe i okolice

Flores Jolanta Laura – Dobra nasza / Kujawy

Klawitter Andrzej – Śmierć i dziewczyna / Szubin

Łacina Anna – Niebo nad pustynią / Toruń, Bydgoszcz, Ciechocinek

Łacina Anna – Telefony do przyjaciela / Toruń, Bydgoszcz, Ciechocinek

Maludy Aleksandra Katarzyna – Podwójne życie Nawojki / Dobrzyń nad Wisłą

Marcinkowska Anna – Jaskółcze ziele / Kujawy

Matuszkiewicz Irena – Przebudzenie / Tuchola

Miernicki Sebastian – Pan Samochodzik i relikwia krzyżowca / Radzyń Chełmiński, Bierzgłowo, Grudziądz, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Papowo Biskupie

Morawska Zuzanna – Na zgliszczach Zakonu / Bobrowniki

Mróz Jacek – Pan samochodzik i rękopis z Poznania / Pakość, Żnin, Inowrocław, Janikowo, Biskupin, Mogilno, Strzelno

Mroczne Pomorze. Opowiadania z dreszczykiem / Toruń, Grudziądz, Bydgoszcz

Piątek Ewa, Piątek Paweł – Pasieka Dredziarza / Czarmuń, gm. Więcbork

Przyborowski Walery – Płowce / Płowce

Sergott Anna – Piekielna czwórka / Nakło i okolice

Ulatowska Maria – Sosnowe dziedzictwo (Sosnowe dziedzictwo T.1) / Kujawy

Ulatowska Maria – Pensjonat Sosnówka (Sosnowe dziedzictwo T.2) / Kujawy

Ulatowska Maria – Rodzina z Sosnówki (Sosnowe dziedzictwo T.3) / Kujawy

Wiliński Paweł – Bibliofilka z Inowrocławia / Pakość, Żnin, Inowrocław, Janikowo

Wiliński Paweł – Pałac w Samostrzelu / Toruń, Samostrzel, Nakło nad Notecią, Sadki

Wiliński Paweł – Śledztwo w Brześciu Kujawskim / Brześć Kujawski, Kowal, Toruń

MIKOŁAJ KOPERNIK

Beśka Krzysztof – Ornat z krwi

Beśka Krzysztof – Konstelacja zbrodni

Broszkiewicz Jerzy – Samotny podróżny

Cepik Jerzy – Rozedrzeć tajemnicę sfer

Dolińska Maria – Salve Sol

Górski Artur – Zdrada Kopernika

Jaworczakowa Mira – Gdy odbijamy od portu

Luminet Jean Pierre – Tajemnica Kopernika

Miernicki Sebastian – Pan Samochodzik i listy Mikołaja Kopernika

Piasecki Jan – Portret z konwalią

Turkowski Leonard – Ziemia i niebo

KSIĄŻKI DLA DZIECI

Bardijewska Liliana – Toruńskie pierniki

Butenko Bohdan – Gapiszon i tajemnica pierniczków

Chmielewski Henryk Jerzy – Tytus piernikarzem

Chotomska Wanda – Kareta z piernika / Gingerbread carriage

Kawa Zuzanna – Ania Wood i zagadka prezentu urodzinowego

Koprowska-Głowacka Anna – Legendy krzyżackie

Korczakowska Jadwiga – Spotkanie nad morzem

Legendy Kujaw i Pomorza

Leżeński Cezary – Bartek, Zuzanna i Kopernik

Murawski Jan – W piernikowym Toruniu

Musierowicz Małgorzata – Tygrys i Róża

Pinkwart Sergiusz – Mikołaj i dziewczyna z gwiazd

Przewoźniak Marcin / Pruszyński Kamil – Mikołaj Kopernik. Geniusz, który wstrzymał słońce

Romanowska Romualda – O zamku, którego nie ma

Sarnowska Beata – Tajemnica profesora w meloniku

Stochmal Tomasz – Mataszkowie i skarby Torunia

Węglewski Paweł – Toruńskie pierniki

Ziemniccy Katarzyna i Paweł – Droga do gwiazd

Do góry

Skip to content