Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Kolejna strona

Mirosław Pietrzyk, Patryk Pleskot – W cieniu Kaina. Ofiary aparatu represji na terenie Inowrocławia i okolic w okresie PRL

Mirosław Pietrzyk
Patryk Pleskot

W cieniu Kaina.
Ofiary aparatu represji na terenie Inowrocławia i okolic w okresie PRL

Wydawca: NSZZ „Solidarność”. Region Toruńsko-Włocławski. Oddział Inowrocław

Inowrocław 2018

Sygnatura SIRr IIIA/125

Książka poświęcona jest ofiarom komunistycznego aparatu represji w Inowrocławiu i okolicach.

W latach 1945-1984 straciło życie 18 osób.

Autorzy do aparatu represji i terroru zaliczyli Urząd Bezpieczeństwa, Służbę Bezpieczeństwa, Informacje Wojskową, Służbę Więzienną, Milicję Obywatelską wydziały finansowe miejskich, powiatowych, wojewódzkich rad narodowych.

Szczególne nasilenie terroru miało miejsce w latach stalinowskich i w okresie stanu wojennego, kiedy działali „nieznani sprawcy”.

Część zgonów miała charakter naturalny, ale przyczyniły się do nich nienormalne warunki egzystencji.

Zdarzały się samobójstwa.

W książce znalazły się obszerne biografie następujących osób:

 1. Michał Harenda
 2. Wincenty Mücke
 3. Leon Boliński
 4. Władysław Raczyński
 5. Wojciech Lewandowski
 6. Aureliusz Nowacki
 7. Antoni Piątek
 8. Antoni Bystrzycki
 9. Hieronim Gniewkowski
 10. Wanda Rostek
 11. Zbigniew Rostek
 12. Maria Filemonowicz
 13. Maria Kolska
 14. Stanisław Lisiecki
 15. Irena Kotulska
 16. Brunon Baesel
 17. Jarosław Brejza
 18. Piotr Bartoszcze

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu 1918-2018

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
1918-2018 

Zespół redakcyjny: Katarzyna Batorska, Beata Jabłońska, Joanna Jabłońska, Marlena Łęgowska, Małgorzata Malinowska, Ewa Sicińska, Anna Staszewska, Anna Tuliszewska, Renata Tułodziecka, Nikola Włodarczyk, Hanna Zadrożna

Golub-Dobrzyń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/120

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku utworzono w Dobrzyniu nad Drwęcą Publiczną Szkołę Powszechną.

Była ona zaczątkiem dzisiejszego Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

Zespół składa się obecnie ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu oraz od 2012 roku z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu.

Z okazji jubileuszu stulecia Szkoły pracownicy Zespołu Szkół Miejskich przygotowali księgę pamiątkową ze wspomnieniami dyrektorów, nauczycieli i pracowników i uczniów Szkoły.

Kilkadziesiąt wspomnień uzupełnia kalendarium fotograficzne szkoły.

W książce opublikowano również rys historyczny dziejów Publicznej Szkoły Powszechnej w latach 1945-1951 pióra Edwarda Bartkowskiego.

Zamieszczono kalendarium historii Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu w latach 1918-2018.

Osobny rozdział poświęcono działalności Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w latach 2012-2018.

W książce znajdziemy wykaz nauczycieli zatrudnionych w Szkole w latach 1918-2018.

Możemy przeczytać również wiersze poświęcone Szkole napisane przez jej uczniów Martynę Kornacką i Ksawerego Kozerskiego.

Bożena Ciesielska – Skępe w opisie i fotografii

 

Bożena Ciesielska

Skępe w opisie i fotografii

Wydawca: WEiW Verbum

Brodnica – Skępe 2016

Sygnatura SIRr VIII/In-144

Bożena Ciesielska jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego w Szkole Podstawowej w Skępem.

Jest również popularyzatorką historii regionu, regionalnego dziedzictwa i postaci związanych ze Skępem.

Monografia Skępego rozpoczyna się od przypomnienia prehistorycznego skępskiego grodziska.

Czytelnicy mogą się również zapoznać z warunkami przyrodniczymi, położeniem miasta i jego demografią.

Kolejny rozdział książki poświęcony jest lokacji miasta, genezie nazwy Skępego, rozwojowi miasta, prawom miejskim i herbowi miejscowości.

Obszernie została opisana fundacja Kościoła Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztoru bernardynów w Skępem.

Opisane zostały malowidła, attyka, ołtarze na krużgankach, korpus nawowy, prezbiterium, sklepienia, kruchta, refektarz, boczne ołtarze w kościele, tron biskupi, wirydarz, krucyfiks seraficki, witraże i wieże, krużganki, kaplica św. Barbary, rzeźba Najświętszej Marii Panny, ambona, kropielnice, organy, księgozbiór klasztorny, obrazy, inskrypcje, spichlerz klasztorny i mur klasztoru.

Osobny rozdział poświęcony jest zabytkom miasta i miejscom pamięci.

Bardzo ciekawie opisano pierwszy kościół parafialny, drewnianą dzwonnicę, krzyż choleryczny, karczmę, drewniane domy, siedzibę leśnictwa, kaplicę „Na Borku”, katakumby, sam Borek, zajazd przy trakcie, dąb Napoleona, pałac Zielińskich, Belweder, zespół pałacowo-parkowy, cmentarze, przydrożne kapliczki, gospody i zajazdy, tablice, obeliski i Koziołka – symbol miasta.

Czytelnicy mogą również zapoznać się z ujęciem etnograficznym i etnologicznym Skępego.

Poznamy legendy o Skępem i legendę o Laluszce, tradycje pielgrzymowania do Sanktuarium, dawne budowle gospodarcze, zajęcia, gospodarstwa domowe, zabytkowe bramy, wrota, furty, portale i sienie.

Poznamy również najnowszą historię Skępego, zwłaszcza okres okupacji niemieckiej i czasy II wojny światowej, historię Żydów skępskich, dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej, powojenne władze miasta.

Monografia Skępego zawiera również starannie opracowane biogramy zasłużonych dla miasta osób.

Książkę zamyka rozdział poświęcony współczesnemu życiu kulturalnemu i szkolnictwu miasta.

Opracowanie zawiera również około 150 fotografii przedstawiających Skępe i jego zabytki.

Całość uzupełnia zestawienie ciekawostek o mieście oraz kalendarium dziejów Skępego.